Priser/ gebyr Tydal kommune - Tydal kommune

Priser/ Gebyr 2024

Priser/ Gebyr 2024

Vedtatt  av kommunestyret 12.12.2023

Innhold

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.3 Kulturskole

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

2.2 Hjemmehjelp/praktisk bistand

2.3 Trygghetsalarm

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

2.5 Bruk av kommunal bil til fritidsaktiviteter o.l for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten

2.6 Vasking av klær

2.7 Legetjenester

2.8 Fysioterapi

2.9 Ergoterapi

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.1 Vanngebyr

3.1.2 Avløpsgebyr

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.4 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

3.1.5 Slamtømmingsgebyr

3.1.6 Utrykning automatiske brannalarmer

3.1.7 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/leiligheter/hybler

3.1.8 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

3.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

    3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

    3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

    3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

    3.2.1.3 Grensejustering

    3.2.1.4 Arealoverføring

   3.2.1.5 Klargjøring av eksisterende grense tidligere er koordinatbestemt

   3.2.1.6 Klargjøring av eksisterende grense ikke tidligere er koordinatbestemt

   3.2.1.7 Privat grenseavtale

   3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

   3.2.1.9 Timepris

   3.2.1.10 Tinglysning/ andre kostnader

    3.2.1.11 Urimelige gebyr

    3.2.1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

    3.2.1.13 Betalingstidspunkt

    3.2.1.14 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saken

    3.2.1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene 17

    3.2.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

    3.2.2.1 Generelle bestemmelse

    3.2.2.2 Boligbygg

    3.2.2.3 Fritidsbygg

    3.2.2.4 Landbruksbygg

    3.2.2.5 Andre typer bygg

    3.2.2.6 Andre tiltak som krever søknad og tillatelse i pbl. §§20-3 og 20-4

    3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak

    3.2.2.8 Ansvarsrett

    3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse

    3.2.2.10 Dispensasjoner

    3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging

    3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad

    3.2.2.13 Fohåndskonferanse

    3.2.2.14 Ajourhold av kart

    3.2.2.15 Private reguleringsplaner

    3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1

    3.2.2.17 Timesatser

    3.2.2.18 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7)

3.3 Tomtepriser i kommunale boligfelt

4. Næring og landbruk

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling

 

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.1 Barnehage

1.1 Barnehage
Dager pr. uke Priser pr 01.01.2022 Priser pr. 1.1.2023
5 dager i uka (100 %) 2 500 2500
4 og 5 dager i uka (90 %) 2 250 2250
4 dager i uka (80 %) 2 000 2000
3 dager i uka (60 %) 1 500 1500

Søskenmoderasjon: 30% for andre barn og 50% for tredje barn eller flere.

Ved redusert barnehageplass reduseres betalingen tilsvarende, gjelder også matpenger. Foreldrebetaling i 11 måneder pr. år. Maksprisen 2022 er i Statsbudsjettet foreslått til kr 3 315,- pr. måned for opphold i barnehage.

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.2 Skolefritidsordning (SFO)
Tilbud Periode Brukerbetaling 2023 Brukerbetaling 2024
Inntil 13 timer pr uke pr. mnd 0 0
Fra og med 13 timer pr uke eller mer pr. mnd 0 0
Matpenger (ingen søskenreduksjon) alle måltider inntil 13 t/uke fra 13 t/uke 260/370 240/350
Matpenger frionsdager (ingen søskenreduksjon) alle måltider Frionsdager pr. mnd 110 80

Prisen for SFO er pr måned i 10 måneder.

1.3 Kulturskole

 

1.3 Kulturskole
Kulturskole Enhet 2023 2024
Egenbetaling pr. tilbud pr. år 2900 2900

Søskenmoderasjon: 25 %

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

 

2.1 Tydal sykehjem - opphold
Tydal sykehjem - opphold Enhet 2024
Dag- og nattopphold* pr. døgn *
Korttidsopphold* pr. døgn *

* Statlig regulert maksimalsats som følges.

