Priser/ Gebyr

Priser/ Gebyr

Innhold

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.3 Kulturskole

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

2.2 Hjemmehjelp/praktisk bistand

2.3 Trygghetsalarm

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

2.5 Vasking av klær

2.6 Legetjenester

2.7 Fysioterapi

2.8 Ergoterapi

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.2 Vanngebyr

3.1.3 Avløpsgebyr

3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.5 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

3.1.6 Slamtømmingsgebyr

3.1.7 Utrykning automatiske brannalarmer

3.1.8 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/leiligheter/hybler

3.1.9 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

3.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

3.2.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7)

3.3 Tomtepriser i kommunale boligfelt

3.4 Eiendomsskatt

4. Næring og landbruk

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling

5. Andre tjenester og betalingssatser

5.1 Priser på kopiering, laminering, mm. i servicekontoret

5.2 Annet

 

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017 i sak 67/17

1.1 Barnehage
1.1 Barnehage
Barnehage Enhet 2017 2018 2019
Helplass pr. mnd 2640 2640 2640
Matpenger (ingen søskenmoderasjon på matpenger) pr. mnd 325 325 325

Søskenmoderasjon: 30 % for andre barn og 50 % for tredje barn eller flere.

Ved redusert barnehageplass reduseres betalingen tilsvarende, gjelder også matpenger. Foreldrebetaling i 11 måneder pr. år. Maksprisen 2018 er i Statsbudsjettet foreslått til kr 2 910 pr. måned for opphold i barnehage.

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017 i sak 67/17

1.2 Skolefritidsordning (SFO)
1.2 Skolefritidsordning (SFO)
Skolefritidsordning (SFO) Enhet 2017 2018 2019
Før og etter skoletid 5 dager i uka pr. mnd 1200 1320 1320
Før og etter skoletid 4 dager i uka pr. mnd 965 1062 1062
32 timer pr. mnd 666 733 733
24 timer pr. mnd 498 548 548
Timesats pr. time 37 41 41
Dagsats/ ukesats på skolens fridager pr. dag/ uke 210 231/ 636 231/ 636

Prisen for SFO er pr måned i 10 måneder.

1.3 Kulturskole

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017 i sak 67/17

1.3 Kulturskole
1.3 Kulturskole
Kulturskole Enhet 2017 2018 2019
Egenbetaling pr. tilbud pr. år 2160 2376 2376

Søskenmoderasjon: 25 %

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2018 i sak 65/18

2.1 Tydal sykehjem - opphold
2.1 Tydal sykehjem - opphold
Tydal sykehjem - opphold Enhet 2019
Pasienttelefon pr. mnd 100
Dag- og nattopphold pr. døgn 85
Korttidsopphold pr. døgn 165

Inklusiv prisendringene gitt av departement gjeldende fra 01.01.2018.

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2018 i sak 65/18

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelp/ praktisk bistand Enhet 2019
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 210
Egenandel ved inntekt 2 - 3 G pr. mnd 518
Egenandel ved inntekt under 3 - 4 G pr. mnd 805
Egenandel ved inntekt under 4 - 5 G pr. mnd 1029
Egenandel ved inntekt > 5 G pr. mnd 1344
Timepris ved praktisk bistand (Der vederlag etter timepris er lavere enn abonnement. Rundes opp til nærmeste time) pr. time 315

 

2.3 Trygghetsalarmer

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2018 i sak 65/18

2.3 Trygghetsalarm
2.3 Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Enhet 2019
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 250
Egenandel ved inntekt over 2 G pr. mnd 300

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2018 i sak 65/18

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem
2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem
Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem Enhet 2017 2018 2019
Middag pr. porsjon 74 78 78
Frokost og/ eller kveldsmat til hjemmeboende pr. porsjon 31 33 33
Døgnpakke mat. alle måltider inkl. varm lunsj pr. døgn 100 105 105
Minipakke mat. Middag + frokost/ kveldsmat pr.døgn 95 95

 

2.5 Vasking av klær

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2018 i sak 65/18

2.5 Vasking av klær
2.5 Vasking av klær
Vasking av klær Enhet 2019
Eldre og funksjonshemmede kan få vasket klær pr. kg 45

 

2.6 Legetjenester

Takstene for legetjenester reguleres årlig etter statlige fastsatte satser (Normaltariffen). I tillegg kommer betaling for medgått forbruksmateriell.

Betalingssatser for attester utstedt av legekontoret:

2.6 Legetjenester
2.6 Legetjenester
Legetjenester Enhet 2019
Førerkortattest pr. attest 600
Attest for motorcross pr. attest 400
Transporttjenesten for funksjonshemmede pr. attest 250
Legemiddelliste for utenlandsreise pr. attest 75
Attest til skole (fravær/ kroppsøving/ skyss) pr. attest 100
Attest til oppskyting, scooterkjøring, o.l. pr. attest 100
Vergemålsattest pr. attest 400

Gjeldende fra 01.10.2016.

