Priser/ gebyr Tydal kommune - Tydal kommune

Priser/ Gebyr 2022

Priser/ Gebyr 2022

Vedtatt  i kommunestyret 16.12.2021

 

 

Innhold

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.3 Kulturskole

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

2.2 Hjemmehjelp/praktisk bistand

2.3 Trygghetsalarm

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

2.5 Bruk av kommunal bil til fritidsaktiviteter o.l for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten

2.6 Vasking av klær

2.7 Legetjenester

2.8 Fysioterapi

2.9 Ergoterapi

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.1 Vanngebyr

3.1.2 Avløpsgebyr

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.4 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

3.1.5 Slamtømmingsgebyr

3.1.6 Utrykning automatiske brannalarmer

3.1.7 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/leiligheter/hybler

3.1.8 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

3.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

    3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

    3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

    3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

    3.2.1.3 Grensejustering

    3.2.1.4 Arealoverføring

   3.2.1.5 Klargjøring av eksisterende grense tidligere er koordinatbestemt

   3.2.1.6 Klargjøring av eksisterende grense ikke tidligere er koordinatbestemt

   3.2.1.7 Privat grenseavtale

   3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

   3.2.1.9 Timepris

   3.2.1.10 Tinglysning/ andre kostnader

    3.2.1.11 Urimelige gebyr

    3.2.1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

    3.2.1.13 Betalingstidspunkt

    3.2.1.14 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saken

    3.2.1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene 17

    3.2.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

    3.2.2.1 Generelle bestemmelse

    3.2.2.2 Boligbygg

    3.2.2.3 Fritidsbygg

    3.2.2.4 Landbruksbygg

    3.2.2.5 Andre typer bygg

    3.2.2.6 Andre tiltak som krever søknad og tillatelse i pbl. §§20-3 og 20-4

    3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak

    3.2.2.8 Ansvarsrett

    3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse

    3.2.2.10 Dispensasjoner

    3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging

    3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad

    3.2.2.13 Fohåndskonferanse

    3.2.2.14 Ajourhold av kart

    3.2.2.15 Private reguleringsplaner

    3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1

    3.2.2.17 Timesatser

    3.2.2.18 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7)

3.3 Tomtepriser i kommunale boligfelt

4. Næring og landbruk

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling

 

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.1 Barnehage

1.1 Barnehage
Dager pr. uke Priser pr 01.01.2021 Priser pr 01.01.2022
5 dager i uka (100 %) 3 230 2 500
4 og 5 dager i uka (90 %) 2 907 2 250
4 dager i uka (80 %) 2 584 2 000
3 dager i uka (60 %) 1 938 1 500

Søskenmoderasjon: 30% for andre barn og 50% for tredje barn eller flere.

Ved redusert barnehageplass reduseres betalingen tilsvarende, gjelder også matpenger. Foreldrebetaling i 11 måneder pr. år. Maksprisen 2022 er i Statsbudsjettet foreslått til kr 3 315,- pr. måned for opphold i barnehage.

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.2 Skolefritidsordning (SFO)
Tilbud Periode Kostpenger Brukerbetaling 2021 Brukerbetaling 2022
Inntil 13 timer pr uke pr. mnd 260 1 200 625
Fra og med 13 timer pr uke eller mer pr. mnd 370 1 750 1 250
Timesats 45 45
Dagsats/ ukesats på skolens fridager pr. dag/ uke 255/700 255/700
Matpenger (ingen søskenreduksjon) alle måltider inntil 13 t/uke fra 13 t/uke 260/370 260/370
Matpenger frionsdager (ingen søskenreduksjon) alle måltider Frionsdager pr. mnd 110

Prisen for SFO er pr måned i 10 måneder.

1.3 Kulturskole

 

1.3 Kulturskole
Kulturskole Enhet 2021 2022
Egenbetaling pr. tilbud pr. år 2900 2900

Søskenmoderasjon: 25 %

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

 

2.1 Tydal sykehjem - opphold
Tydal sykehjem - opphold Enhet 2022
Dag- og nattopphold* pr. døgn 100*
Korttidsopphold* pr. døgn 180 *
Dagtilbud pr. dag

* Statlig regulert maksimalsats som følges.