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelp/ praktisk bistand Enhet 2023 2024
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd * *
Egenandel ved inntekt 2 - 3 G pr. mnd 760 830
Egenandel ved inntekt under 3 - 4 G pr. mnd 1180 1300
Egenandel ved inntekt under 4 - 5 G pr. mnd 1800 2100
Egenandel ved inntekt > 5 G pr. mnd 2230 2630
Timepris ved praktisk bistand (Der vederlag etter timepris er lavere enn abonnement. Rundes opp til nærmeste time) pr. time 440 455
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pr. dag 170 200
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende inkludert kost 250
Egenandel ved utlån av Komp når bruker ikke har egen wifi (teknologi for enkel bildedeling, tekstmeldinger og videosamtaler). Dekker simkort-kostnad. Hvis bruker har eget wifi er utlånet gratis. Pr. mnd 200

* Statlig regulert maksimalsats som følges.

2.3 Trygghetsalarmer

 

2.3 Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Enhet 2023 2024
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 270 270
Egenandel ved inntekt over 2 G pr. mnd 320 320
Egenandel ved inntekt over 2 G, tillegg for tilkobl. røykvarsler pr.mnd 30 30

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem
Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem Enhet 2023 2024
Middag inkl. suppe/dessert pr. porsjon 92 97
Middag pr. porsjon 85
Døgnpakke mat. alle måltider inkl. varm lunsj pr. døgn 150 160
Frokost/lunsj/kveldsmat pr. porsjon 45 50

 

2.5 Bruk av bil til fritidsaktiviteter o.l for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten

2.5 Bruk av kommunal bil til fritidsaktiviteter o.l. for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten
Type tjeneste enhet 2023 2024
Til Selbu tur/ retur 210 250
Til Stjørdal tur/ retur 370 425
Til Røros tur/ retur 370 425
Til Trondheim tur/ retur 420 525
Annen bruk av kom.bil, statens satser * *

* Statlig sats som følges.


2.6 Vasking av klær

2.6 Vasking av klær
Vasking av klær Enhet 2023 2024
Eldre og funksjonshemmede kan få vasket klær pr. kg 55 58

2.7 Legetjenester

Takstene for legetjenester reguleres årlig etter statlige fastsatte satser (Normaltariffen). I tillegg kommer betaling for medgått forbruksmateriell.

Betalingssatser for attester utstedt av legekontoret:

2.7 Legetjenester
Legetjenester Enhet 2023 2024
Førerkortattest pr. attest 700 735
Attest for motorcross pr. attest 700 735
Transporttjenesten for funksjonshemmede pr. attest 300 315
Parkeringstillatelse funksjonshemmede pr. attest 300 315
Barnevernuttalelse pr. time Salærtakst iht. legeforeningens normaltariff Salærtakst iht. legeforeningens normaltariff
Attest til skole (fravær/ kroppsøving/ skyss) pr. attest 150 160
Attest til skole (fravær/kroppsøving/skyss) utvidet attest 300 320
Enkel attest til oppskyting, scooterkjøring, legemiddelliste pr. attest 150 160
Enkel attest til oppskyting, snøscooterkjøring, legemiddelliste, utvidet attest pr.attest 300 320
Legemiddelattest for utenlandsreise pr. attest 100 100

 

2.8 Fysioterapi

Tydal kommune følger de statlige prisene som vist i egenandeler og frikort tak 2 for fysioterapeut på nettsiden helsenorge.no 

Priser for kjøp av behandlings- og treningsutstyr, samt gruppetrening fastsettes ved oppstart av det enkelte tilbud.

 

2.9 Ergoterapi

Ergoterapitjenesten låner ut tekniske hjelpemidler ved behov for rehabilitering, trening, midlertidig eller varig utlån. Salg av utstyr vil variere etter innkjøpspris.

2.9 Ergoterapi
Ergoterapi Enhet 2023 2024
Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler pr. gang 260 275

 

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.1 Vanngebyr

3.1.1 Vanngebyr - abonnement 1. halvår 2022
Abonnementsgebyr for vann - Enhet 2023 2024
Bolighus pr. år 3750 4050
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 3750 4050
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 3750 4050
Varehus og kontor pr. år 3750 4050
Fritidsbolig pr. år 4250 4600

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.

