Priser/ gebyr Tydal kommune - Tydal kommune

Priser/ Gebyr 2021

Priser/ Gebyr 2021

Vedtatt  i kommunestyret 17.12.2020

Innhold

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.3 Kulturskole

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

2.2 Hjemmehjelp/praktisk bistand

2.3 Trygghetsalarm

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

2.5 Bruk av kommunal bil til fritidsaktiviteter o.l for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten

2.6 Vasking av klær

2.7 Legetjenester

2.8 Fysioterapi

2.9 Ergoterapi

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.1 Vanngebyr

3.1.2 Avløpsgebyr

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.4 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

3.1.5 Slamtømmingsgebyr

3.1.6 Utrykning automatiske brannalarmer

3.1.7 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/leiligheter/hybler

3.1.8 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

3.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

    3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

    3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

    3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

    3.2.1.3 Grensejustering

    3.2.1.4 Arealoverføring

   3.2.1.5 Klargjøring av eksisterende grense tidligere er koordinatbestemt

   3.2.1.6 Klargjøring av eksisterende grense ikke tidligere er koordinatbestemt

   3.2.1.7 Privat grenseavtale

   3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

   3.2.1.9 Timepris

   3.2.1.10 Tinglysning/ andre kostnader

    3.2.1.11 Urimelige gebyr

    3.2.1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

    3.2.1.13 Betalingstidspunkt

    3.2.1.14 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saken

    3.2.1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene 17

    3.2.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

    3.2.2.1 Generelle bestemmelse

    3.2.2.2 Boligbygg

    3.2.2.3 Fritidsbygg

    3.2.2.4 Landbruksbygg

    3.2.2.5 Andre typer bygg

    3.2.2.6 Andre tiltak som krever søknad og tillatelse i pbl. §§20-3 og 20-4

    3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak

    3.2.2.8 Ansvarsrett

    3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse

    3.2.2.10 Dispensasjoner

    3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging

    3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad

    3.2.2.13 Fohåndskonferanse

    3.2.2.14 Ajourhold av kart

    3.2.2.15 Private reguleringsplaner

    3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1

    3.2.2.17 Timesatser

    3.2.2.18 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7)

3.3 Tomtepriser i kommunale boligfelt

4. Næring og landbruk

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling

 

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.1 Barnehage
Barnehage Enhet 2021
Helplass pr. mnd 3230
Matpenger (ingen søskenmoderasjon på matpenger) pr. mnd 325

Søskenmoderasjon: 30% for andre barn og 50% for tredje barn eller flere.

Ved redusert barnehageplass reduseres betalingen tilsvarende, gjelder også matpenger. Foreldrebetaling i 11 måneder pr. år. Maksprisen 2021 er i Statsbudsjettet foreslått til kr 3 230 pr. måned for opphold i barnehage.

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.2 Skolefritidsordning (SFO)
Tilbud Periode Kostpenger Brukerbetaling 2021
Inntil 13 timer pr uke pr. mnd 260 1200
Fra og med 13 timer pr uke eller mer pr. mnd 370 1750
Timesats 45
Dagsats/ ukesats på skolens fridager pr. dag/ uke 255/700
Matpenger (ingen søskenreduksjon) alle måltider inntil 13 t/uke fra 13 t/uke 260/370

Prisen for SFO er pr måned i 10 måneder.

1.3 Kulturskole

 

1.3 Kulturskole
Kulturskole Enhet 2021
Egenbetaling pr. tilbud pr. år 2900

Søskenmoderasjon: 25 %

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

 

2.1 Tydal sykehjem - opphold
Tydal sykehjem - opphold Enhet 2021
Pasienttelefon pr. mnd
Dag- og nattopphold* pr. døgn 90
Korttidsopphold* pr. døgn 170
Dagtilbud pr. dag

* Statlig regulert maksimalsats som følges.

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelp/ praktisk bistand Enhet 2021
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 210
Egenandel ved inntekt 2 - 3 G pr. mnd 600
Egenandel ved inntekt under 3 - 4 G pr. mnd 930
Egenandel ved inntekt under 4 - 5 G pr. mnd 1200
Egenandel ved inntekt > 5 G pr. mnd 1550
Timepris ved praktisk bistand (Der vederlag etter timepris er lavere enn abonnement. Rundes opp til nærmeste time) pr. time 365
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pr. dag 165

* Statlig regulert maksimalsats som følges.