 

2.7 Fysioterapi

Tydal kommune følger de statlige prisene som vist i egenandeler og frikort tak 2 for fysioterapeut på nettsiden helsenorge.no 

Priser for kjøp av behandlings- og treningsutstyr, samt gruppetrening fastsettes ved oppstart av det enkelte tilbud.

 

2.8 Ergoterapi

Ergoterapitjenesten låner ut tekniske hjelpemidler ved behov for rehabilitering, trening, midlertidig eller varig utlån. Salg av utstyr vil variere etter innkjøpspris.

2.8 Ergoterapi
2.8 Ergoterapi
Ergoterapi Enhet 2019
Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler pr. gang 200

 

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.2 Vanngebyr

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017 i sak 67/17

3.1.2 Vanngebyr - abonnement
3.1.2 Vanngebyr - abonnement
Abonnementsgebyr for vann - Enhet 2018 2019
Bolighus pr. år 3897,50 3897,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 3897,50 3897,50
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 3897,50 3897,50
Varehus og kontor pr. år 3897,50 3897,50
Fritidsbolig pr. år 3897,50 3897,50

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.

3.1.2 Vanngebyr forbruk

3.1.2 Vanngebyr forbruk
3.1.2 Vanngebyr forbruk
Forbruksbebyr for vann Volum Enhet 2018 2019
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 15,62 15,62
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 15,62 15,62
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 15,62 15,62
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 15,62 15,62
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 15,62 15,62
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 15,62 15,62
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 15,62 15,62
Vaskeplass -stipulert mengde 1000 m³ pr. år 15,62 15,62
Svømmebasseng -stipulert mengde 250 m³ pr. år 15,62 15,62
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 15,62 15,62
Vann fritt salg måles/m³ pr. år 56,75 56,75
Avlesningsgebyr for vannmåler pr. år 1178,75 1178,75
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Engangsgebyr for tilknytning av vann pr. år 51167,50 51167,50

Gebyr for midlertidig tilknytning: Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter regler for næringsvirksomhet.

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

I henhold til særskilt avtale skal fastboende abonnenter tilknyttet vannverket i Græsli krets betale 40 % av årsgebyret for vann.

3.1.3 Avløpsgebyr

Vedtatt i kommunestyret 13.12.2018 i sak 65/18

3.1.3 Avløpsgebyr abonnement
3.1.3 Avløpsgebyr abonnement
Abonnementsgebyr for avløp -- Enhet 2018 2019
Bolig pr. år 2781,25 3059
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 2781,25 3059
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 2781,25 3059
Varehus og kontor pr. år 2781,25 3059
Fritidsbolig pr. år 2781,25 3059

 

3.1.3 Avløpsgebyr forbruk

3.1.3 Avløpsgebyr forbruk Forbruksgebyr for avløp
3.1.3 Avløpsgebyr forbruk
Forbruksbebyr for avløp Volum Enhet 2018 2019
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 15,75 17,30
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 15,75 17,30
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 15,75 17,30
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 15,75 17,30
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 15,75 17,30
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 15,75 17,30
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 15,75 17,30
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 15,75 17,30
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Engangsgebyr for tilknytning av avløp pr. år 45620 50181

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

 

3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017 i sak 67/17

3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr
3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr
. Enhet 2019
Bolighus og fritidsbolig pr. år 500
Fra 2. pipe/ pr. pipe pr. år 208,75

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. Det er ikke feiing og tilsyn hvert år.

3.1.5 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017 sak 67/17 det framlagte vedtaket fra Representantskapet for deltakerkommunene i Innherred Renovasjon (IR) møte 23.11.2017 sak 10/17. Gjeldende for Tydal kommune vises til pkt. 4 i IRs sak med tillegget i forslagsoversikten i IRs brev av 26.10.2017.  

Innherred renovasjon er kommunens utførende renovatør.