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelp/ praktisk bistand Enhet 2021 2022
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 210 210
Egenandel ved inntekt 2 - 3 G pr. mnd 600 690
Egenandel ved inntekt under 3 - 4 G pr. mnd 930 1070
Egenandel ved inntekt under 4 - 5 G pr. mnd 1200 1500
Egenandel ved inntekt > 5 G pr. mnd 1550 1860
Timepris ved praktisk bistand (Der vederlag etter timepris er lavere enn abonnement. Rundes opp til nærmeste time) pr. time 365 430
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pr. dag 165 170

* Statlig regulert maksimalsats som følges.

2.3 Trygghetsalarmer

 

2.3 Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Enhet 2021 2022
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 270 270
Egenandel ved inntekt over 2 G pr. mnd 320 320

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem
Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem Enhet 2021 2022
Middag pr. porsjon 85 89
Frokost og/ eller kveldsmat til hjemmeboende pr. porsjon 33 33
Døgnpakke mat. alle måltider inkl. varm lunsj pr. døgn 135 140
Lunsj 45 45

 

2.5 Bruk av bil til fritidsaktiviteter o.l for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten

2.5 Bruk av kommunal bil til fritidsaktiviteter o.l. for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten
Type tjeneste enhet 2021 2022
Til Selbu tur/ retur 200 200
Til Stjørdal tur/ retur 350 350
Til Røros tur/ retur 350 350
Til Trondheim tur/ retur 400 400
Annen bruk av kommunal bil, statens satser kr 4,03 pr km

* Statlig sats som følges.


2.6 Vasking av klær

2.6 Vasking av klær
Vasking av klær Enhet 2021 2022
Eldre og funksjonshemmede kan få vasket klær pr. kg 50 52

 

2.7 Legetjenester

Takstene for legetjenester reguleres årlig etter statlige fastsatte satser (Normaltariffen). I tillegg kommer betaling for medgått forbruksmateriell.

Betalingssatser for attester utstedt av legekontoret:

2.7 Legetjenester
Legetjenester Enhet 2021 2022
Førerkortattest pr. attest 650 650
Attest for motorcross pr. attest 500 500
Transporttjenesten for funksjonshemmede pr. attest 300 300
Parkeringstillatelse funksjonshemmede pr. attest 300 300
Barnevernuttalelse pr. time 990 990
Attest til skole (fravær/ kroppsøving/ skyss) pr. attest 150 150
Enkel attest til oppskyting, scooterkjøring, legemiddelliste pr. attest 150 150
Vergemålsattest pr. attest

 

2.8 Fysioterapi

Tydal kommune følger de statlige prisene som vist i egenandeler og frikort tak 2 for fysioterapeut på nettsiden helsenorge.no 

Priser for kjøp av behandlings- og treningsutstyr, samt gruppetrening fastsettes ved oppstart av det enkelte tilbud.

 

2.9 Ergoterapi

Ergoterapitjenesten låner ut tekniske hjelpemidler ved behov for rehabilitering, trening, midlertidig eller varig utlån. Salg av utstyr vil variere etter innkjøpspris.

2.9 Ergoterapi
Ergoterapi Enhet 2021 2022
Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler pr. gang 250 250

 

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.1 Vanngebyr

3.1.1 Vanngebyr - abonnement 1. halvår 2022
Abonnementsgebyr for vann - Enhet 2021 2022
Bolighus pr. år 3640 3750
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 3640 3750
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 3640 3750
Varehus og kontor pr. år 3640 3750
Fritidsbolig pr. år 4120 4250

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.