2.3 Trygghetsalarmer

 

2.3 Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Enhet 2021
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 270
Egenandel ved inntekt over 2 G pr. mnd 320

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem
Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem Enhet 2021
Middag pr. porsjon 85
Frokost og/ eller kveldsmat til hjemmeboende pr. porsjon 33
Døgnpakke mat. alle måltider inkl. varm lunsj pr. døgn 135
Lunsj 45

 

2.5 Bruk av bil til fritidsaktiviteter o.l for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten

2.5 Bruk av kommunal bil til fritidsaktiviteter o.l. for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten
Type tjeneste enhet 2021
Til Selbu tur/ retur 200
Til Stjørdal tur/ retur 350
Til Røros tur/ retur 350
Til Trondheim tur/ retur 400
Annen bruk av kommunal bil, statens satser kr 4,03 pr km

* Statlig sats som følges.


2.6 Vasking av klær

2.6 Vasking av klær
Vasking av klær Enhet 2021
Eldre og funksjonshemmede kan få vasket klær pr. kg 50

 

2.7 Legetjenester

Takstene for legetjenester reguleres årlig etter statlige fastsatte satser (Normaltariffen). I tillegg kommer betaling for medgått forbruksmateriell.

Betalingssatser for attester utstedt av legekontoret:

2.7 Legetjenester
Legetjenester Enhet 2021
Førerkortattest pr. attest 650
Attest for motorcross pr. attest 500
Transporttjenesten for funksjonshemmede pr. attest 300
Parkeringstillatelse funksjonshemmede pr. attest 300
Barnevernuttalelse pr. time 990
Attest til skole (fravær/ kroppsøving/ skyss) pr. attest 150
Enkel attest til oppskyting, scooterkjøring, legemiddelliste pr. attest 150
Vergemålsattest pr. attest

 

2.8 Fysioterapi

Tydal kommune følger de statlige prisene som vist i egenandeler og frikort tak 2 for fysioterapeut på nettsiden helsenorge.no 

Priser for kjøp av behandlings- og treningsutstyr, samt gruppetrening fastsettes ved oppstart av det enkelte tilbud.

 

2.9 Ergoterapi

Ergoterapitjenesten låner ut tekniske hjelpemidler ved behov for rehabilitering, trening, midlertidig eller varig utlån. Salg av utstyr vil variere etter innkjøpspris.

2.9 Ergoterapi
Ergoterapi Enhet 2021
Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler pr. gang 250

 

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.1 Vanngebyr

3.1.1 Vanngebyr - abonnement
Abonnementsgebyr for vann - Enhet 2021
Bolighus pr. år 3640
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 3640
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 3640
Varehus og kontor pr. år 3640
Fritidsbolig pr. år 4120

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.

3.1.2 Vanngebyr forbruk

3.1.1 Vanngebyr forbruk
Forbruksbebyr for vann Volum Enhet 2021
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 21,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 21,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 21,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 21,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 21,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 21,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 21,50
Vaskeplass -stipulert mengde 1000 m³ pr. år 21,50
Svømmebasseng -stipulert mengde 250 m³ pr. år 21,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 21,50
Vann fritt salg måles/m³ pr. år 70
Avlesningsgebyr for vannmåler pr. år 1200
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125
Engangsgebyr for tilknytning av vann pr. år 50000

Gebyr for midlertidig tilknytning: Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter regler for næringsvirksomhet.

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

 

3.1.2 Avløpsgebyr

3.1.2 Avløpsgebyr abonnement
Abonnementsgebyr for avløp -- Enhet 2021
Bolig pr. år 2750
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 2750
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 2750
Varehus og kontor pr. år 2750
Fritidsbolig pr. år 3190

 

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk
Forbruksbebyr for avløp Volum Enhet 2021
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 23,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 23,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 23,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 23,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 23,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 23,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 23,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 23,50
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125
Engangsgebyr for tilknytning av avløp pr. år 50000

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

 

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr
. Enhet 2021
Bolighus og fritidsbolig pr. år 700
Fra 2. pipe/ pr. pipe pr. år 300

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. Gebyret dekker feiing og tilsyn.

3.1.4 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

Tydal kommune deltar i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS som også er kommunens utførende renovatør. Styret i selskapet har behandlet budsjett for 2021. Fra styret sin side er det lagt opp til en økning i prisene med 7% for husholdnings- og hytte-/ fritidsrenovasjon. Differensieringstilbudet for hytte- og fritidsrenovasjon videreføres. Det er representantskapet i selskapet som fatter det endelig budsjettvedtaket, men deltakerkommunene må i henhold til forurensnigslovens § 24 vedta renovasjonsgebyrene for husholdningsavfall og hytte-/ fritidsrenovasjon.