3.1.2 Vanngebyr forbruk

3.1.1 Vanngebyr forbruk 1. halvår 2022
Forbruksbebyr for vann Volum Enhet 2023 2024
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 22,50 24,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 22,50 24,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 22,50 24,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 22,50 24,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 22,50 24,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 22,50 24,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 22,50 24,50
Vaskeplass -stipulert mengde 1000 m³ pr. år 22,50 24,50
Svømmebasseng -stipulert mengde 250 m³ pr. år 22,50 24,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 22,50 24,50
Vann fritt salg måles/m³ pr. år 70 70
Avlesningsgebyr for vannmåler pr. gang 1500 1500
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. gang 3125 3400
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. gang 3125 3400
Engangsgebyr for tilknytning av vann pr. år 50000 50000
Vannmålerleie 25-32 mm. pr. år 400
Vannmålerleie større enn 32 mm. pr. år 1600
Gebyr reduksjonsmåler avløp 25-32 mm. pr. år 400
Gebyr reduksjonsmåler avløp større enn 32 mm. pr. år 1600
Installasjonsgebyr utskifting/ny vannmåler pr. gang 3200
Gebyr tapt eller skadet vannmåler pr. gang 3200
Purregebyr manglende ferdigmelding vann og avløp pr.gang 800
Vannprøver andre/private aktører faktureres etter medgått tid

Gebyr for midlertidig tilknytning: Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter regler for næringsvirksomhet.

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

 

3.1.2 Avløpsgebyr

3.1.2 Avløpsgebyr abonnement 1. halvår 2022
Abonnementsgebyr for avløp -- Enhet 2023 2024
Bolig pr. år 3255 4050
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 3255 4050
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 3255 4050
Varehus og kontor pr. år 3255 4050
Fritidsbolig pr. år 3785 4600

 

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk 1. halvår 2022
Forbruksbebyr for avløp Volum Enhet 2023 2024
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 28,50 31
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 28,50 31
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 28,50 31
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 28,50 31
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 28,50 31
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 28,50 31
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 28,50 31
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 28,50 31
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3400
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3400
Engangsgebyr for tilknytning av avløp pr. år 50000 50000

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr gjeldende fra ny forskrift i 2025

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr gjeldende fra ny forskrift 2025
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet Ant. abb.
Boligeiendom pr. boenhet 1
Fritidseiendom pr. boenhet 2
Sameie m/ felles vannmåler med både bo- og bruksenheter pr. bruksenhet fra/ til
Nærings-, kombi- og landbrukseiendom Kategori 1 (0-300) m³ 1
Kategori 2 (301-1000) m³ 3
Kategori 3 (1001-3000) m³ 6
Kategori 4 (3001-6000) m³ 12
Kategori 5 (6001-20 000) m³ 24
Kategori 6 (20 001-50 000) m³ 50
Kategori 7 (50 001-150 000) m³ 100
Målt forbruk (kr/ m³)
Alle abonnenter
Vann fritt salg

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. For fritidsbolig skal faktoren være 0,96 m3/ m2. For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/ vannpost stipuleres et årsforbruk på 25 m3. Bruksareal beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Tidspunkt for avlesing av vannmåler er mai/juni og desember

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022 (1)
Tilknytningsgebyr (kr) Vann 2022 Avløp 2022
Tilknytningsgebyr., normal sats 50 000 50 000
Tilknytningsgebyr, lav sats 30 000 30 000
3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022 (2)
Andre gebyr vann (kr) Enhet
Avlesningsgebyr vannmåler pr. måler
Gebyr vannmålerleie pr. måler
Frakoblingsgebyr pr. eiendom
Tilkoblingsgebyr pr. eiendom

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr
. Enhet 2023 2024
Bolighus og fritidsbolig pr. år 700 560
Pipe.2 pr. år 480

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. Gebyret dekker feiing og tilsyn.

3.1.5 Gebyr for tilsyn spredt avløp

3.1.4 Gebyr for tilsyn spredt avløp
. Enhet 2023 2024
Bolighus og fritidsbolig pr. år 480 580

3.1.6 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

Tydal kommune deltar i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS som også er kommunens utførende renovatør. 