3.1.5 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall
3.1.5 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall
Prisberegning TOTAL 2019 Gebyr Inkl. mva Tillegg for Tydal kommune Inkl. mva.
ABONNEMENT pr.boenhet
70 liter restavfall / Mini rest 1 990,98 2 488,73 60,00 2 563,73
140 liter restavfall / Liten rest 2 763,43 3 454,28 80,00 3 554 ,28
240 liter restavfall / Medium rest 3 462,58 4 328,22 110,00 4 465,72
360 liter restavfall / Stor rest 4 658,53 5 823,16 140,00 5 998,16
TILLEGG
Ukentlig tømming restavfall / papir 480 600,00
14 dager tømming restavfall / papir 240 300,00
Henting dunk / 10-30 meter 480 600,00
Kjøring privat veg 600 750,00
Ikke utført kildesortering 600 750,00
Bytte / innhenting av dunker / end. AB 420 525,00
RABATTER
Framsetting av dunken på tømmedag 180 225,00
Samarbeid > 31 boenheter 540 675,00
Samarbeid 10-30 boenheter 360 450,00
Samarbeid 2 - 9 boenheter 180 225,00
Alternativ behandling org. 180 225,00
Varmkompostering 180 225,00
NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE
Bunntømte Liten 2 614,54 3 268,17
Bunntømte Medium 3 276,03 4 095,04
Bunntømte Stor 4 407,54 5 509,43
Nedgravde løsninger 3 203,15 4 003,94
HYTTE/FRITIDSRENOVASJON
Fritidsrenovasjon mini:
Hytter 2 km luftlinje kjørbar sommerveg (personbil) 468,00 585,00 30,00 622,50
Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal 468,00 585,00 30,00 622,50
Mindre selveierenheter under 30 m2. 468,00 585,00 30,00 622,50
Fritidsrenovasjon liten:
Campingvogner (mer enn 4 mnd pr. år.) 780,00 975,00 30,00 1 012,50
Fritidsrenovasjon medium:
Større selveierenheter med over 30 m2 1 068,00 1 335,00 30,00 1 372,50
Hytter med 30 - 200 m2 grunnareal 1 068,00 1 335,00 30,00 1 372,50
Fritidsrenovasjon stor:
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie 1 568,00 1 960,00 30,00 1 997,50
Hytter over 30 m2 som benyttes til utleie 1 568,00 1 960,00 30,00 1 997,50
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal 1 568,00 1 960,00 30,0 1 997,50
Fritidsrenovasjon ekstra:
Hytter som ønsker ordinær husholdningsrenovasjon 2 763,43 3 454,28 80,00 3 554,28

 

3.1.6 Slamtømmingsgebyr

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017 sak 67/17 det framlagte vedtaket fra Representantskapet for deltakerkommunene i Innherred Renovasjon (IR) møte 23.11.2017 sak 10/17.

Det er Innherred Renovasjon (IR) som utfører kommunens slamtømmingstjeneste. Innherred Renovasjon

3.1.6 Slamtømmingsgebyr

3.1.6 Slamtømmingsgebyr
3.1.6 Slamtømmingsgebyr
Avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank Enhet 2019
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m³. pr. år 1660,-
Avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Enhet 2019
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3 m³) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m³. pr. år 1660,-
Avgift pr. fritidsbolig/hytte tilknyttet septiktank/minirenseanlegg Enhet 2019
Avgiften dekker tømming pr. 3. hvert år pr. år 710,-
Tømming av store slamavskillere over 7 m³ Enhet 2019
Avgift etter antall m³ tømt pr.år 645,-
Tømming tette tanker pr. m³ tømt for bolig og fritidsbolig/hytte Enhet 2019
Avgift etter antall m³ tømt pr. år 425,-
Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7 m³ Enhet 2019
Rabatt pr. bolig (husstand) pr. år - 287,50
Rabatt pr. fritidsbolig/hytte pr. år - 287,50
Timing/bomtur 1640,-
M3-pris tømming brakkedo/mobile toalett. Faktureres minimum 0,5 m3 590,-
Sandfang 853,-
Fett: Timing + avtale behandlingskostnader pr. avtale (950,- pr.m3 i 2018)

Prisene er inklusive 25 % merverdiavgift.

 

3.1.7 Utrykning automatisk brannalarmer

Vedtatt styremøte 110-sentral Sør-Trøndelag 26.08.2015.

3.1.7 Utrykning automatiske brannalarmer
3.1.7 Utrykning automatiske brannalarmer
. Enhet 2019
Utrykning til falsk/unødig brannalarm pr. gang 5000

 

3.1.8 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler

Prisene er inkl. kommunale avgifter. Husleie justeres etter konsumprisindeks (Jfr. Husleieloven).