3.1.2 Vanngebyr forbruk

3.1.1 Vanngebyr forbruk 1. halvår 2022
Forbruksbebyr for vann Volum Enhet 2021 2022
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 21,50 22,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 21,50 22,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 21,50 22,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 21,50 22,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 21,50 22,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 21,50 22,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 21,50 22,50
Vaskeplass -stipulert mengde 1000 m³ pr. år 21,50 22,50
Svømmebasseng -stipulert mengde 250 m³ pr. år 21,50 22,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 21,50 22,50
Vann fritt salg måles/m³ pr. år 70 70
Avlesningsgebyr for vannmåler pr. år 1200 1500
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Engangsgebyr for tilknytning av vann pr. år 50000 50000

Gebyr for midlertidig tilknytning: Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter regler for næringsvirksomhet.

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

 

3.1.2 Avløpsgebyr

3.1.2 Avløpsgebyr abonnement 1. halvår 2022
Abonnementsgebyr for avløp -- Enhet 2021 2022
Bolig pr. år 2750 2830
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 2750 2830
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 2750 2830
Varehus og kontor pr. år 2750 2830
Fritidsbolig pr. år 3190 3290

 

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk 1. halvår 2022
Forbruksbebyr for avløp 2021 2022
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 23,50 24,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 23,50 24,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 23,50 24,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 23,50 24,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 23,50 24,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 23,50 24,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel 23,50 24,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) 23,50 24,50
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift 3125 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift 3125 3125
Engangsgebyr for tilknytning av avløp 50000 50000

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet Ant. abb. Vann 2022 Avløp 2022
Boligeiendom pr. boenhet 1 1 850 1 950
Fritidseiendom pr. boenhet 2 3 700 3 900
Sameie m/ felles vannmåler med både bo- og bruksenheter pr. bruksenhet fra/ til
Nærings-, kombi- og landbrukseiendom Kategori 1 (0-300) m³ 1 1 850 1 950
Kategori 2 (301-1000) m³ 3 5 550 5 850
Kategori 3 (1001-3000) m³ 6 11 100 11 700
Kategori 4 (3001-6000) m³ 12 22 200 23 400
Kategori 5 (6001-20 000) m³ 24 44 400 46 800
Kategori 6 (20 001-50 000) m³ 50 92 500 97 500
Kategori 7 (50 001-150 000) m³ 100 185 000 195 000
Målt forbruk (kr/ m³)
Alle abonnenter 32,00 34,00
Vann fritt salg 70,00

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. For fritidsbolig skal faktoren være 0,96 m3/ m2. For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/ vannpost stipuleres et årsforbruk på 25 m3. Bruksareal beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Tidspunkt for avlesing av vannmåler er 15. mars og 15. september.

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022 (1)
Tilknytningsgebyr (kr) Vann 2022 Avløp 2022
Tilknytningsgebyr., normal sats 50 000 50 000
Tilknytningsgebyr, lav sats 30 000 30 000
3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022 (2)
Andre gebyr vann (kr) Enhet 2022
Avlesningsgebyr vannmåler pr. måler 1 500
Gebyr vannmålerleie pr. måler 350
Frakoblingsgebyr pr. eiendom 4 000
Tilkoblingsgebyr pr. eiendom 4 000

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr
. Enhet 2021 2022
Bolighus og fritidsbolig pr. år 700 700
Fra 2. pipe/ pr. pipe pr. år 300 300

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. Gebyret dekker feiing og tilsyn.

3.1.5 Gebyr for tilsyn spredt avløp

3.1.5 Gebyr for tilsyn spredt avløp
. Enhet 2022
Bolighus og fritidsbolig pr. år 400,-

3.1.6 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

Tydal kommune deltar i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS som også er kommunens utførende renovatør. Styret i selskapet har behandlet budsjett for 2022. Fra styret sin side er det lagt opp til en økning i prisene med 2 % for husholdningsrenovasjon og 4% for hytte-/ fritidsrenovasjon. Det er representantskapet i selskapet som fatter det endelig budsjettvedtaket, men deltakerkommunene må i henhold til forurensnigslovens § 24 vedta renovasjonsgebyrene for husholdningsavfall og hytte-/ fritidsrenovasjon.