 

3.1.5 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall
Prisberegning total 2024 Gebyr ink mva
ABONNEMENT pr.boenhet
70 liter restavfall / Mini rest 3370
140 liter restavfall / Liten rest 4678
240 liter restavfall / Medium rest 5863
360 liter restavfall / Stor rest 7888
TILLEGG
Ukentlig tømming restavfall / papir 800
14 dager tømming restavfall / papir 400
Henting dunk / 10-30 meter 800
Kjøring privat veg 800
Ikke utført kildesortering 900
Bytte / innhenting av dunker / end. AB 525
RABATTER
Framsetting av dunken på tømmedag 350
Samarbeid > 31 boenheter 675,-
Samarbeid 10-30 boenheter 500
Samarbeid 2 - 9 boenheter 350
Nedgravde og overflatecontainere
Overflatecontainer liten 4256
Overflatecontainer medium 5333
Overflatecontainer stor 7175
Nedgravde løsninger (uten adgangskontroll) grunngebyr 4669
Tillegg for adgangskontroll 500
Gebyr utover en boenhet pr. gnr/bnr 9000
Erstatningsnøkler til nedgravde containere pr.par 250
Ekstra tømming nedgravd 2500
HYTTE/FRITIDSRENOVASJON
Fritidsrenovasjon mini:
Hytter 2 km luftlinje kjørbar sommerveg (personbil) 939
Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal 939
Fritidsrenovasjon liten:
Fast plasserte campingvogner /spikertelt (mer enn 3 mnd. pr. år 1463
Fritidsrenovasjon medium:
Hytter med 30 - 200 m2 grunnareal 1830
Fritidsrenovasjon stor:
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie 2580
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal 2580
Forsøpling av returpunkt 1800
Hindring (grind/tau/adre dunker som må flyttes på 300
Klistremerke for ekstra avfallssekk 250

3.1.7 Slamtømmingsgebyr

Tydal kommune deltar i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS som også er kommunens utførende renovatør. 

Det er representantskapet i selskapet som fatter det endelige budsjettvedtaket, men deltakerkommunene må i henhold til forurensinngsloven § 34 vedta slamtømmingsgebyrene.

Innherred Renovasjon

3.1.7 Slamtømmingsgebyr

3.1.6 Slamtømmingsgebyr
Avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank Enhet 2024
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m³. pr. år 2069
Avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Enhet
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 4 m3 tilgjengelig volum pr. boenhet) og tømming annethvert år for store tanker (opp til 7 m3 tilgjengelig volum pr. boenhet) pr. år 2069
Avgift pr. fritidsbolig/hytte tilknyttet septiktank/minirenseanlegg Enhet
Avgiften dekker tømming pr. 3. hvert år pr. år 884
Tømming av store slamavskillere over 7 m³ Enhet
Avgift etter antall m³ tømt pr.år 919
Tømming tette tanker pr. m³ tømt for bolig og fritidsbolig/hytte Enhet
Avgift etter antall m³ tømt pr. år 530
Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7 m³ Enhet
Rabatt pr. bolig (husstand) pr. år -315
Rabatt pr. fritidsbolig/hytte pr. år -315

 

3.1.8 Utrykning automatisk brannalarmer

Vedtatt styremøte 110-sentral Sør-Trøndelag 26.08.2015.

3.1.7 Utrykning automatiske brannalarmer
. Enhet 2023 2024
Utrykning til falsk/unødig brannalarm pr. gang 5000 5000

3.1.9 Parkering Ystesosen

3.1.8 Parkering Ystesosen
. Enhet 2024
Dag pr. gang 100
3 dager sammenhengende pr. gang 250
1 uke sammenhengende pr. gang 450
Årskort pr. gang 2000
Kontrollgebyr for ikke betalt avgift| pr. gang 2000

3.1.10 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler

Prisene er inkl. kommunale avgifter. 