3.1.8 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler
3.1.8 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler
Gnr./ bnr. Gateadresse Leilighetens art pr. mnd i 2019
174/50 Lundbakken 2 3-roms leilighet 6 107
174/50 Lundbakken 4 2-roms leilighet 5 507
174/50 Lundbakken 6 3-roms leilighet 6 107
174/50 Lundbakken 8 2-roms leilighet 5 507
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B11 2 540
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B11 2 540
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B11 2 540
175/58 Jenshaugvegen 8 Trygdeleilighet 4 902
175/58 Jenshaugvegen 6 Trygdeleilighet 4 902
175/58 Jenshaugvegen 4 Trygdeleilighet 4 902
175/58 Jenshaugvegen 2 Trygdeleilighet 4 902
175/58 Jenshaugvegen 10 Trygdeleilighet 5 149
175/58 Jenshaugvegen 12 Trygdeleilighet 5 149
177/46 Rønningsgjardet 19 Hybelleilighet 2 849
177/46 Rønningsgjardet 17 Hybelleilighet 2 849
177/145 Rønningsgjardet 20 Hybelleilighet 2 849
177/145 Rønningsgjardet 18 Hybelleilighet 2 849
177/144 Rønningsgjardet 16 Hybelleilighet 2 849
177/144 Rønningsgjardet 14 Hybelleilighet 2 849
Hybler i sokkel Hybel 1 Hybel m/fellesrom 1 950
Hybel 2 Hybel m/fellesrom 1 950
v/ Helsesentert Hybel 3 Hybel m/fellesrom 1 950
Hybel 4 Hybel m/fellesrom 1 950
175/69 Storekervegen 55 Hovedleilighet 8 129
175/69 Storekervegen 53 Hybelleilighet 5 572
173/37 Storekervegen 54 Øvre etg. øst 5 343
173/37 Storekervegen 44 Sokkel øst 5 133
173/37 Storekervegen 56 Øvre etg. vest 5 302
173/37 Storekervegen 42 Sokkel vest 5 384
173/39 Storekervegen 52 Leilighet 5 934
173/39 Storekervegen 46 Leilighet 5 852
173/39 Storekervegen 48 Leilighet 5 852
173/39 Storekervegen 50 Leilighet 5 934
176/52 Husvollia 28 2- roms leilighet 7 419
176/52 Husvollia 30 3-roms leilighet 8 459
176/52 Husvollia 32 2- roms leilighet 7 419
176/52 Husvollia 34 3-roms leilighet 8 459
175/42 Jenshaugvegen 18 1. etg. øst 5 410
175/42 Jenshaugvegen 16 Sokkel øst 5 248
175/42 Jenshaugvegen 20 1. etg. vest 5 410
175/42 Jenshaugvegen 14 Sokkel vest 5 248

 

3.1.9 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

Vedtatt i kommunestyret 25.01.2018 sak 4/18.

Prinsipper for betaling ved leie av lokaler:

 1. Gratis leie:

              1) Studievirksomhet i organ i organisasjoner som iht. Lov om voksenopplæring skal ha gratis lokaler.

              2) Skolen, kulturskolen eller barnehagens egne arrangement.

              3) Kultur- og idrettsaktiviteter for kommunens innbyggere i organisert regi (lag/foreninger o.l).

              4) Grupper / aktiviteter som er et kommunalt ansvar.

     2. Eksempel på hvem som skal betale husleie:

              1) Møter, kurs og foredrag.

              2) Utleie av lokaler til selskap, bursdager og lignende.

              3) Utleie til forretningsvirksomhet eller inntektsbringende virksomhet.

    3. Ved utleie av arealer/rom som ikke er nevnt skal eiendomsavdelingen og servicekontoret bestemme leiepris som   

         tilsvarer selvkost i  forbindelse med ekstra arbeid vedrørende utleien. 

    4. Lag som avtaler trening/øving over lengre periode får halv pris. (Minimum 10 ganger i kalenderåret).

    5. All utleie av lokaler skal gå via servicekontoret.

    6. Faste leietakere må vike ved spesielle arrangementer.

    7. Overnatting i kommunale lokaler avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad til eiendomsavdelingen og brannvernleder.

    8. Utleier kan nekte utleie til arrangement som medfører spesiell slitasje, fare for skade på eiendommen, eller arrangement en ikke finner  

        passende i et offentlig eid lokale.

    9. Skade på utstyr eller inventar skal erstattes av leietaker.

   10. Ved tilkalling av vaktmester for tilrettelegging som burde/kunne vært utført mellom kl. 07-15 på hverdager vil bli fakturert med kr 500,- pr.

         utrykning.

Kommunale møterom

Kommunale møterom
Kommunale møterom
Kommunale møterom Arrangement Leiepriser 2019 Innenbygds/ Utenbygds Merknader
Øyfjellet Diverse møter 250/ 500 Spesiell tilrettelegging +50 %
Sylan Diverse møter 250/ 500 Spesiell tilrettelegging +50 %
Storkleppen Kun intern bruk -
Langfloen Kun intern bruk -
Aktivitets-senteret Møter 250
Møter, arrangement for lag som: Pensjonistforening, LHL, Saniteten, m.fl. 0/ 0
Skolen Skolekjøkken 300
Elevkantine 250
Museum Kun intern bruk
Servicebygget, 2. etg. Benyttes kun til barneklubb, juniorklubb, ungdomsklubb og 4H
Stugguvollmoen Hele området pr. hel/halv dag 2 000/ 1 000 (innenb) 4 000/ 2 000 (utenb) Lengre leietid avtales spesielt
Sanitærbygg pr. hel/halv dag 750/ 375 (innenbygds) 1500/ 750 (utenbygds) Lengre leietid avtales spesielt
Kioskbygg pr. hel/halv dag 750/ 375 (innenbygds) 1500/ 750 (utenbygds) Lengre leietid avtales spesielt

 

 

