Priser/ gebyr Tydal kommune - Tydal kommune

Priser/ Gebyr 2023

Priser/ Gebyr 2023

Vedtatt  i kommunestyret 15.12.2022

 

 

Innhold

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.3 Kulturskole

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

2.2 Hjemmehjelp/praktisk bistand

2.3 Trygghetsalarm

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

2.5 Bruk av kommunal bil til fritidsaktiviteter o.l for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten

2.6 Vasking av klær

2.7 Legetjenester

2.8 Fysioterapi

2.9 Ergoterapi

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.1 Vanngebyr

3.1.2 Avløpsgebyr

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.4 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

3.1.5 Slamtømmingsgebyr

3.1.6 Utrykning automatiske brannalarmer

3.1.7 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/leiligheter/hybler

3.1.8 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

3.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

    3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

    3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

    3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

    3.2.1.3 Grensejustering

    3.2.1.4 Arealoverføring

   3.2.1.5 Klargjøring av eksisterende grense tidligere er koordinatbestemt

   3.2.1.6 Klargjøring av eksisterende grense ikke tidligere er koordinatbestemt

   3.2.1.7 Privat grenseavtale

   3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

   3.2.1.9 Timepris

   3.2.1.10 Tinglysning/ andre kostnader

    3.2.1.11 Urimelige gebyr

    3.2.1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

    3.2.1.13 Betalingstidspunkt

    3.2.1.14 Forandring i grunnlaget for matrikkelføring av saken

    3.2.1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene 17

    3.2.2 Gebyrer for arbeider/behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

    3.2.2.1 Generelle bestemmelse

    3.2.2.2 Boligbygg

    3.2.2.3 Fritidsbygg

    3.2.2.4 Landbruksbygg

    3.2.2.5 Andre typer bygg

    3.2.2.6 Andre tiltak som krever søknad og tillatelse i pbl. §§20-3 og 20-4

    3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak

    3.2.2.8 Ansvarsrett

    3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse

    3.2.2.10 Dispensasjoner

    3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging

    3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad

    3.2.2.13 Fohåndskonferanse

    3.2.2.14 Ajourhold av kart

    3.2.2.15 Private reguleringsplaner

    3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1

    3.2.2.17 Timesatser

    3.2.2.18 Utbyggingsavtaler pbl. § 17-1

3.2.3 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter konsesjonsloven

3.2.4 Gebyrer for behandling av saker etter jordloven

3.2.5 Gebyrer for behandling av saker etter forurensningsloven

3.2.6 Gebyrer for behandling av saker etter eierseksjonsloven (§ 7)

3.3 Tomtepriser i kommunale boligfelt

4. Næring og landbruk

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling

 

1. Skole og barnehage

1.1 Barnehage

1.1 Barnehage

1.1 Barnehage
Dager pr. uke Priser pr 01.01.2022 Priser pr. 1.1.2023
5 dager i uka (100 %) 2 500 2500
4 og 5 dager i uka (90 %) 2 250 2250
4 dager i uka (80 %) 2 000 2000
3 dager i uka (60 %) 1 500 1500

Søskenmoderasjon: 30% for andre barn og 50% for tredje barn eller flere.

Ved redusert barnehageplass reduseres betalingen tilsvarende, gjelder også matpenger. Foreldrebetaling i 11 måneder pr. år. Maksprisen 2022 er i Statsbudsjettet foreslått til kr 3 315,- pr. måned for opphold i barnehage.

1.2 Skolefritidsordning (SFO)

1.2 Skolefritidsordning (SFO)
Tilbud Periode Brukerbetaling 2022 Brukerbetaling 2023
Inntil 13 timer pr uke pr. mnd 625 0
Fra og med 13 timer pr uke eller mer pr. mnd 1 250 0
Timesats 45 0
Dagsats/ ukesats på skolens fridager pr. dag/ uke 255/700 0
Matpenger (ingen søskenreduksjon) alle måltider inntil 13 t/uke fra 13 t/uke 260/370 260/370
Matpenger frionsdager (ingen søskenreduksjon) alle måltider Frionsdager pr. mnd 110

Prisen for SFO er pr måned i 10 måneder.