 

3.1.4 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall
Prisberegning TOTAL 2021 Gebyr Inkl. mva
ABONNEMENT pr.boenhet
70 liter restavfall / Mini rest 2 205,00 2 756,00
140 liter restavfall / Liten rest 3 060,00 3 825,00
240 liter restavfall / Medium rest 3 835,00 4 794,00
360 liter restavfall / Stor rest 5 160,00 6 450,00
TILLEGG
Ukentlig tømming restavfall / papir 480,00 600,00
14 dager tømming restavfall / papir 240,00 300,00
Henting dunk / 10-30 meter 480,00 600,00
Kjøring privat veg 600,00 750,00
Ikke utført kildesortering 600,00 750,00
Bytte / innhenting av dunker / end. AB 420,00 525,00
RABATTER
Framsetting av dunken på tømmedag 180,00 225,00
Samarbeid > 31 boenheter 540,00 675,00
Samarbeid 10-30 boenheter 360,00 450,00
Samarbeid 2 - 9 boenheter 180,00 225,00
Alternativ behandling org. 180,00 225,00
Varmkompostering 180,00 225,00
NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE
Bunntømte Liten 2 784,00 3 480,00
Bunntømte Medium 3 489,00 4 361,00
Bunntømte Stor 4 693,00 5 867,00
Nedgravde løsninger 3 411,00 4 264,00
HYTTE/FRITIDSRENOVASJON
Fritidsrenovasjon mini:
Hytter 2 km luftlinje kjørbar sommerveg (personbil) 518,00 648,00
Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal 518,00 648,00
Mindre selveierenheter under 30 m2. 518,00 648,00
Fritidsrenovasjon liten:
Campingvogner (mer enn 4 mnd pr. år.) 864,00 1 080,00
Fritidsrenovasjon medium:
Større selveierenheter med over 30 m2 1 118,00 1 398,00
Hytter med 30 - 200 m2 grunnareal 1 118,00 1 398,00
Fritidsrenovasjon stor:
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie 1 618,00 2 023,00
Hytter over 30 m2 som benyttes til utleie 1 618,00 2 023,00
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal 1 618,00 2 023,00
Fritidsrenovasjon ekstra:
Hytter som ønsker ordinær husholdningsrenovasjon 3 060,00 3 825,00

 

3.1.5 Slamtømmingsgebyr

Tydal kommune deltar i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS som også er kommunens utførende renovatør. Styret i selskapet har behandlet budsjett for 2021. Styret i selskapet har behandlet budsjettet for 2021. Fra styrets sin side er det ikke foreslått noen økninger i slamprisene til husholdningene. Rabatt for felles tank/ minirenseanlegg videreføres også.

Det er representantskapet i selskapet som fatter det endelige budsjettvedtaket, men deltakerkommunene må i henhold til forurensninngsloven § 34 vedta slamtømmingsgebyrene.

Innherred Renovasjon

3.1.5 Slamtømmingsgebyr

3.1.5 Slamtømmingsgebyr
Avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank Enhet 2021
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m³. pr. år 1660,-
Avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Enhet 2021
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3 m³) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m³. pr. år 1660,-
Avgift pr. fritidsbolig/hytte tilknyttet septiktank/minirenseanlegg Enhet 2021
Avgiften dekker tømming pr. 3. hvert år pr. år 710,-
Tømming av store slamavskillere over 7 m³ Enhet 2021
Avgift etter antall m³ tømt pr.år 645,-
Tømming tette tanker pr. m³ tømt for bolig og fritidsbolig/hytte Enhet 2021
Avgift etter antall m³ tømt pr. år 425,-
Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7 m³ Enhet 2021
Rabatt pr. bolig (husstand) pr. år - 287,50
Rabatt pr. fritidsbolig/hytte pr. år - 287,50
Timing/bomtur 1640,-
M3-pris tømming brakkedo/mobile toalett. Faktureres minimum 0,5 m3 590,-
Sandfang 853,-
Fett: Timing + avtale behandlingskostnader pr. avtale (950,- pr.m3 i 2018)

 

3.1.6 Utrykning automatisk brannalarmer

Vedtatt styremøte 110-sentral Sør-Trøndelag 26.08.2015.