Tydalshallen

Tydalshallen
Tydalshallen
Tydalshallen Arrangement Lag og foreninger Trening/ kamper 2019 pr. time/ pr. dag Lag, foreninger, næringsliv. Arrangement 2019 pr.time/ pr. dag
Hall 1/3 kl 15:00 - 22:00 150/ 500
Hall 2/3 kl 15:00 - 22:00 275/ 1000
Hall 3/3 kl 15:00 - 22:00 400/ 1500 400/ 3000
Hall 3/3 Lør-/ søndag 750/ 6000
Trenings-/ møterom 150/250 800 (pr. dag) 250/ 2000
Svømmebasseng 200/ 1200
Garderober 200/ stk/ gang 300/ stk/ gang
 • Hallen leies vanligvis ikke ut hverdager frem til kl. 15:00 (forbeholdt skole og barnehage).
 • Leie av hall til arrangement på helg avtales spesielt, pris er retningsgivende pr./døgn.
 • Ved leie av hall til arrangement er vestibyle, kiosk og møterom inkludert.
 • Ved leie av hall til kamp er vestibyle og kiosk inkludert.
 • Leie av svømmehall avtales spesielt. Det er krav om kvalifisert personell. Utleie til privatpersoner krever at det er minimum 2 personer til stede.
 • Leietaker har ansvar for tilsyn/nødvendig sikkerhet i leietidsrommet.
 • Henvendelser som ikke kommer inn under noen av de nevnte kategoriene av arrangement og lokale, må avtales særskilt ved hvert enkelt tilfelle. (Eiendomsavd. og servicekontor avklarer).

Tydal kulturhus

Tydal kulturhus
Tydal kulturhus
Tydal kulturhus Arrangement Utlån 2019 pr./ gang Merknader
Fest/ revy/ konsert med fest 2500
Selskap/ bryllup/ gebursdager (fre-lør) lør-søn) 2000
Andre dagarrangement (Barnedåp, konfirmasjon, konsert o.l) 1500
Møter/ øving/ dans/ o.l 250
* Bruk av lyd- og lysutstyr * Avtales spesielt, eget teknisk personell må stå for lyd og lys

 

 • På grunn av regler for momskompensasjon kan det ikke kreves leieinntekter ved utleie av kulturhuset, det kan vedtas å kreve et symbolsk vederlag som tilsvarer utgiftene ved renhold. Utgifter til renhold er gjennomgått og tilsvarer summene til utlån.

* Utleie av lyd- og lysutstyr:

 • Bruk av lyd- og lysutstyr skal avtales i hvert enkelt tilfelle med servicekontoret.
 • Enkelt lydutstyr med mikrofon (foredragslyd) kan betjenes av bruker selv.
 • Ved behov for bruk av lyd- og lysutstyr til konsert/revy o.l. må bruker selv ordne med kompetent tekniker for betjening av utstyret (liste med aktuelle teknikere finnes i servicekontoret).

 

3.2 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

Vedtatt i kommunestyret 14.12.2017 i sak 67/17

3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

3.2.1.1. a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn
3.2.1.1. a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris
Areal fra 0 – 500 m² 8 500
Areal fra 501 – 2000 m² 17 000
Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa 1 000
Maks 30 000

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestede reguleringsplan, reduseres gebyret med 25 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

Se også pkt. 1.11 angående søknad om tilpasset gebyr.

3.2.1.1 b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

3.2.1.1. b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
3.2.1.1. b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris
Gebyr som pkt. 1.1.a)

 

3.2.1.1 c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon

3.2.1.1. c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon
3.2.1.1. c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon
c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon som pkt. 1.1.a)

 

3.2.1.1 d) Oppretting av anleggseiendom

3.2.1.1. d) Oppretting av anleggseiendom
3.2.1.1. d) Oppretting av anleggseiendom
d) Oppretting av anleggseiendom Pris
Gebyr som for oppretting av grunneiendom som pkt. 1.1.a)
Volum fra 0 -2 000 m³ 15 000
Volum fra 2 001m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 000

 

3.2.1.1 e) Registrering av jordsameie

3.2.1.1. e) Registrering av jordsameie
3.2.1.1. e) Registrering av jordsameie
e) Registrering av jordsameie Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats 4 000

 

3.2.1.1 f) Oppmålingsforretning over punktfeste

3.2.1.1. f) Oppmålingsforretning av punktfeste
3.2.1.1. f) Oppmålingsforretning av punktfeste
f) Oppmålingsforretning av punktfeste Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats. Uten markarbeid 50 % 8 000

 

3.2.1.1 g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

3.2.1.1. g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
3.2.1.1. g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Pris
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Medgått tid.