1.3 Kulturskole

 

1.3 Kulturskole
Kulturskole Enhet 2022 2023
Egenbetaling pr. tilbud pr. år 2900 2900

Søskenmoderasjon: 25 %

2. Helse og omsorg

2.1 Tydal sykehjem

 

2.1 Tydal sykehjem - opphold
Tydal sykehjem - opphold Enhet 2023
Dag- og nattopphold* pr. døgn *
Korttidsopphold* pr. døgn *

* Statlig regulert maksimalsats som følges.

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand

2.2 Hjemmehjelp/ praktisk bistand
Hjemmehjelp/ praktisk bistand Enhet 2023
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd *
Egenandel ved inntekt 2 - 3 G pr. mnd 760
Egenandel ved inntekt under 3 - 4 G pr. mnd 1180
Egenandel ved inntekt under 4 - 5 G pr. mnd 1800
Egenandel ved inntekt > 5 G pr. mnd 2230
Timepris ved praktisk bistand (Der vederlag etter timepris er lavere enn abonnement. Rundes opp til nærmeste time) pr. time 440
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende pr. dag 170

* Statlig regulert maksimalsats som følges.

2.3 Trygghetsalarmer

 

2.3 Trygghetsalarm
Trygghetsalarm Enhet 2022 2023
Egenandel ved inntekt under 2 G pr. mnd 270 270
Egenandel ved inntekt over 2 G pr. mnd 320 320
Egenandel ved inntekt over 2 G, tillegg for tilkobl. røykvarsler pr.mnd 30

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem

 

2.4 Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem
Matombringing og kjøp av mat fra Tydal sykehjem Enhet 2022 2023
Middag pr. porsjon 89 92
Frokost og/ eller kveldsmat til hjemmeboende pr. porsjon 33 35
Døgnpakke mat. alle måltider inkl. varm lunsj pr. døgn 140 150
Lunsj 45 45

 

2.5 Bruk av bil til fritidsaktiviteter o.l for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten

2.5 Bruk av kommunal bil til fritidsaktiviteter o.l. for funksjonshemmede brukere i hjemmetjenesten
Type tjeneste enhet 2022 2023
Til Selbu tur/ retur 200 210
Til Stjørdal tur/ retur 350 370
Til Røros tur/ retur 350 370
Til Trondheim tur/ retur 400 420
Annen bruk av kom.bil, statens satser *

* Statlig sats som følges.


2.6 Vasking av klær

2.6 Vasking av klær
Vasking av klær Enhet 2022 2023
Eldre og funksjonshemmede kan få vasket klær pr. kg 52 55

2.7 Legetjenester

Takstene for legetjenester reguleres årlig etter statlige fastsatte satser (Normaltariffen). I tillegg kommer betaling for medgått forbruksmateriell.

Betalingssatser for attester utstedt av legekontoret:

2.7 Legetjenester
Legetjenester Enhet 2022 2023
Førerkortattest pr. attest 650 700
Attest for motorcross pr. attest 500 700
Transporttjenesten for funksjonshemmede pr. attest 300 300
Parkeringstillatelse funksjonshemmede pr. attest 300 300
Barnevernuttalelse pr. time 990 Salærtakst iht. legeforeningens normaltariff
Attest til skole (fravær/ kroppsøving/ skyss) pr. attest 150 150
Attest til skole (fravær/kroppsøving/skyss) utvidet attest 300
Enkel attest til oppskyting, scooterkjøring, legemiddelliste pr. attest 150 150
Enkel attest til oppskyting, snøscooterkjøring, legemiddelliste, utvidet attest pr.attest 300
Legemiddelattest for utenlandsreise pr. attest 100

 

2.8 Fysioterapi

Tydal kommune følger de statlige prisene som vist i egenandeler og frikort tak 2 for fysioterapeut på nettsiden helsenorge.no 

Priser for kjøp av behandlings- og treningsutstyr, samt gruppetrening fastsettes ved oppstart av det enkelte tilbud.