 

3.1.6 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall
Prisberegning TOTAL 2022 Gebyr Inkl. mva
ABONNEMENT pr.boenhet
70 liter restavfall / Mini rest 2249,- 2811,-
140 liter restavfall / Liten rest 3121,- 3901,-
240 liter restavfall / Medium rest 3912,- 4890,-
360 liter restavfall / Stor rest 5263,- 6579,-
TILLEGG
Ukentlig tømming restavfall / papir 480,- 600,-
14 dager tømming restavfall / papir 240,- 300,-
Henting dunk / 10-30 meter 480,- 600,-
Kjøring privat veg 600,- 750,-
Ikke utført kildesortering 600,- 750,-
Bytte / innhenting av dunker / end. AB 420,- 525,-
RABATTER
Framsetting av dunken på tømmedag 180,- 225,-
Samarbeid > 31 boenheter 540,- 675,-
Samarbeid 10-30 boenheter 360,- 450,-
Samarbeid 2 - 9 boenheter 180,- 225,-
Alternativ behandling org. 180,- 225,-
Varmkompostering 180,- 225,-
NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE
Bunntømte Liten 2840,- 3550,-
Bunntømte Medium 3558,- 4448,-
Bunntømte Stor 4787,- 5984,-
Nedgravde løsninger med adgangskontroll 3479,- 4349,-
Nedgravde løsninger 3079,- 3849,-
Ekstra tømming nedgravd 1600,- 2000,-
HYTTE/FRITIDSRENOVASJON
Fritidsrenovasjon mini:
Hytter 2 km luftlinje kjørbar sommerveg (personbil) 544,- 680,-
Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal 544,- 680,-
Mindre selveierenheter under 30 m2. 544,- 680,-
Fritidsrenovasjon liten:
Campingvogner (mer enn 4 mnd pr. år.) 874,- 1092,-
Fritidsrenovasjon medium:
Større selveierenheter med over 30 m2 1144,- 1430,-
Hytter med 30 - 200 m2 grunnareal 1144,- 1430,-
Fritidsrenovasjon stor:
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie 1644,- 2055,-
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal 1644,- 2055,-
Sum fritidsrenovasjon stor 1644,- 2055,-
Forsøpling av returpunkt 1600,- 2000,-

 

3.1.7 Slamtømmingsgebyr

Tydal kommune deltar i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS som også er kommunens utførende renovatør. Styret i selskapet har behandlet budsjett for 2022.  Fra styrets sin side er det lagt opp til en økning i prisene med 3 % i slamprisene til husholdningene.

Det er representantskapet i selskapet som fatter det endelige budsjettvedtaket, men deltakerkommunene må i henhold til forurensinngsloven § 34 vedta slamtømmingsgebyrene.

Innherred Renovasjon

3.1.7 Slamtømmingsgebyr

3.1.7 Slamtømmingsgebyr
Avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank Enhet 2021
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m³. pr. år 1660,-
Avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Enhet 2021
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3 m³) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m³. pr. år 1660,-
Avgift pr. fritidsbolig/hytte tilknyttet septiktank/minirenseanlegg Enhet 2021
Avgiften dekker tømming pr. 3. hvert år pr. år 710,-
Tømming av store slamavskillere over 7 m³ Enhet 2021
Avgift etter antall m³ tømt pr.år 645,-
Tømming tette tanker pr. m³ tømt for bolig og fritidsbolig/hytte Enhet 2021
Avgift etter antall m³ tømt pr. år 425,-
Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7 m³ Enhet 2021
Rabatt pr. bolig (husstand) pr. år - 287,50
Rabatt pr. fritidsbolig/hytte pr. år - 287,50
Timing/bomtur 1640,-
M3-pris tømming brakkedo/mobile toalett. Faktureres minimum 0,5 m3 590,-
Sandfang 853,-
Fett: Timing + avtale behandlingskostnader pr. avtale (950,- pr.m3 i 2018)

 

3.1.8 Utrykning automatisk brannalarmer

Vedtatt styremøte 110-sentral Sør-Trøndelag 26.08.2015.