 

3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

3.2.1.2 a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
3.2.1.2 a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres : I tillegg kommer gebyr etter 1.a – 1.f ved avholdt oppmålingsforretning 3 500

 

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning
3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning
b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning Pris
Ved oppretting av ny matrikkelenhet, iht. Matrikkellova § 10, 4. ledd bokstav b) og c), uten oppmålingsforretning 4 500

 

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres – settes gebyrsatsene til: 1/3 av satsene etter pkt 1.1 og 1.2

 

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter
3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter
d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter Pris
Følgende gebyrsats kan gjøres gjeldende 2 000

 

3.2.1.3 Grensejustering

3.2.1.3 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.2.1.3 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris
Gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde. Dersom dette ikke dekker faktiske utgifter, beregnes gebyret etter anvendt tid. Minstesats 5000

 

 

3.2.1.3 b) Anleggseiendom

3.2.1.3 b) Anleggseiendom
3.2.1.3 b) Anleggseiendom
b) Anleggseiendom Pris
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Minstesats 5000

 

3.2.1.4 Arealoverføring

a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.

3.2.1.4 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
3.2.1.4 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris
Areal fra 0 – 500 m³ 9 500
Arealoverføring pr. påbegynt nytt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500

 

b) Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

3.2.1.4 b) Anleggseiendom

3.2.1.4 b) Anleggseiendom
3.2.1.4 b) Anleggseiendom
3.2.1.4 b) Anleggseiendom Pris
Volum fra 0 – 500 m³ 9 500
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500

 

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris
Faktureres etter medgått tid, minimum 3 000

 

3.2.1.6 Klarlegging a eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris
Faktureres etter medgått tid, minimum 5 000

 

3.2.1.7 Privat grenseavtale

3.2.1.7 Privat grenseavtale
3.2.1.7 Privat grenseavtale
3.2.1.7 Privat grenseavtale Pris
Faktureres etter medgått tid, minimum 3 000

 

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

Maksimalsats, og endring av denne, reguleres av Statens kartverk

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev Pris
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

3.2.1.9 Timepris

3.2.1.9 Timepris
3.2.1.9 Timepris
3.2.1.9 Timepris Pris
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - feltarbeid (reisekostnader inkludert) 1 000
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - kontorarbeid (reisekostnader inkludert) 800

 

3.2.1.10 Tinglysing / Andre kostnader

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til Tydal kommunes gebyrer.

Dokumenter sendes til tinglysing først når gebyr er fullt innbetalt.

Kostnader som kommunen påføres ved innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

3.2.1.10 Tinglysing/ Andre kostnader
3.2.1.10 Tinglysing/ Andre kostnader
3.2.1.10 Tinglysing/ Andre kostnader Pris
Grensemerker faktureres pr. nedsatt merke 100

 

3.2.1.11 Urimelige gebyr

Rådmannen kan etter søknad/klage fastsette et passende gebyr, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader Tydal kommune har hatt. (Jf. matrikkelforskriften § 32, 1. ledd).

 

3.2.1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkelforskriften § 18 skal Tydal kommune gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkel-føringen avkortes med en tredjedel.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jf. forskriften § 18, 3. ledd.

Tidsfristen som er fastsatt i forskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1.november til 1.mai jf. lokal forskrift om oppmålingsfrister, fastsatt av Tydal kommunestyre den 17. desember 2009.

Det vises også til forskriften § 19, angående start- og sluttidspunkt og delperioder, som ikke inngår i fristberegningen.

 

3.2.1.13 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

 

3.2.1.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkeføring av saken, opprettes likevel gebyret.

 

3.2.1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

 

3.2.2. Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

3.2.2.0 Generelle bestemmelser

Bruksareal (BRA) legges til grunn for gebyret (beregnet etter NS 3940)

Gebyret rettes til tiltakshaver (eier).

Dersom en søknad avslås, skal det likevel betales fullt gebyr.

Inkludert i alle gebyrsatser er eventuell forhåndskonferanse, tilsyn og ferdigattest.

Tilsyn utgjør 10 % av gebyret.

Dersom gebyrene åpenbart er urimelige, har sektorleder fullmakt til å redusere, øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger.

3.2.2.1 Boligbygg

3.2.2.1 Boligbygg
3.2.2.1 Boligbygg
3.2.2.1 Boligbygg Pris
Enebolig (første boenhet) 5 000
Rekkehus/flermannsbolig (pr. boenhet fra 2. boenhet) 3 000
Uthus, garasjer, m.m. inntil 70 m2 2 500
Uthus, garasjer, m.m. over 70 m2 4 000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 2 000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 4 000

 

3.2.2.2 Fritidsbygg

3.2.2.2 Fritidsbygg
3.2.2.2 Fritidsbygg
3.2.2.2 Fritidsbygg Pris
Fritidsbolig 10 000
Uthus, garasjer , m.m. inntil 70 m2 3 000
Uthus, garasjer , m.m. over 70 m2 5 000
Anneks inntil 30 m² 3 000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 3 000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 5 000

 

3.2.2.3 Landbruksbygg

3.2.2.3 Landbruksbygg
3.2.2.3 Landbruksbygg
3.2.2.3 Landbruksbygg Pris
Driftsbygninger inntil 1000 m² 2 500
Driftsbygninger over 1000 m² 4 000
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal inntil 1000 m2 2 500
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal over 1000 m2 3 000
Seterhus, gjeterhytte, tilsynsbu 3 000
Redskapshus, uthus, buer, naust og lignende inntil 70 m2 2 500
Redskapshus, uthus, buer, naust og lignende over 70 m2 3 000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 2 500
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 3 000

