Planveileder - Tydal kommune

Planveileder

Planveileder

Tydal kommune ønsker å etablere et godt samarbeid mellom forslagsstillere og kommunen i reguleringsplanprosesser.

Vi ønsker å bidra til at private planforslag blir utarbeidet i samsvar med lovverket, at de får en tilstrekkelig planfaglig kvalitet, at offentlige interesser blir klarlagt tidlig i planprosessen og at tredjepartsinteresser blir ivaretatt på en riktig måte.

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, jfr. PBL §12-3. En reguleringsplanprosess tar normalt 12 til 18 måneder å gjennomføre

Planinitiativ

Før planarbeidet formaliseres, bør forslagsstiller ha klargjort sin planidé og samlet relevante opplysninger om situasjonen. Dette kan være gjeldende, offentlige planer og retningslinjer og viktige berørte interesser i og omkring planområdet.

Opplysninger om gjeldende planer og kommunens øvrige veiledere finnes på kommunens hjemmesider og i kommunens kartløsning som viser gjeldende arealplaner. 

Kartgrunnlag bestilles ved å kontakte kommunen.

 

Oppstartsmøte

Det vises til plan- og bygningsloven § 12-8, 2.og 3. ledd:

"Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides og kan bistå i planarbeidet".

Normalt vil det såkalte oppstartsmøtet holdes med sektor for teknikk og miljø. Planspørsmålet kan også i mer prinsipielle saker legges fram for politisk behandling. Dette kan avklares i oppstartsmøtet.

Forslagsstiller/planutarbeider ber om et oppstartsmøte. Det skal benyttes Mal for anmodning om oppstartsmøte (DOCX, 18 kB)Som vedlegg til anmodningen skal det sendes inn planinitiativ. 

Kommunen vil normalt innen to uker etter at anmodningen er mottatt, innkalle til oppstartsmøte. På møtet er det ønskelig å avklare følgende:

 • informere om kommunens arealpolitikk
 • avklare om det skal behandles politisk forespørselssak
 • gi råd og føringer for det videre planarbeidet
 • avklare planprosess og behov for planprogram og konsekvensutredning, samt risiko- og sårbarhetsanalyse
 • avklare hvordan samrådsprosess og medvirkningsprosess skal legges opp
 • avklare øvrig samarbeidsbehov mellom kommunen og forslagsstiller, for eksempel utbyggingsavtale
 • avklare om det skal behandles byggesak samtidig med plansaken
 • avklare tidsplan for behandling
 • avklare om veilederens krav til innsendt materiale for komplett planforslag kan fravikes
 • avklare hvem som skal betale behandlingsgebyret

 

Hvor omfattende råd som kan gis vil avhenge noe av omfanget og kvaliteten på det innsendte materialet. Det presiseres at de rådene som gis i denne fasen ikke er bindende for administrasjonens videre anbefalinger i plansaken.

Kommunen lager referat fra møtet.

 

Varsel om oppstart av planarbeid, høre planprogram

Den fagkyndige som utarbeider planen skal kunngjøre igangsetting av planarbeidet med annonse i Selbygen og på kommunens internettsider, og varsle berørte parter i brev. Annonse og brev skal inneholde:

 • et planomriss på kart med tydelig navn og stedsangivelse
 • en kort beskrivelse av hensikten med planen
 • om det ligger ytterligere opplysninger på Tydal kommunes nettsider skal det henvises til dette
 • forslagsstillers navn og adresse, samt en frist på minimum fire uker for å sende inn innspill til planarbeidet
 • dersom planarbeidet skal presenteres på et informasjonsmøte, skal det varsles om sted og tid for dette møtet
 • om kommunen i oppstartsmøtet har avgjort at planen ikke skal konsekvensutredes, i følge forskrift om konsekvensutredninger, skal dette fremgå

Dersom kommunen i oppstartsmøte har avgjort at det skal utarbeides planprogram for konsekvensutredning, skal det samtidig med varsel om igangsetting, kunngjøres offentlig utleggelse og høring av dette. Høringsfristen er minimum 6 uker.

Disse skal varsles:

 • Trøndelag fylkeskommune,Fylkesmannen i Trøndelag og Sametinget skal alltid varsles
 • reinbeitedistriktene, registrerte grunneiere, festere og så langt mulig andre rettighetshavere og berørte naboer
 • relevante statlige og regionale myndigheter, og interesseorganisasjoner som kan ha interesse i planarbeidet
 • Se for øvrig Adresseliste for plansaker (DOCX, 14 kB)

Kommunens mal for varselbrev (DOCX, 13 kB) og mal for kunngjøringsannonse (DOCX, 13 kB) bør benyttes.