 

2.9 Ergoterapi

Ergoterapitjenesten låner ut tekniske hjelpemidler ved behov for rehabilitering, trening, midlertidig eller varig utlån. Salg av utstyr vil variere etter innkjøpspris.

2.9 Ergoterapi
Ergoterapi Enhet 2022 2023
Utkjøring og henting av tekniske hjelpemidler pr. gang 250 260

 

3. Teknikk og miljø

3.1 Kommunaltekniske tjenester

3.1.1 Vanngebyr

3.1.1 Vanngebyr - abonnement 1. halvår 2022
Abonnementsgebyr for vann - Enhet 2022 2023
Bolighus pr. år 3750 3750
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 3750 3750
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 3750 3750
Varehus og kontor pr. år 3750 3750
Fritidsbolig pr. år 4250 4250

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.

3.1.2 Vanngebyr forbruk

3.1.1 Vanngebyr forbruk 1. halvår 2022
Forbruksbebyr for vann Volum Enhet 2022 2023
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 22,50 22,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 22,50 22,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 22,50 22,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 22,50 22,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 22,50 22,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 22,50 22,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 22,50 22,50
Vaskeplass -stipulert mengde 1000 m³ pr. år 22,50 22,50
Svømmebasseng -stipulert mengde 250 m³ pr. år 22,50 22,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 22,50 22,50
Vann fritt salg måles/m³ pr. år 70 70
Avlesningsgebyr for vannmåler pr. år 1500 1500
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Engangsgebyr for tilknytning av vann pr. år 50000 50000

Gebyr for midlertidig tilknytning: Eier/ fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter regler for næringsvirksomhet.

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

 

3.1.2 Avløpsgebyr

3.1.2 Avløpsgebyr abonnement 1. halvår 2022
Abonnementsgebyr for avløp -- Enhet 2022 2023
Bolig pr. år 2830 3255
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 2830 3255
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 2830 3255
Varehus og kontor pr. år 2830 3255
Fritidsbolig pr. år 3290 3785

 

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk 1. halvår 2022
Forbruksbebyr for avløp Volum Enhet 2022 2023
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 24,50 28,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 24,50 28,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 24,50 28,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 24,50 28,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 24,50 28,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 24,50 28,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 24,50 28,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 24,50 28,50
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125 3125
Engangsgebyr for tilknytning av avløp pr. år 50000 50000

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift.  BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022
Årlig abonnementsgebyr (kr/år) Enhet Ant. abb. Vann 2022 Avløp 2022
Boligeiendom pr. boenhet 1 1 850 1 950
Fritidseiendom pr. boenhet 2 3 700 3 900
Sameie m/ felles vannmåler med både bo- og bruksenheter pr. bruksenhet fra/ til
Nærings-, kombi- og landbrukseiendom Kategori 1 (0-300) m³ 1 1 850 1 950
Kategori 2 (301-1000) m³ 3 5 550 5 850
Kategori 3 (1001-3000) m³ 6 11 100 11 700
Kategori 4 (3001-6000) m³ 12 22 200 23 400
Kategori 5 (6001-20 000) m³ 24 44 400 46 800
Kategori 6 (20 001-50 000) m³ 50 92 500 97 500
Kategori 7 (50 001-150 000) m³ 100 185 000 195 000
Målt forbruk (kr/ m³)
Alle abonnenter 32,00 34,00
Vann fritt salg 70,00

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert beregnes det et stipulert forbruk lik eiendommens bruksareal multiplisert med en faktor på 1,2 m3/m2. For fritidsbolig skal faktoren være 0,96 m3/ m2. For eiendom som bare har utendørs tappepunkt/ vannpost stipuleres et årsforbruk på 25 m3. Bruksareal beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.

Tidspunkt for avlesing av vannmåler er mars og september.