3.1.9 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler
Gnr./ bnr. Gateadresse Leilighetens art pr. mnd 2023 2024
174/50 Lundbakken 2 3-roms leilighet 6500 6800
174/50 Lundbakken 4 2-roms leilighet 5900 6100
174/50 Lundbakken 6 3-roms leilighet 6500 6800
174/50 Lundbakken 8 2-roms leilighet 5900 6100
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B11 3350 3500
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B12 3350 3500
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B13 3350 3500
175/58 Jenshaugvegen 8 Trygdeleilighet 5000 5200
175/58 Jenshaugvegen 6 Trygdeleilighet 5000 5200
175/58 Jenshaugvegen 4 Trygdeleilighet 5000 5200
175/58 Jenshaugvegen 2 Trygdeleilighet 5000 5200
175/58 Jenshaugvegen 10 Trygdeleilighet 5400 5600
175/58 Jenshaugvegen 12 Trygdeleilighet 5400 5600
177/145 Rønningsgjardet 20 Hybelleilighet 3350 3500
177/145 Rønningsgjardet 18 Hybelleilighet 3350 3500
Hybler v/ Helsesenteret Hybel 1 Hybel m/fellesrom 2700 4000
Hybler v/ Helsesenteret Hybel 3 Hybel m/fellesrom 2700 4000
Hybler v/ Helsesenteret Hybel 4 Hybel m/fellesrom 2700 4000
175/69 Storekervegen 55 Hovedleilighet 8200 8500
175/69 Storekervegen 53 Hybelleilighet 5000 5200
173/37 Storekervegen 54 Øvre etg. øst 5400 5600
173/37 Storekervegen 44 Sokkel øst 5400 5600
173/37 Storekervegen 56 Øvre etg. vest 5400 5600
173/37 Storekervegen 42 Sokkel vest 5700 5900
173/39 Storekervegen 52 Leilighet 6000 6200
173/39 Storekervegen 46 Leilighet 6000 6200
173/39 Storekervegen 48 Leilighet 6000 6200
173/39 Storekervegen 50 Leilighet 6000 6200
176/52 Husvollia 28 2- roms leilighet 5900 6100
176/52 Husvollia 30 3-roms leilighet 6500 6700
176/52 Husvollia 32 2- roms leilighet 5900 6100
176/52 Husvollia 34 3-roms leilighet 6500 6700
175/42 Jenshaugvegen 18 1. etg. øst 5600 5800
175/42 Jenshaugvegen 16 Sokkel øst 5400 5600
175/42 Jenshaugvegen 20 1. etg. vest 5600 5800
175/42 Jenshaugvegen 14 Sokkel vest 5400 5600
175/106 Søliåsvegen 5 A 3-roms bolig 8500
175/106 Søliåsvegen 5 B 3 -roms bolig 8500
175/106 Søliåsvegen 5 C 3- roms bolig 8500
175/106 Søliåsvegen 5 D 3 - roms bolig 8500
175/107 Søliåsvegen 7 A 3 - roms bolig 8500
175/107 Søliåsvegen 7 B 3 - roms bolig 8500

 

3.1.11 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

 

Prinsipper for betaling ved leie av lokaler:

 1. Gratis leie:

              1) Studievirksomhet i organ i organisasjoner som iht. Lov om voksenopplæring skal ha

                   gratis lokaler.

              2) Skolen, kulturskolen eller barnehagens egne arrangement.

              3) Kultur- og idrettsaktiviteter for kommunens innbyggere i organisert regi

                 (lag/foreninger o.l).

              4) Grupper / aktiviteter som er et kommunalt ansvar.

     2. Eksempel på hvem som skal betale husleie:

              1) Møter, kurs og foredrag.

              2) Utleie av lokaler til selskap, bursdager og lignende.

              3) Utleie til forretningsvirksomhet eller inntektsbringende virksomhet.

    3. Ved utleie av arealer/rom som ikke er nevnt skal eiendomsavdelingen og servicekontoret

         bestemme leiepris som tilsvarer selvkost i  forbindelse med ekstra arbeid vedrørende utleien. 

    4. Lag som avtaler trening/øving over lengre periode får halv pris. (Minimum 10 ganger i kalenderåret).

    5. All utleie av lokaler skal gå via servicekontoret.

    6. Faste leietakere må vike ved spesielle arrangementer.

    7. Overnatting i kommunale lokaler avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad til eiendomsavdelingen og brannvernleder.

    8. Utleier kan nekte utleie til arrangement som medfører spesiell slitasje, fare for skade på eiendommen, eller arrangement en ikke finner  passende i et offentlig eid lokale.