3.1.6 Utrykning automatiske brannalarmer
. Enhet 2021
Utrykning til falsk/unødig brannalarm pr. gang 5000

 

3.1.7 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler

Prisene er inkl. kommunale avgifter. 

3.1.7 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler
Gnr./ bnr. Gateadresse Leilighetens art pr. mnd 2021
174/50 Lundbakken 2 3-roms leilighet 6500
174/50 Lundbakken 4 2-roms leilighet 5900
174/50 Lundbakken 6 3-roms leilighet 6500
174/50 Lundbakken 8 2-roms leilighet 5900
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B11 3100
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B12 3100
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B13 3100
175/58 Jenshaugvegen 8 Trygdeleilighet 5000
175/58 Jenshaugvegen 6 Trygdeleilighet 5000
175/58 Jenshaugvegen 4 Trygdeleilighet 5000
175/58 Jenshaugvegen 2 Trygdeleilighet 5000
175/58 Jenshaugvegen 10 Trygdeleilighet 5400
175/58 Jenshaugvegen 12 Trygdeleilighet 5400
177/145 Rønningsgjardet 18 Hybelleilighet 3100
177/144 Rønningsgjardet 16 Hybelleilighet 3100
177/144 Rønningsgjardet 14 Hybelleilighet 3100
Hybler i sokkel Hybel 1 Hybel m/fellesrom 2500
Hybel 2 Hybel m/fellesrom 2500
v/ Helsesentert Hybel 3 Hybel m/fellesrom 2500
Hybel 4 Hybel m/fellesrom 2500
175/69 Storekervegen 55 Hovedleilighet 8200
175/69 Storekervegen 53 Hybelleilighet 5700
173/37 Storekervegen 54 Øvre etg. øst 5400
173/37 Storekervegen 44 Sokkel øst 5400
173/37 Storekervegen 56 Øvre etg. vest 5400
173/37 Storekervegen 42 Sokkel vest 5400
173/39 Storekervegen 52 Leilighet 6000
173/39 Storekervegen 46 Leilighet 6000
173/39 Storekervegen 48 Leilighet 6000
173/39 Storekervegen 50 Leilighet 6000
176/52 Husvollia 28 2- roms leilighet 5800
176/52 Husvollia 30 3-roms leilighet 6000
176/52 Husvollia 32 2- roms leilighet 5800
176/52 Husvollia 34 3-roms leilighet 6000
175/42 Jenshaugvegen 18 1. etg. øst 5600
175/42 Jenshaugvegen 16 Sokkel øst 5400
175/42 Jenshaugvegen 20 1. etg. vest 5600
175/42 Jenshaugvegen 14 Sokkel vest 5400

 

3.1.8 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

 

Prinsipper for betaling ved leie av lokaler:

 1. Gratis leie:

              1) Studievirksomhet i organ i organisasjoner som iht. Lov om voksenopplæring skal ha

                   gratis lokaler.

              2) Skolen, kulturskolen eller barnehagens egne arrangement.

              3) Kultur- og idrettsaktiviteter for kommunens innbyggere i organisert regi

                 (lag/foreninger o.l).

              4) Grupper / aktiviteter som er et kommunalt ansvar.

     2. Eksempel på hvem som skal betale husleie:

              1) Møter, kurs og foredrag.

              2) Utleie av lokaler til selskap, bursdager og lignende.

              3) Utleie til forretningsvirksomhet eller inntektsbringende virksomhet.

    3. Ved utleie av arealer/rom som ikke er nevnt skal eiendomsavdelingen og servicekontoret

         bestemme leiepris som tilsvarer selvkost i  forbindelse med ekstra arbeid vedrørende

         utleien. 

    4. Lag som avtaler trening/øving over lengre periode får halv pris. (Minimum 10 ganger i kalenderåret).

    5. All utleie av lokaler skal gå via servicekontoret.

    6. Faste leietakere må vike ved spesielle arrangementer.

    7. Overnatting i kommunale lokaler avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad til eiendomsavdelingen og brannvernleder.

    8. Utleier kan nekte utleie til arrangement som medfører spesiell slitasje, fare for skade på eiendommen, eller arrangement en ikke finner  

        passende i et offentlig eid lokale.

    9. Skade på utstyr eller inventar skal erstattes av leietaker.

   10. Ved tilkalling av vaktmester for tilrettelegging som burde/kunne vært utført mellom kl. 07-15 på hverdager vil bli fakturert med kr 500,- pr.

         utrykning.