3.1.8 Utrykning automatiske brannalarmer
. Enhet 2021 2022
Utrykning til falsk/unødig brannalarm pr. gang 5000 5000

3.1.9 Parkering Ystesosen

3.1.9 Parkering Ystesosen
. Enhet 2021 2022
Dag pr. gang 70 100
3 dager sammenhengende pr. gang 180 250
1 uke sammenhengende pr. gang 350 450
Årskort pr. gang 1000 2000
Kontrollgebyr for ikke betalt avgift| pr. gang 2000 2000

3.1.10 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler

Prisene er inkl. kommunale avgifter. 

3.1.10 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler
Gnr./ bnr. Gateadresse Leilighetens art pr. mnd 2021 pr. mnd 2022
174/50 Lundbakken 2 3-roms leilighet 6500 6500
174/50 Lundbakken 4 2-roms leilighet 5900 5900
174/50 Lundbakken 6 3-roms leilighet 6500 6500
174/50 Lundbakken 8 2-roms leilighet 5900 5900
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B11 3100 3100
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B12 3100 3100
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B13 3100 3100
175/58 Jenshaugvegen 8 Trygdeleilighet 5000 5000
175/58 Jenshaugvegen 6 Trygdeleilighet 5000 5000
175/58 Jenshaugvegen 4 Trygdeleilighet 5000 5000
175/58 Jenshaugvegen 2 Trygdeleilighet 5000 5000
175/58 Jenshaugvegen 10 Trygdeleilighet 5400 5400
175/58 Jenshaugvegen 12 Trygdeleilighet 5400 5400
177/145 Rønningsgjardet 18 Hybelleilighet 3100 3100
177/144 Rønningsgjardet 16 Hybelleilighet 3100 3100
177/144 Rønningsgjardet 14 Hybelleilighet 3100 3100
Hybler i sokkel Hybel 1 Hybel m/fellesrom 2500 2500
Hybel 2 Hybel m/fellesrom 2500 2500
v/ Helsesentert Hybel 3 Hybel m/fellesrom 2500 2500
Hybel 4 Hybel m/fellesrom 2500 2500
175/69 Storekervegen 55 Hovedleilighet 8200 8200
175/69 Storekervegen 53 Hybelleilighet 5700 5700
173/37 Storekervegen 54 Øvre etg. øst 5400 5400
173/37 Storekervegen 44 Sokkel øst 5400 5400
173/37 Storekervegen 56 Øvre etg. vest 5400 5400
173/37 Storekervegen 42 Sokkel vest 5400 5400
173/39 Storekervegen 52 Leilighet 6000 6000
173/39 Storekervegen 46 Leilighet 6000 6000
173/39 Storekervegen 48 Leilighet 6000 6000
173/39 Storekervegen 50 Leilighet 6000 6000
176/52 Husvollia 28 2- roms leilighet 5800 5800
176/52 Husvollia 30 3-roms leilighet 6000 6000
176/52 Husvollia 32 2- roms leilighet 5800 5800
176/52 Husvollia 34 3-roms leilighet 6000 6000
175/42 Jenshaugvegen 18 1. etg. øst 5600 5600
175/42 Jenshaugvegen 16 Sokkel øst 5400 5400
175/42 Jenshaugvegen 20 1. etg. vest 5600 5600
175/42 Jenshaugvegen 14 Sokkel vest 5400 5400

 

3.1.11 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

 

Prinsipper for betaling ved leie av lokaler:

 1. Gratis leie:

              1) Studievirksomhet i organ i organisasjoner som iht. Lov om voksenopplæring skal ha

                   gratis lokaler.

              2) Skolen, kulturskolen eller barnehagens egne arrangement.

              3) Kultur- og idrettsaktiviteter for kommunens innbyggere i organisert regi

                 (lag/foreninger o.l).

              4) Grupper / aktiviteter som er et kommunalt ansvar.

     2. Eksempel på hvem som skal betale husleie:

              1) Møter, kurs og foredrag.

              2) Utleie av lokaler til selskap, bursdager og lignende.

              3) Utleie til forretningsvirksomhet eller inntektsbringende virksomhet.

    3. Ved utleie av arealer/rom som ikke er nevnt skal eiendomsavdelingen og servicekontoret

         bestemme leiepris som tilsvarer selvkost i  forbindelse med ekstra arbeid vedrørende

         utleien. 