 

3.2.2.4 Andre typer bygg

For andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg  og hovedombygging som ikke kommer inn under 2.1, 2.2 eller 2.3, betales gebyr etter tiltakets totale bruksareal:

3.2.2.4 Andre typer bygg
3.2.2.4 Andre typer bygg
3.2.2.4 Andre typer bygg Pris
0 – 15 m2 1 500
15 – 50 m2 3 000
51 – 100 m2 7 000
101 – 150 m2 10 000
151 – 300 m2 15 000
301 – 600 m2 20 000
Over 600 m2 Tillegg pr. m2 over 600 m2 30

 

3.2.2.5 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4

3.2.2.5 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4
3.2.2.5 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4
3.2.2.5 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4 Pris
Fasadeendring 2 000
Midlertidig, transportabel bygning 2 000
Søknadspliktig bad (renovering) 2 000
Riving av større bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-3) 3 000
Riving av mindre bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-4) 1 500
Oppføring/endring av tekniske installasjoner 2 000
Oppføring/reparasjon av pipe/skorstein 1 500
Innhengning mot veg, gjerde 2 000
Plassering av skilt og reklameinnretning 2 000
Store terrenginngrep, tunneler, kulverter, haller og anlegg i fjell 5 200
Mindre terrenginngrep, grave- og fyllingsarbeid 2 000
Konstruksjoner og anlegg 3 000
Vei og parkeringsplass 3 000
Lekeplasser og idrettsanlegg 3 000
Vann- og avløpsanlegg 3 000
Bruksendring (ev. søknadspliktige arbeider kommer i tillegg) 2 000
Oppdeling/sammenslåing av bruksenheter 2 000

 

3.2.2.6 Trinnvis behandling av tiltak

3.2.2.6 Trinnvis behandling av tiltak
3.2.2.6 Trinnvis behandling av tiltak
3.2.2.6 Trinnvis behandling av tiltak Pris
Rammetillatelse 70 % av ordinært gebyr
Igangsettingstillatelse (for hver IG) 50 % av ordinært gebyr

 

3.2.2.7 Ansvarsrett

3.2.2.7 Ansvarsrett
3.2.2.7 Ansvarsrett
3.2.2.7 Ansvarsrett Pris
Selvbyggeransvar 600

 

3.2.2.8 Endring av tidligere gitt tillatelse

3.2.2.8 Endring av tidligere gitt tillatelse
3.2.2.8 Endring av tidligere gitt tillatelse
3.2.2.8 Endring av tidligere gitt tillatelse Pris
Mindre vesentlig endring av tidligere gitt tillatelse 30 % av ordinært gebyr
Vesentlig endring av tidligere gitt tillatelse 80 % av ordinært gebyr

 

2.9 Dispensasjoner

2.9 Dispensasjoner
2.9 Dispensasjoner
2.9 Dispensasjoner Pris
Dispensasjon uten høring 4 000
Dispensasjon med høring 6 000

 

2.10 Ulovlighetsoppfølging

2.10 Ulovlighetsoppfølging
2.10 Ulovlighetsoppfølging
2.10 Ulovlighetsoppfølging Pris
Forhåndsvarsel 1 000
Pålegg om retting og pålegg om stans 2 000
Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 2 000
Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse 2 000
Ilegging av overtredelsesgebyr 2 000
Dagmulkt Beløp vedtas for hver sak

 

2.11 Tillegg for mangelfull søknad

2.11 Tillegg for mangelfull søknad
2.11 Tillegg for mangelfull søknad
2.11 Tillegg for mangelfull søknad Pris
Første purring 500
Fra og med andre purring 1 000

 

2.12 Forhåndskonferanse

2.12 Forhåndskonferanse
2.12 Forhåndskonferanse
2.12 Forhåndskonferanse Pris
Forhåndskonferanse med skriftlig referat 500
Forhåndskonferanse uten skriftlig referat 0

 

2.13 Ajourhold av kart

2.13 Ajourhold av kart
2.13 Ajourhold av kart
2.13 Ajourhold av kart Pris
Innmåling av ferdig oppsatte bygninger 1 500
Innmåling av private veger (pr. 100 m) 1 000

 

2.14 Private reguleringsplaner

2.14 Private reguleringsplaner
2.14 Private reguleringsplaner
2.14 Private reguleringsplaner Pris
Private forslag til reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og lignende 17 000
Private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer 6 000

 

 

2.15 Deling av eiendom pbl. § 20-1

2.15 Deling av eiendom pbl. § 20-1
2.15 Deling av eiendom pbl. § 20-1
2.15 Deling av eiendom pbl. § 20-1 Pris
Delingssøknader hvor vedtak kan fattes uten plan 3 000

 