Kommunale møterom

Kommunale møterom
Kommunale møterom Arrangement Leiepriser 2021 Innenbygds/ Utenbygds Merknader
Øyfjellet Diverse møter 500/ 500 Spesiell tilrettelegging +50 %
Storkleppen Kun intern bruk -
Langfloen Kun intern bruk -
Aktivitets-senteret Møter 250
Møter, arrangement for lag som: Pensjonistforening, LHL, Saniteten, m.fl. 0/ 0
Skolen Skolekjøkken 1000 Til opplæring
Museum Kun intern bruk
Servicebygget, 2. etg. Benyttes kun til barneklubb, juniorklubb, ungdomsklubb og 4H

 

 

Tydalshallen

Tydalshallen
Tydalshallen Arrangement Lag og foreninger Trening/ kamper 2021 pr. time/ pr. dag Lag, foreninger, næringsliv. Arrangement 2021 pr.time/ pr. dag
Hall 1/3 kl 15:00 - 22:00 150/ 500
Hall 2/3 kl 15:00 - 22:00 275/ 1000
Hall 3/3 kl 15:00 - 22:00 400/ 1500 400/ 3000
Hall 3/3 Lør-/ søndag 750/ 6000
Trenings-/ møterom 150/250 800 (pr. dag) 250/ 2000
Svømmebasseng 200/ 1200
Garderober 200/ stk/ gang 300/ stk/ gang
 • Hallen leies vanligvis ikke ut hverdager frem til kl. 15:00 (forbeholdt skole og barnehage).
 • Leie av hall til arrangement på helg avtales spesielt, pris er retningsgivende pr./døgn.
 • Ved leie av hall til arrangement er vestibyle, kiosk og møterom inkludert.
 • Ved leie av hall til kamp er vestibyle og kiosk inkludert.
 • Leie av svømmehall avtales spesielt. Det er krav om kvalifisert personell. Utleie til privatpersoner krever at det er minimum 2 personer til stede.
 • Leietaker har ansvar for tilsyn/nødvendig sikkerhet i leietidsrommet.
 • Henvendelser som ikke kommer inn under noen av de nevnte kategoriene av arrangement og lokale, må avtales særskilt ved hvert enkelt tilfelle. (Eiendomsavd. og servicekontor avklarer).

Tydal kulturhus

Tydal kulturhus
Tydal kulturhus Arrangement Utlån 2021 pr./ gang Merknader
Fest/ revy/ konsert med fest 2500
Selskap/ bryllup/ gebursdager (fre-lør) lør-søn) 2000
Andre dagarrangement (Barnedåp, konfirmasjon, konsert o.l) 1500
Møter/ øving/ dans/ o.l 500
* Bruk av lyd- og lysutstyr * Avtales spesielt, eget teknisk personell må stå for lyd og lys

 

 • På grunn av regler for momskompensasjon kan det ikke kreves leieinntekter ved utleie av kulturhuset, det kan vedtas å kreve et symbolsk vederlag som tilsvarer utgiftene ved renhold. 

* Utleie av lyd- og lysutstyr:

 • Bruk av lyd- og lysutstyr skal avtales i hvert enkelt tilfelle med servicekontoret.
 • Enkelt lydutstyr med mikrofon (foredragslyd) kan betjenes av bruker selv.
 • Ved behov for bruk av lyd- og lysutstyr til konsert/revy o.l. må bruker selv ordne med kompetent tekniker for betjening av utstyret (liste med aktuelle teknikere finnes i servicekontoret).

 

3.2 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

 

3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

3.2.1.1. a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris 2021
Areal fra 0 – 500 m² 15000
Areal fra 501 – 2000 m² 20000
Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa 1000
Maks 30000

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestede reguleringsplan, reduseres gebyret med 25 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

Se også pkt. 1.11 angående søknad om tilpasset gebyr.