    4. Lag som avtaler trening/øving over lengre periode får halv pris. (Minimum 10 ganger i kalenderåret).

    5. All utleie av lokaler skal gå via servicekontoret.

    6. Faste leietakere må vike ved spesielle arrangementer.

    7. Overnatting i kommunale lokaler avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad til eiendomsavdelingen og brannvernleder.

    8. Utleier kan nekte utleie til arrangement som medfører spesiell slitasje, fare for skade på eiendommen, eller arrangement en ikke finner  

        passende i et offentlig eid lokale.

    9. Skade på utstyr eller inventar skal erstattes av leietaker.

   10. Ved tilkalling av vaktmester for tilrettelegging som burde/kunne vært utført mellom kl. 07-15 på hverdager vil bli fakturert med kr 500,- pr.

         utrykning.

Kommunale møterom

Kommunale møterom
Kommunale møterom Arrangement Leiepriser 2022 Innenbygds/ Utenbygds Merknader
Øyfjellet Diverse møter 500/ 500 Spesiell tilrettelegging +50 %
Skolen Skolekjøkken 1000 Til opplæring
Servicebygget, 2. etg. Benyttes kun til barneklubb, juniorklubb, ungdomsklubb og 4H -

 

 

Tydalshallen

Tydalshallen
Tydalshallen Arrangement Lag og foreninger Trening/ kamper 2022 pr. time/ pr. dag Lag, foreninger, næringsliv. Arrangement 2022 pr.time/ pr. dag
Hall 1/3 kl 15:00 - 22:00 150/ 500
Hall 2/3 kl 15:00 - 22:00 275/ 1000
Hall 3/3 kl 15:00 - 22:00 400/ 1500 400/ 3000
Hall 3/3 Lør-/ søndag 750/ 6000
Trenings-/ møterom 150/250 800 (pr. dag) 250/ 2000
Svømmebasseng 200/ 1200
Garderober 200/ stk/ gang 300/ stk/ gang
 • Hallen leies vanligvis ikke ut hverdager frem til kl. 15:00 (forbeholdt skole og barnehage).
 • Leie av hall til arrangement på helg avtales spesielt, pris er retningsgivende pr./døgn.
 • Ved leie av hall til arrangement er vestibyle, kiosk og møterom inkludert.
 • Ved leie av hall til kamp er vestibyle og kiosk inkludert.
 • Leie av svømmehall avtales spesielt. Det er krav om kvalifisert personell. Utleie til privatpersoner krever at det er minimum 2 personer til stede.
 • Leietaker har ansvar for tilsyn/nødvendig sikkerhet i leietidsrommet.
 • Henvendelser som ikke kommer inn under noen av de nevnte kategoriene av arrangement og lokale, må avtales særskilt ved hvert enkelt tilfelle. (Eiendomsavd. og servicekontor avklarer).

Tydal kulturhus

Tydal kulturhus
Tydal kulturhus Arrangement Utlån 2022 pr./ gang Merknader
Fest/ revy/ konsert med fest/ bryllup 3000
Dagarrangement (Barnedåp, konfirmasjon, konsert o.l) 2000
Møter/ øving/ dans/ o.l 750
* Bruk av lyd- og lysutstyr * Avtales spesielt, eget teknisk personell må stå for lyd og lys

 

 • På grunn av regler for momskompensasjon kan det ikke kreves leieinntekter ved utleie av kulturhuset, det kan vedtas å kreve et symbolsk vederlag som tilsvarer utgiftene ved renhold. 

* Utleie av lyd- og lysutstyr:

 • Bruk av lyd- og lysutstyr skal avtales i hvert enkelt tilfelle med servicekontoret.
 • Enkelt lydutstyr med mikrofon (foredragslyd) kan betjenes av bruker selv.
 • Ved behov for bruk av lyd- og lysutstyr til konsert/revy o.l. må bruker selv ordne med kompetent tekniker for betjening av utstyret (liste med aktuelle teknikere finnes i servicekontoret).