Før varselet sendes ut skal dette oversendes Planavdelingen for gjennomgang. Planavdelingen gir tilbakemelding på om varselmaterialet ansees å være tilstrekkelig. Det skal også oversendes en digital Sosi-fil for sjekk av planavgrensning. For utarbeidelse av digitalt plankart se veileder (DOCX, 17 kB).

Samtidig med varselet skal det sendes kopi av brev, planomriss og annonse med dato til Tydal kommune, teknikk og miljø.

Utarbeide og fastsette planprogram

For planer og tiltak som kommer inn under forskrift om konsekvensutredning, ved at de får eller kan få vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, eller der planforslaget bryter vesentlig med overordnet plan, bestemmelser eller retningslinjer, er det krav om å utarbeide planprogram.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkning. For planer som omfattes av kravet om konsekvensutredninger, skal planprogrammet også gjøre rede for behovet og opplegget for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn, og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Forslagsstiller utarbeider forslag til planprogram i samsvar med krav i forskrift. Det bør avklares i oppstartsmøtet hvordan høringen skal legges opp, og hvordan det skal samarbeides om planprogrammet.

Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med oppstart av planarbeidet.
Forslagsstiller legger planprogrammet ut til offentlig ettersyn, og sender det på høring til de samme som varsles om oppstart av planarbeidet. Det kreves kunngjøring i Tydal Arbeiderblad og på kommunens internettsider.

Høringsfristen for forslaget til planprogram er minimum 6 uker.

Planprogrammet skal avklare rammer og premisser, og klargjøre formålet med planarbeidet. Programmet skal tilpasses omfanget og nivået på planarbeidet, og de problemstillinger som det omfatter. Det skal beskrive hvilke alternativer og tema som skal utredes som er nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Kommunestyret fastsetter planprogrammet. Fastsettingen kan ikke påklages.

 

Samråd og medvirkning

Samarbeidet med berørte interesser i en plansak, legges opp av forslagstiller som avtalt i oppstartsmøte. Målet med samarbeidet er å:

 • finne det løsningsalternativet som er mest mulig konfliktfritt og omforent når det gjelder ulike miljø- og samfunnsinteresser. For private forslagstillere er offentlige instanser, private organisasjoner og foreninger samt naboer/brukere av et område viktige samarbeidsparter.
 • kunne beskrive relevante virkninger av planforslaget for miljø og samfunn

 

Sende inn komplett planforslag

Komplett planforslag sendes til Tydal kommunes postmottak: postmottak@tydal.kommune.no. Kopi i word-format av planbeskrivelse og planbestemmelser sendes til kommunens saksbehandler pr. e-post.

Planforslag som ikke er komplett i henhold loven og til kravene under, kan ikke bli tatt opp til behandling før det er endret/supplert. Materialet skal være entydig og lett lesbart. 

Dokument merket med rød stjerne* er obligatoriske for alle saker, ellers etter avtale.

*Oversendelsesbrev
Skal være tydelig merket ”Komplett planforslag”, være signert av forslagsstiller og ha liste over alle vedlegg.

*Plankart
Plankartet skal være i målestokk 1:1000, eller annen avtalt målestokk, og utarbeidet iht. Veileder for utarbeidelse av digitalt plankart. (DOCX, 17 kB) Kartet oversendes også som pdf-fil.

*Planbestemmelser
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7. Kommunens mal for planbestemmelser (DOCX, 29 kB) skal benyttes (så langt den passer).

*Planbeskrivelse
I henhold til plan- og bygningslovens §4-2. Kommunens mal for planbeskrivelse (DOCX, 40 kB) skal benyttes (så langt den passer).

*Kopi av varslingsannonse og varslingsbrev
Annonse påført navn på avis og dato, kopi av brev med adresseliste.

*Kopi av alle innkomne innspill etter varslings- og samrådsprosess
Også møtereferat fra evt. samrådsmøter.

Illustrasjoner
Iht. avtale fra oppstartsmøte eller senere arbeidsmøter.

Utredninger
Større utredningsrapporter som er en del av beslutningsgrunnlaget skal alltid ha et kort sammendrag med konklusjoner og beskrivelse av hva disse betyr for planen, og eventuelle forslag til avbøtende tiltak.

Det bør utarbeides en kort sammendragsrapport for større rapporter med konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser.