    9. Skade på utstyr eller inventar skal erstattes av leietaker.

   10. Ved tilkalling av vaktmester for tilrettelegging som burde/kunne vært utført mellom kl. 07-15 på hverdager vil bli fakturert med kr 1000,- pr utrykning.

Kommunale møterom

3.1.10 Kommunale møterom
Kommunale møterom Arrangement Leiepriser 2024 innenbygds og utenbygds Merknader
Møterom Øyfjellet Diverse møter 500/ 500 Spesiell tilrettelegging +50 %
Skolen Skolekjøkken 1000 Til opplæring
Servicebygget, 2. etg. Benyttes kun til barneklubb, juniorklubb, ungdomsklubb og 4H -

 

Tydalshallen

3.1.10 Tydalshallen
Tydalshallen Arrangement Lag og foreninger. Trening/kamper 2024 Lag, foreninger, næringsliv. Arrangement 2024
Hall 3/3 kl 15:00 - 22:00 500/1500 500/3000
Hall 3/3 Lør-/ søndag 750/ 6000
Trenings-/ møterom 150/250 800 (pr. dag) 250/ 2000
Svømmebasseng 200/ 1200
Garderober 200/ stk/ gang 300/ stk/ gang
 • Hallen leies vanligvis ikke ut hverdager frem til kl. 15:00 (forbeholdt skole og barnehage).
 • Leie av hall til arrangement på helg avtales spesielt, pris er retningsgivende pr./døgn.
 • Ved leie av hall til arrangement er vestibyle, kiosk og møterom inkludert.
 • Ved leie av hall til kamp er vestibyle og kiosk inkludert.
 • Leie av svømmehall avtales spesielt. Det er krav om kvalifisert personell. Utleie til privatpersoner krever at det er minimum 2 personer til stede.
 • Leietaker har ansvar for tilsyn/nødvendig sikkerhet i leietidsrommet.
 • Henvendelser som ikke kommer inn under noen av de nevnte kategoriene av arrangement og lokale, må avtales særskilt ved hvert enkelt tilfelle. (Eiendomsavd. og servicekontor avklarer).

Tydal kulturhus

3.1.10 Tydal kulturhus
Tydal kulturhus Arrangement Utlån 2024 pr. gang Merknader
Fest/ revy/ konsert med fest/ bryllup 3500
Dagarrangement (Barnedåp, konfirmasjon, konsert o.l) 2500 Kun litj-sal 1500
Møter/ øving/ dans/ o.l 750
* Bruk av lyd- og lysutstyr * Avtales spesielt, eget teknisk personell må stå for lyd og lys

 

 • På grunn av regler for momskompensasjon kan det ikke kreves leieinntekter ved utleie av kulturhuset, det kan vedtas å kreve et symbolsk vederlag som tilsvarer utgiftene ved renhold. 

* Utleie av lyd- og lysutstyr:

 • Bruk av lyd- og lysutstyr skal avtales i hvert enkelt tilfelle med servicekontoret.
 • Enkelt lydutstyr med mikrofon (foredragslyd) kan betjenes av bruker selv.
 • Ved behov for bruk av lyd- og lysutstyr til konsert/revy o.l. må bruker selv ordne med kompetent tekniker for betjening av utstyret (liste med aktuelle teknikere finnes i servicekontoret).

 

3.2 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

 

3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

3.2.1.1. a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2022 2024
Areal 0 - 2000 m2 21000 27000
Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa 1000 1500
Maks 31000 38000

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestede reguleringsplan, reduseres gebyret med 25 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

Se også pkt. 1.11 angående søknad om tilpasset gebyr.