 

3.2 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

 

3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

3.2.1.1. a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris 2021 2022
Areal fra 0 – 500 m² 15000 15000
Areal fra 501 – 2000 m² 20000 21000
Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa 1000 1000
Maks 30000 31000

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestede reguleringsplan, reduseres gebyret med 25 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

Se også pkt. 1.11 angående søknad om tilpasset gebyr.

3.2.1.1 b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

3.2.1.1. b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris
Gebyr som pkt. 3.2.1.1.a)

 

3.2.1.1 c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon

3.2.1.1. c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon
c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon som pkt. 3.2. 1.1.a)

 

3.2.1.1 d) Oppretting av anleggseiendom

3.2.1.1. d) Oppretting av anleggseiendom
d) Oppretting av anleggseiendom Pris
Gebyr som for oppretting av grunneiendom som pkt. 3.2. 1.1.a)
Volum fra 0 -2 000 m³ 15 000
Volum fra 2 001m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 000

 

3.2.1.1 e) Registrering av jordsameie

3.2.1.1. e) Registrering av jordsameie
e) Registrering av jordsameie Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats 6 000

 

3.2.1.1 f) Oppmålingsforretning over punktfeste

3.2.1.1. f) Oppmålingsforretning av punktfeste
f) Oppmålingsforretning av punktfeste Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats. Uten markarbeid 50 % 9 000

 

3.2.1.1 g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

3.2.1.1. g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Pris
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Medgått tid.

 

3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

3.2.1.2 a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris 2021 Pris 2022
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres : I tillegg kommer gebyr etter 1.a – 1.f ved avholdt oppmålingsforretning 5000 5000

 

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning
b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning Pris 2021 pris 2022
Ved oppretting av ny matrikkelenhet, iht. Matrikkellova § 10, 4. ledd bokstav b) og c), uten oppmålingsforretning 5000 5000

 

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres – settes gebyrsatsene til: 1/3 av satsene etter pkt 1.1 og 1.2

 

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter
d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter Pris
Følgende gebyrsats kan gjøres gjeldende 2 000

 

3.2.1.3 Grensejustering

3.2.1.3 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2021 Pris 2022
Gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde. Dersom dette ikke dekker faktiske utgifter, beregnes gebyret etter anvendt tid. Minstesats 10 000 Minstesats 10 200

 

 

3.2.1.3 b) Anleggseiendom

3.2.1.3 b) Anleggseiendom
b) Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

 

3.2.1.4 Arealoverføring

a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.

3.2.1.4 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2021 Pris 2022
Areal fra 0 – 500 m³ 12 000 12 500
Arealoverføring pr. påbegynt nytt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500 1 500

 

b) Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

3.2.1.4 b) Anleggseiendom

3.2.1.4 b) Anleggseiendom
3.2.1.4 b) Anleggseiendom Pris 2021 Pris 2022
Volum fra 0 – 500 m³ 12 000 12 500
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500 1 500

 

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2022
Faktureres etter medgått tid, minimum 4 000

 

3.2.1.6 Klarlegging a eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2021 Pris 2022
Faktureres etter medgått tid, minimum 6 000 6 200

 

3.2.1.7 Privat grenseavtale

3.2.1.7 Privat grenseavtale
3.2.1.7 Privat grenseavtale Pris 2021 Pris 2022
Faktureres etter medgått tid, minimum 8 000 8 500

 

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

Maksimalsats, og endring av denne, reguleres av Statens kartverk

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2021 Pris 2022
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350

 

3.2.1.9 Timepris

3.2.1.9 Timepris
3.2.1.9 Timepris Pris 2021
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - feltarbeid (reisekostnader inkludert) 1 200
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - kontorarbeid (reisekostnader inkludert) 1 000

 

3.2.1.10 Tinglysing / Andre kostnader

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til Tydal kommunes gebyrer.

Dokumenter sendes til tinglysing først når gebyr er fullt innbetalt.