3.2.1.1 b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

3.2.1.1. b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris
Gebyr som pkt. 3.2.1.1.a)

 

3.2.1.1 c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon

3.2.1.1. c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon
c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon som pkt. 3.2. 1.1.a)

 

3.2.1.1 d) Oppretting av anleggseiendom

3.2.1.1. d) Oppretting av anleggseiendom
d) Oppretting av anleggseiendom Pris
Gebyr som for oppretting av grunneiendom som pkt. 3.2. 1.1.a)
Volum fra 0 -2 000 m³ 15 000
Volum fra 2 001m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 000

 

3.2.1.1 e) Registrering av jordsameie

3.2.1.1. e) Registrering av jordsameie
e) Registrering av jordsameie Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats 6 000

 

3.2.1.1 f) Oppmålingsforretning over punktfeste

3.2.1.1. f) Oppmålingsforretning av punktfeste
f) Oppmålingsforretning av punktfeste Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats. Uten markarbeid 50 % 9 000

 

3.2.1.1 g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

3.2.1.1. g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Pris
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Medgått tid.

 

3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

3.2.1.2 a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris 2021
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres : I tillegg kommer gebyr etter 1.a – 1.f ved avholdt oppmålingsforretning 5000

 

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning
b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning Pris 2021
Ved oppretting av ny matrikkelenhet, iht. Matrikkellova § 10, 4. ledd bokstav b) og c), uten oppmålingsforretning 5000

 

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres – settes gebyrsatsene til: 1/3 av satsene etter pkt 1.1 og 1.2

 

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter
d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter Pris
Følgende gebyrsats kan gjøres gjeldende 2 000

 

3.2.1.3 Grensejustering

3.2.1.3 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2021
Gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde. Dersom dette ikke dekker faktiske utgifter, beregnes gebyret etter anvendt tid. Minstesats 10 000

 

 

3.2.1.3 b) Anleggseiendom

3.2.1.3 b) Anleggseiendom
b) Anleggseiendom Pris 2021
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Minstesats 10 000

 

3.2.1.4 Arealoverføring

a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.

3.2.1.4 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2021
Areal fra 0 – 500 m³ 12 000
Arealoverføring pr. påbegynt nytt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500

 

b) Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

3.2.1.4 b) Anleggseiendom

3.2.1.4 b) Anleggseiendom
3.2.1.4 b) Anleggseiendom Pris 2021
Volum fra 0 – 500 m³ 12 000
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500

 

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2021
Faktureres etter medgått tid, minimum 4 000

 

3.2.1.6 Klarlegging a eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2021
Faktureres etter medgått tid, minimum 6 000

 

3.2.1.7 Privat grenseavtale

3.2.1.7 Privat grenseavtale
3.2.1.7 Privat grenseavtale Pris 2021
Faktureres etter medgått tid, minimum 8 000

 

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

Maksimalsats, og endring av denne, reguleres av Statens kartverk

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2021
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350

 

3.2.1.9 Timepris

3.2.1.9 Timepris
3.2.1.9 Timepris Pris 2021
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - feltarbeid (reisekostnader inkludert) 1 200
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - kontorarbeid (reisekostnader inkludert) 1 000

 

3.2.1.10 Tinglysing / Andre kostnader

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til Tydal kommunes gebyrer.

Dokumenter sendes til tinglysing først når gebyr er fullt innbetalt.

Kostnader som kommunen påføres ved innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

3.2.1.10 Tinglysing/ Andre kostnader
3.2.1.10 Tinglysing/ Andre kostnader Pris 2021
Grensemerker faktureres pr. nedsatt merke 150

 

3.2.1.11 Urimelige gebyr

Rådmannen kan etter søknad/klage fastsette et passende gebyr, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader Tydal kommune har hatt. (Jf. matrikkelforskriften § 32, 1. ledd).

 

3.2.1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkelforskriften § 18 skal Tydal kommune gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkel-føringen avkortes med en tredjedel.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jf. forskriften § 18, 3. ledd.

Tidsfristen som er fastsatt i forskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1.november til 1.mai jf. lokal forskrift om oppmålingsfrister, fastsatt av Tydal kommunestyre den 17. desember 2009.

Det vises også til forskriften § 19, angående start- og sluttidspunkt og delperioder, som ikke inngår i fristberegningen.

 

3.2.1.13 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

 

3.2.1.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkeføring av saken, opprettes likevel gebyret.

 

3.2.1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

 

3.2.2. Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

3.2.2.1 Generelle bestemmelser

Bruksareal (BRA) legges til grunn for gebyret (beregnet etter NS 3940)

Gebyret rettes til tiltakshaver (eier).

Dersom en søknad avslås, skal det likevel betales fullt gebyr.

Inkludert i alle gebyrsatser er eventuell forhåndskonferanse, tilsyn og ferdigattest.

Tilsyn utgjør 10 % av gebyret.