3.2.1.1 b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

3.2.1.1. b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris
Gebyr som pkt. 3.2.1.1.a)

 

3.2.1.1 c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon

3.2.1.1. c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon
c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris
Gebyr for oppmåling av uteareal inntil to enheter, Pluss tillegg for flere enheter, pr. enhet kr. 3000,- som pkt. 3.2. 1.1.a)

 

3.2.1.1 d) Oppretting av anleggseiendom

3.2.1.1. d) Oppretting av anleggseiendom
d) Oppretting av anleggseiendom Pris
Gebyr som for oppretting av grunneiendom som pkt. 3.2. 1.1.a)
Volum fra 0 -2 000 m³ 30000
Volum fra 2 001m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 1500

 

3.2.1.1 e) Registrering av jordsameie

3.2.1.1. e) Registrering av jordsameie
e) Registrering av jordsameie Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats 10000

 

3.2.1.1 f) Oppmålingsforretning over punktfeste

3.2.1.1. f) Oppmålingsforretning av punktfeste
f) Oppmålingsforretning av punktfeste Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats. Uten markarbeid 50 % 15000

 

3.2.1.1 g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

3.2.1.1. g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Pris
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Medgått tid.

 

3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

3.2.1.2 a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris 2023 Pris 2024
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres : I tillegg kommer gebyr etter 1.a – 1.f ved avholdt oppmålingsforretning 6000 12000

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning
b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning pris 2023 pris 2024
Ved oppretting av ny matrikkelenhet, iht. Matrikkellova § 10, 4. ledd bokstav b) og c), uten oppmålingsforretning 5000 8000

 

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres – settes gebyrsatsene til: 1/3 av satsene etter pkt 1.1 og 1.2

 

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter
d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter 2023 2024
Følgende gebyrsats kan gjøres gjeldende 2500 4000

 

3.2.1.3 Grensejustering

3.2.1.3 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2023 Pris 2024
Gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde. Dersom dette ikke dekker faktiske utgifter, beregnes gebyret etter anvendt tid. Minstesats 11000 Minstesats 18000

3.2.1.3 b) Anleggseiendom

3.2.1.3 b) Anleggseiendom
b) Anleggseiendom Pris 2023 Pris 2024
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Minstesats 11 000 Minstesats 15000

 

3.2.1.4 Arealoverføring

a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.

3.2.1.4 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2023 Pris 2024
Areal fra 0 – 500 m³ 15000 25000
Arealoverføring pr. påbegynt nytt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1500 2000

 

b) Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

3.2.1.4 b) Anleggseiendom

3.2.1.4 b) Anleggseiendom
3.2.1.4 b) Anleggseiendom Pris 2023 Pris 2024
Volum fra 0 – 500 m³ 15 000 25000
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500 2000

 

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2023 Pris 2024
Faktureres etter medgått tid, minimum 5000 7500
Tillegg pr. grensepunkt over fire, kr 500

 

3.2.1.6 Klarlegging a eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2024
Faktureres etter medgått tid, minimum 15000

 

3.2.1.7 Privat grenseavtale

3.2.1.7 Privat grenseavtale
3.2.1.7 Privat grenseavtale Pris 2023 Pris 2024
Faktureres etter medgått tid, minimum 10 000 15000

 

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

Maksimalsats, og endring av denne, reguleres av Statens kartverk

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2023 Pris 2024
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350

 

3.2.1.10 Timepris

3.2.1.9 Timepris
3.2.1.9 Timepris Pris 2023 Pris 2024
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - feltarbeid (reisekostnader inkludert) 1 400 1700
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - kontorarbeid (reisekostnader inkludert) 1 150 1400

 

3.2.1.11 Tinglysing / Andre kostnade1

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til Tydal kommunes gebyrer.

Dokumenter sendes til tinglysing først når gebyr er fullt innbetalt.

Kostnader som kommunen påføres ved innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

3.2.1.11 Tinglysing/ Andre kostnader
Tinglysning /andre kostnader Pris 2023 Pris 2024
Grensemerker faktureres pr. nedsatt merke 150 150

 

3.2.1.12 Urimelige gebyr

Rådmannen kan etter søknad/klage fastsette et passende gebyr, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader Tydal kommune har hatt. (Jf. matrikkelforskriften § 32, 1. ledd).

3.2.1.13 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkelforskriften § 18 skal Tydal kommune gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkel-føringen avkortes med en tredjedel.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jf. forskriften § 18, 3. ledd.

Tidsfristen som er fastsatt i forskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1.november til 1.mai jf. lokal forskrift om oppmålingsfrister, fastsatt av Tydal kommunestyre den 17. desember 2009.

Det vises også til forskriften § 19, angående start- og sluttidspunkt og delperioder, som ikke inngår i fristberegningen.