 

Supplering og evt. omarbeiding

Når komplett planforslag er mottatt, vil det bli foretatt mottakskontroll. Det vurderes om materialet virkelig er komplett (jfr. liste i punktet over) og planfaglig kvalitet.

Dersom innkommet materiale ikke er tilstrekkelig, blir det sendt et tilbakemeldingsbrev om dette (mottakskontroll) og bedt om supplering/endring fra fagansvarlig for å utarbeide planen.

Tidsfrist for behandling stopper etter at dette brevet er sendt.
Når planmaterialet vurderes som komplett i samsvar med loven, kan planforslaget tas opp til behandling.

Det vil også bli vurdert om planforslaget holder nødvendig planfaglig kvalitet og om det er i tråd med hva som er avtalt i oppstartsmøtet. Dersom planforslaget ikke kan anbefales lagt ut til offentlig ettersyn på grunn av for dårlig planfaglig kvalitet vil forslagsstiller motta brev med forslag til endringer, og det kan tilbys diskusjonsmøter og veiledning med sikte på å komme fram til en løsning som kan anbefales.

 

Vedtak om høring og utleggelse til offentlig ettersyn

Innen 12 uker fra mottatt komplett planforslag skal formannskapet avgjøre om forslaget med eventuelle endringer og med eventuelle alternativer, skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslagsstiller har rett til å få lagt fram sitt komplette forslag for behandling dersom det ikke er vesentlig i strid med overordnet plan. Dersom formannskapet avviser å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn kan forslagsstiller kreve at planforslaget legges fram for kommunestyret, som kan avgjøre om saken likevel skal legges ut til offentlig ettersyn.

 

Betaling av gebyr

Dersom ikke annet er avtalt, skal tiltakshaver betale behandlingsgebyr for behandling av private detaljreguleringsforslag etter Tydal kommunes priser og satser.

I oppstartsmøtet kan det avtales om andre enn tiltakshaver skal betale gebyret.

Gebyrkrav blir sendt ut før første vedtak (1.gangs behandling). Gebyrregulativet finner du her

 

Høring og offentlig ettersyn

Kommunen legger saken ut til offentlig ettersyn og sender den på høring.
Frist for merknad er minimum 6 uker.

Fylkesmann, fylkeskommune, grunneiere, festere, reinbeitedistriktene og så langt mulig andre rettighetshavere og berørte naboer skal alltid ha reguleringssaker på høring. Øvrige statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner får oversendt saken etter behov.

Kommunen varsler i tillegg ved annonse i Selbyggen samt ved kunngjøring på Tydal kommunes internettsider.

 

Vurdering av merknader

Etter at høringsfristen er utløpt, oversender kommunen innkomne merknader til den fagansvarlige for forslagsstilleren. Forslagsstiller gis derved anledning til å kommentere merknadene og selv foreslå endringer i planen.

Kommunen tar så stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget.

Dersom det foreligger innsigelse i samsvar med plan- og bygningslovens § 5-4, vil kommunen først forsøke å finne løsning på problemet i drøftinger med innsigelsesmyndigheten. Dersom dette ikke fører fram kan det bes om at fylkesmannen avholder meklingsmøte mellom kommunen og innsigelsesmyndigheten.

Dersom planen endres vesentlig som følge av merknader, må den legges ut til nytt offentlig ettersyn. Dersom endringene gjelder kun enkelte berørte parter, kan det være tilstrekkelig å gi disse partene anledning til å uttale seg om forslaget innen en frist.

 

Vedtak om godkjenning

Formannskapet behandler reguleringsforslaget på bakgrunn av rådmannens innstilling og vedtar en innstilling til kommunestyret. Det er kun kommunestyret som har myndighet til å vedta reguleringsplaner.

Kommunedirektørens innstilling er offentlig og kan ses på kommunens nettside.

Dersom det foreligger innsigelse og kommunestyret likevel vedtar planforslaget, må planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse, eventuelt etter forutgående mekling hos fylkesmannen.

Kommunestyret kan også avise saken eller vedta endringer. Dersom endringene er omfattende må saken legges ut på nytt offentlig ettersyn.

 

Kunngjøring og klage

Kommunen kunngjør reguleringsvedtaket i Selbyggen og på kommunens nettside, varsler berørte parter om vedtaket og opplyser om klageadgang og klagefrist (3 uker etter kunngjøring).

Eventuell klage på reguleringsvedtak behandles i kommunestyret. Dersom klagen ikke tas til følge oversendes den til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Reguleringssaken arkiveres i kommunens reguleringsarkiv. Plankart og reguleringsbestemmelser arkiveres elektronisk i kommunens digitale planregister.