Dersom gebyrene åpenbart er urimelige, har sektorleder fullmakt til å redusere, øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger.

3.2.2.2 Boligbygg

3.2.2.2 Boligbygg
3.2.2.2 Boligbygg Pris 2021
Enebolig (første boenhet) 7 500
Rekkehus/flermannsbolig (pr. boenhet fra 2. boenhet) 5 000
Uthus, garasjer, m.m. inntil 70 m2 3 000
Uthus, garasjer, m.m. over 70 m2 5 000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 3 000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 5 000

 

3.2.2.3 Fritidsbygg

3.2.2.3 Fritidsbygg
3.2.2.3 Fritidsbygg Pris 2021
Fritidsbolig 15 000
Uthus, garasjer , m.m. inntil 70 m2 4 000
Uthus, garasjer , m.m. over 70 m2 8 000
Anneks inntil 30 m² 4 000
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 4 000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 7 500

 

3.2.2.4 Landbruksbygg

3.2.2.4 Landbruksbygg
3.2.2.4 Landbruksbygg Pris 2021
Driftsbygninger inntil 1000 m² 8 000
Driftsbygninger over 1000 m² 12 000
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal inntil 1000 m2 7 500
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal over 1000 m2 12 000
Seterhus, gjeterhytte, tilsynsbu 7 500
Redskapshus, uthus, buer, naust og lignende inntil 70 m2 4 000
Redskapshus, uthus, buer, naust og lignende over 70 m2 7 500
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 4 000
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 7 500

 

3.2.2.5 Andre typer bygg

For andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg  og hovedombygging som ikke kommer inn under 2.1, 2.2 eller 2.3, betales gebyr etter tiltakets totale bruksareal:

3.2.2.5 Andre typer bygg
3.2.2.5 Andre typer bygg Priser 2021
0 – 15 m2 3 000
15 – 50 m2 5 000
51 – 100 m2 10 000
101 – 150 m2 15 000
151 – 300 m2 18 000
301 – 600 m2 25 000
Over 600 m2 Tillegg pr. m2 over 600 m2 30

 

3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4

3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4
3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4 Pris 2021
Fasadeendring 3 000
Midlertidig, transportabel bygning 3 000
Søknadspliktig bad (renovering) 3 000
Riving av større bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-3) 5 000
Riving av mindre bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-4) 3 000
Oppføring/endring av tekniske installasjoner 3 000
Oppføring/reparasjon av pipe/skorstein 3 000
Innhengning mot veg, gjerde 3 000
Plassering av skilt og reklameinnretning 3 000
Store terrenginngrep, tunneler, kulverter, haller og anlegg i fjell 12 000
Mindre terrenginngrep, grave- og fyllingsarbeid 3 000
Konstruksjoner og anlegg 5 000
Adkomstvei, parkeringsplass, landingsplass 3 000
Veisystem bolig-/ hyttefelt 5 000
Lekeplasser og idrettsanlegg 3 000
Vann- og avløpsanlegg 5 000
Bruksendring (ev. søknadspliktige arbeider kommer i tillegg) (Gebyret gjelder 50% av nybygg av den bygningstypen det endres til) 50%
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller fra hoveddel til tillegggsdel 3 000
Oppdeling/sammenslåing av bruksenheter 3 000
Turvei/ tursti 3 000

 

3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak

3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak
3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak Pris 2021
Rammetillatelse 100% av ordinært gebyr
Igangsettingstillatelse (for hver IG) 3 000 pr. IG

 

3.2.2.8 Ansvarsrett

3.2.2.8 Ansvarsrett
3.2.2.8 Ansvarsrett Pris 2021
Selvbyggeransvar 1 000

 

3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse

3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse
3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse Pris
Mindre vesentlig endring av tidligere gitt tillatelse 30 % av ordinært gebyr
Vesentlig endring av tidligere gitt tillatelse 50 % av ordinært gebyr

 

3.2.2.10 Dispensasjoner

3.2.2.10 Dispensasjoner
3.2.2.10 Dispensasjoner Pris 2021
Dispensasjon uten høring 4 000 pr. disp.
Dispensasjon med høring 8 000 pr. disp.