2.16 Timesatser

2.16 Timesatser
2.16 Timesatser
2.16 Timesatser Pris
Feltarbeid 1 000
Kontorarbeid 800
Minstesats 2 000

 

2.17 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1

2.17 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1
2.17 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1
2.17 Utbyggingsavtaler pbl. § 17- Pris
Behandling av utbyggingsavtaler 8 000

 

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven
3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven
Konsesjonssaker Pris
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 5 000
Tinglysningsgebyr (Statlig regulert) 525
Omkostninger 100

 

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven
3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven
Delingssaker Pris
Søknad om delingssamtykke 2 000

 

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven
3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven
Utslippstillatelse Pris
Utslippstillatelse fra private anlegg < 15="" pe=""> 3 000

 

3.2.6    Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7)

 

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7) / Behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering
3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7) / Behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering
Behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering
Det skal betales gebyr for behandling av søknader om oppdeling av en grunneiendom i eierseksjoner/ reseksjonering. Gebyret må betales før tillatelse til seksjonering/reseksjonering kan gis, jf. seksjoneringsloven § 6.

 

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierskifteloven (§7) Seksjonering/ reseksjonering

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7) / Seksjonering/reseksjonering
3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7) / Seksjonering/reseksjonering
Seksjonering/reseksjonering Pris
Saker uten befaring faktureres etter medgått tid og minstesats er 3 500
Saker der behandlingen krever befaring faktureres etter medgått tid og minstesats er 5 000

 

3.3 Tomtepriser i kommunale boligfelt  

Vedtatt i kommunestyret 86/16, 06.10.16 – Salg av kommunal eiendom. Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom. Råtomtprisen justeres ved hvert årsskifte iht. konsumprisindeks.

3.3 Tomtepris i kommunale boligfelt

3.3 Tomtepris i kommunale boligfelt
3.3 Tomtepris i kommunale boligfelt
Tomtepris i kommunale boligfelt Pris
Råtomtverdi pr. m2 66

 

3.4 Eiendomsskatt

Registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) er ansvarlig for eiendomsskatten.

3.4 Eiendomsskatt
3.4 Eiendomsskatt
Eiendomsskatt 2018 2019
Eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendommer 2 promille 0
Eiendomsskattesats for næringseiendommer, verk og bruk 7 promille
Bunnfradrag pr. boenhet for boliger og fritidsboliger - 100 000

 

4. Næring og landbruk

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling
4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling
Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling Enhet 2019
Etablererprøve for serveringssted (§ 7 forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted) pr. gang 400
Kunnskapsprøve i alkoholloven for daglig leder og stedfortreder (kap. 5 i alkoholforskriften) pr. gang 400
Behandling av søknader om ambulerende skjenkebevilling og søknader for en enkeltanledning (§ 6-2 i alkoholforskriften) pr. søknad inntil kr 360
Salg- og skjenkebevilling av alkohol kan gis maks fire år om gangen. Bevillingsgebyret er etter omsetningen av salg og skjenking pr. vareliter pr. år for drikk i gruppe 1, 2 og 3. (Betalingssatsene reguleres iht. § 6-2 i alkoholforskriften)

 

5. Andre tjenester og betalingssatser

5.1 Priser på kopiering, laminering, mm. i servicekontoret

5.1 Priser på kopiering, laminering, mm. i servicekontoret
5.1 Priser på kopiering, laminering, mm. i servicekontoret
Kopiering sort/hvit og farge Kr Div. kopiering Kr
A4 pr. stk. 2 Kartkopiering A4 5
A3 pr. stk. 3 Kartkopiering A3 7
Større enkeltarrangement, lag og organisasjoner - kopiering A4 Attestering av kopier (inkl. kopieringsprisen) 4
0 – 499 stk. 2 Skjøter pr. sett 20
500 – 999 stk. 1 Salg hvit kopipapir A4 pr. pakke 50
over 1 000 stk. 0,50 Salg hvit kopipapir A3 pr. pakke 100

 

5.1 Priser på kopiering, laminering, mm. i servicekontoret / Laminering
5.1 Priser på kopiering, laminering, mm. i servicekontoret / Laminering
Laminering inkl. kopiark Lag, organisasjoner, private Bedrifter/ næring Kartong / plakat Lag, organisasjoner, private Bedrifter/ næring
A4 pr. stk. 7 12 A4 pr. stk. 5 10
A3/A5/A6 pr. stk. 10 15 A3 pr. stk. 10 15

Revidert administrativt den 24.04.2018, gjeldende fra 01.07.2018.  Prisene er inkl. merverdiavgift.

Prisene gjelder for dokumenter ferdig til kopiering/laminering. Trykk på begge sider = 1 kopi.  

For bedrifter/næring tar vi kun små oppdrag/enkel kopiering. For andre oppgaver; foreslås å bruke trykkeri.

Kopier/utskrifter av pågående saker er gratis.

5.2 Annet