Kostnader som kommunen påføres ved innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

3.2.1.10 Tinglysing/ Andre kostnader
3.2.1.10 Tinglysing/ Andre kostnader Pris 2021
Grensemerker faktureres pr. nedsatt merke 150

 

3.2.1.11 Urimelige gebyr

Rådmannen kan etter søknad/klage fastsette et passende gebyr, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader Tydal kommune har hatt. (Jf. matrikkelforskriften § 32, 1. ledd).

 

3.2.1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkelforskriften § 18 skal Tydal kommune gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkel-føringen avkortes med en tredjedel.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jf. forskriften § 18, 3. ledd.

Tidsfristen som er fastsatt i forskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1.november til 1.mai jf. lokal forskrift om oppmålingsfrister, fastsatt av Tydal kommunestyre den 17. desember 2009.

Det vises også til forskriften § 19, angående start- og sluttidspunkt og delperioder, som ikke inngår i fristberegningen.

 

3.2.1.13 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

 

3.2.1.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkeføring av saken, opprettes likevel gebyret.

 

3.2.1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

 

3.2.2. Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

3.2.2.1 Generelle bestemmelser

Bruksareal (BRA) legges til grunn for gebyret (beregnet etter NS 3940)

Gebyret rettes til tiltakshaver (eier).

Dersom en søknad avslås, skal det likevel betales fullt gebyr.

Inkludert i alle gebyrsatser er eventuell forhåndskonferanse, tilsyn og ferdigattest.

Tilsyn utgjør 10 % av gebyret.

Dersom gebyrene åpenbart er urimelige, har sektorleder fullmakt til å redusere, øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger.

3.2.2.2 Boligbygg

3.2.2.2 Boligbygg
3.2.2.2 Boligbygg Pris 2021 Pris 2022
Enebolig (første boenhet) 7 500 7 500
Rekkehus/flermannsbolig (pr. boenhet fra 2. boenhet) 5 000 5 000
Uthus, garasjer, m.m. inntil 70 m2 3 000 3 000
Uthus, garasjer, m.m. over 70 m2 5 000 5 000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 3 000 3 000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 5 000 5 000

 

3.2.2.3 Fritidsbygg

3.2.2.3 Fritidsbygg
3.2.2.3 Fritidsbygg Pris 2021 Pris 2022
Fritidsbolig 15 000 15 000
Uthus, garasjer , m.m. inntil 70 m2 4 000 4 000
Uthus, garasjer , m.m. over 70 m2 8 000 8 000
Anneks inntil 30 m² 4 000 4 000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 4 000 4 000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 7 500 7 500

 

3.2.2.4 Landbruksbygg

3.2.2.4 Landbruksbygg
3.2.2.4 Landbruksbygg Pris 2021 Pris 2022
Driftsbygninger inntil 1000 m² 8 000 8 000
Driftsbygninger over 1000 m² 12 000 12 000
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal inntil 1000 m2 7 500 7 500
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal over 1000 m2 12 000 12 000
Seterhus, gjeterhytte, tilsynsbu 7 500 7 500
Redskapshus, uthus, buer, naust og lignende inntil 70 m2 4 000 4 000
Redskapshus, uthus, buer, naust og lignende over 70 m2 7 500 7 500
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 4 000 4 000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 7 500 7 500

 

3.2.2.5 Andre typer bygg

For andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg  og hovedombygging som ikke kommer inn under 2.1, 2.2 eller 2.3, betales gebyr etter tiltakets totale bruksareal:

3.2.2.5 Andre typer bygg
3.2.2.5 Andre typer bygg Priser 2021 Pris 2022
0 – 15 m2 3 000 3 000
15 – 50 m2 5 000 5 000
51 – 100 m2 10 000 10 000
101 – 150 m2 15 000 15 000
151 – 300 m2 18 000 18 000
301 – 600 m2 25 000 25 000
Over 600 m2 Tillegg pr. m2 over 600 m2 30 30

 

3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4

3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4
3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4 Pris 2021 Pris 2022
Fasadeendring 3 000 3 000
Midlertidig, transportabel bygning 3 000 3 000
Søknadspliktig bad (renovering) 3 000 3 000
Riving av større bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-3) 5 000