 

3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging

3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging
3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging Pris
Forhåndsvarsel 1 000
Pålegg om retting og pålegg om stans 2 000
Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 2 000
Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse 2 000
Ilegging av overtredelsesgebyr 2 000
Dagmulkt Beløp vedtas for hver sak

 

3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad

3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad
3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad Pris
Første purring 500
Fra og med andre purring 1 000

 

3.2.2.13 Forhåndskonferanse

3.2.2.13 Forhåndskonferanse
3.2.2.13 Forhåndskonferanse Pris
Forhåndskonferanse med skriftlig referat 1 000

 

3.2.2.14 Ajourhold av kart

3.2.2.14 Ajourhold av kart
3.2.2.14 Ajourhold av kart Pris
Innmåling av ferdig oppsatte bygninger 1 500
Innmåling av private veger (pr. 100 m) 1 000

 

3.2.2.15 Private reguleringsplaner

3.2.2.15 Private reguleringsplaner
3.2.2.15 Private reguleringsplaner Pris 2021
Oppstartsmøte 6 000
Fastsetting av planprogram 14 000
Forhåndsvurdering av planforslag 7 000
Tillegg for planer med KU 50 % av totalgebyr
Private forslag til reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og lignende Areal inntil 5 daa. 20 000
Tillegg for areal 5-10 daa 10 000
Tillegg for areal 15-35 daa 12 000
Areal over 35 daa. Betales totalt. 52 000
Private forslag til mindre vesentlige reguleringsendringer 6 000
Endring av reguleringsplan betales fult gebyr.

 

 

3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1

3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1
3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1 Pris 2021
Delingssøknader hvor vedtak kan fattes uten plan 4 500
Delingssøknad hvor grensen er avsatt i plan 3 000
Deling fra og med andre tomt i henhold til plan 50 %
deling av uregulert område (disp. spredt boligbebyggelse ol.) 8 000
Tilleggsareal eller arealoverføring 3 000

 

3.2.2.17 Timesatser

3.2.2.17 Timesatser
3.2.2.17 Timesatser Pris
Feltarbeid 1 200
Kontorarbeid 1 000
Minstesats 2 000

 

3.2.2.18 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1

3.2.2.18 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1
3.2.2.18 Utbyggingsavtaler pbl. § 17- Pris
Behandling av utbyggingsavtaler 8 000

 

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven

I forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker §§ 1-2

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven
Konsesjonssaker Pris
Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 5 000
Tinglysningsgebyr (Statlig regulert) 525
Omkostninger 100

 

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven

I forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker §§ 1-2

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven
Delingssaker Pris
Søknad om delingssamtykke 2 000

 

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven
Utslippstillatelse Pris
Utslippstillatelse fra private anlegg < 15 pe 7 000

 

3.2.6    Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7)

 

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7) / Behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering
Behandling av søknader om seksjonering/reseksjonering
Det skal betales gebyr for behandling av søknader om oppdeling av en grunneiendom i eierseksjoner/ reseksjonering. Gebyret må betales før tillatelse til seksjonering/reseksjonering kan gis, jf. seksjoneringsloven § 6.

 

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierskifteloven (§7) Seksjonering/ reseksjonering

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7) / Seksjonering/reseksjonering
Seksjonering/reseksjonering Pris
Saker uten befaring faktureres etter medgått tid og minstesats er 3 500
Saker der behandlingen krever befaring faktureres etter medgått tid og minstesats er 5 000

 

3.3 Tomtepriser i kommunale boligfelt  

Vedtatt i kommunestyret 86/16, 06.10.16 – Salg av kommunal eiendom. Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom. Råtomtprisen justeres ved hvert årsskifte iht. konsumprisindeks.

3.3 Tomtepris i kommunale boligfelt

3.3 Tomtepris i kommunale boligfelt
Tomtepris i kommunale boligfelt Pris
Råtomtverdi pr. m2 69

 

4. Næring og landbruk

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling
Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling Enhet 2021
Etablererprøve for serveringssted (§ 7 forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted) pr. gang 400
Kunnskapsprøve i alkoholloven for daglig leder og stedfortreder (kap. 5 i alkoholforskriften) pr. gang 400
Behandling av søknader om ambulerende skjenkebevilling og søknader for en enkeltanledning (§ 6-2 i alkoholforskriften) pr. søknad inntil kr 360
Salg- og skjenkebevilling av alkohol kan gis maks fire år om gangen. Bevillingsgebyret er etter omsetningen av salg og skjenking pr. vareliter pr. år for drikk i gruppe 1, 2 og 3. (Betalingssatsene reguleres iht. § 6-2 i alkoholforskriften)