 

3.2.1.14 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

3.2.1.15 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkeføring av saken, opprettes likevel gebyret.

3.2.1.16 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett kommende år.

3.2.2. Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

3.2.2.1 Generelle bestemmelser

Bruksareal (BRA) legges til grunn for gebyret (beregnet etter NS 3940)

Gebyret rettes til tiltakshaver (eier).

Dersom en søknad avslås, skal det likevel betales fullt gebyr.

Inkludert i alle gebyrsatser er eventuell forhåndskonferanse, tilsyn og ferdigattest.

Tilsyn utgjør 10 % av gebyret.

Dersom gebyrene åpenbart er urimelige, har sektorleder fullmakt til å redusere, øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger.

3.2.2.2 Boligbygg

3.2.2.2 Boligbygg
3.2.2.2 Boligbygg Pris 2023 Pris 2024
Enebolig (første boenhet) 8 600 18000
Rekkehus/flermannsbolig (pr. boenhet fra 2. boenhet) 5 800 9000
Uthus, garasjer, m.m. inntil 70 m2 3 500 6000
Uthus, garasjer, m.m. over 70 m2 5 800 9000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 3 500 6000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 5 800 9000
Anneks inntil 30 m2, pbl § 20-3 4600 9000

 

3.2.2.3 Fritidsbygg

3.2.2.3 Fritidsbygg
3.2.2.3 Fritidsbygg Pris 2024
Fritidsbolig 18000
Uthus, garasjer , m.m. inntil 70 m2 6000
Uthus, garasjer , m.m. over 70 m2 9000
Anneks inntil 30 m² 9000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 6000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 9000

 

3.2.2.4 Landbruksbygg

3.2.2.4 Landbruksbygg
3.2.2.4 Landbruksbygg Pris 2023 Pris 2024
Driftsbygninger, redskapshus, naust og lignende inntil 100 m2 5000
Driftsbygninger, redskapshus, naust og lignende inntil 1000 m2 9 200 9000
Driftsbygninger, redskapshus, naust og lignende over 1000 m2 13 800 14000
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal inntil 1000 m2 8 600 9000
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal over 1000 m2 13 800 14000
Seterhus, gjeterhytte, tilsynsbu 8 600 9000

 

3.2.2.5 Andre typer bygg

For andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg  og hovedombygging som ikke kommer inn under 2.1, 2.2 eller 2.3, betales gebyr etter tiltakets totale bruksareal:

3.2.2.5 Andre typer bygg
3.2.2.5 Andre typer bygg Pris 2023 Pris 2024
0 – 15 m2 3 500 4850
15 – 50 m2 5 800 6380
51 – 100 m2 11 500 12650
101 – 150 m2 17 500 19250
151 – 300 m2 21 000 23100
301 – 600 m2 29 000 31900
Over 600 m2 Tillegg pr. m2 over 600 m2 35 35

 

3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4

3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4
3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4 Pris 2023 Pris 2024
Fasadeendring 3 500 4000
Midlertidig, transportabel bygning 3 500 4000
Søknadspliktig bad (renovering) 3 500 4000
Riving av større bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-3) 5 800 6500
Riving av mindre bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-4) 3 500 4000
Oppføring/endring av tekniske installasjoner 3 500 4000
Oppføring/reparasjon av pipe/skorstein 3 500 4000
Innhengning mot veg, gjerde 3 500 4000
Plassering av skilt og reklameinnretning 3 500 4000
Store terrenginngrep, tunneler, kulverter, haller og anlegg i fjell 13 800 15000
Mindre terrenginngrep, grave- og fyllingsarbeid 3 500 4000
Konstruksjoner og anlegg 5 800 6500
Adkomstvei, parkeringsplass, landingsplass 3 500 4000
Veisystem bolig-/ hyttefelt 5 800 6500
Lekeplasser og idrettsanlegg 3 500 4000
Vann- og avløpsanlegg 5 800 6500
Bruksendring (ev. søknadspliktige arbeider kommer i tillegg) (Gebyret gjelder 50% av nybygg av den bygningstypen det endres til) 50%
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller fra hoveddel til tillegggsdel 3 500 4000