3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022 (1)
Tilknytningsgebyr (kr) Vann 2022 Avløp 2022
Tilknytningsgebyr., normal sats 50 000 50 000
Tilknytningsgebyr, lav sats 30 000 30 000
3.1.3 Vann- og avløpsgebyr 2. halvår 2022 (2)
Andre gebyr vann (kr) Enhet 2022
Avlesningsgebyr vannmåler pr. måler 1 500
Gebyr vannmålerleie pr. måler 350
Frakoblingsgebyr pr. eiendom 4 000
Tilkoblingsgebyr pr. eiendom 4 000

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).

3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr
. Enhet 2022 2023
Bolighus og fritidsbolig pr. år 700 700
Fra 2. pipe/ pr. pipe pr. år 300 300

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. Gebyret dekker feiing og tilsyn.

3.1.5 Gebyr for tilsyn spredt avløp

3.1.4 Gebyr for tilsyn spredt avløp
. Enhet 2022 2023
Bolighus og fritidsbolig pr. år 400,- 480

3.1.6 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall

Tydal kommune deltar i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS som også er kommunens utførende renovatør. 

 

3.1.5 Renovasjonsgebyr husholdningsavfall
Prisberegning total 2023 Gebyr ink mva
ABONNEMENT pr.boenhet
70 liter restavfall / Mini rest 3092
140 liter restavfall / Liten rest 4291
240 liter restavfall / Medium rest 5379
360 liter restavfall / Stor rest 7236
TILLEGG
Ukentlig tømming restavfall / papir 600,-
14 dager tømming restavfall / papir 300,-
Henting dunk / 10-30 meter 600,-
Kjøring privat veg 750,-
Ikke utført kildesortering 750,-
Bytte / innhenting av dunker / end. AB 525,-
RABATTER
Framsetting av dunken på tømmedag 225,-
Samarbeid > 31 boenheter 675,-
Samarbeid 10-30 boenheter 450,-
Samarbeid 2 - 9 boenheter 225,-
Alternativ behandling org. 225,-
Varmkompostering 225,-
NEDGRAVDE OG BUNNTØMTE
Bunntømte Liten 3905
Bunntømte Medium 4892
Bunntømte Stor 6582
Nedgravde løsninger med adgangskontroll 4784
Nedgravde løsninger 4284
Ekstra tømming nedgravd 2000,-
HYTTE/FRITIDSRENOVASJON
Fritidsrenovasjon mini:
Hytter 2 km luftlinje kjørbar sommerveg (personbil) 782
Hytter under 30 m2 bebygd grunnareal 782
Fritidsrenovasjon liten:
Campingvogner (mer enn 4 mnd pr. år.) 1219
Fritidsrenovasjon medium:
Større selveierenheter med over 30 m2 1525
Hytter med 30 - 200 m2 grunnareal 1525
Fritidsrenovasjon stor:
Større selveierenheter over 30 m2 til utleie 2150
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal 2150
Forsøpling av returpunkt 2000,-

3.1.7 Slamtømmingsgebyr

Tydal kommune deltar i det interkommunale selskapet Innherred Renovasjon IKS som også er kommunens utførende renovatør. 

Det er representantskapet i selskapet som fatter det endelige budsjettvedtaket, men deltakerkommunene må i henhold til forurensinngsloven § 34 vedta slamtømmingsgebyrene.

Innherred Renovasjon

3.1.7 Slamtømmingsgebyr

3.1.6 Slamtømmingsgebyr
Avgift pr. boenhet tilknyttet septiktank Enhet 2023
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3 m³) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m³. pr. år 1971
Avgift pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg Enhet
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3 m³) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m³. pr. år 1971
Avgift pr. fritidsbolig/hytte tilknyttet septiktank/minirenseanlegg Enhet
Avgiften dekker tømming pr. 3. hvert år pr. år 843
Tømming av store slamavskillere over 7 m³ Enhet
Avgift etter antall m³ tømt pr.år 875
Tømming tette tanker pr. m³ tømt for bolig og fritidsbolig/hytte Enhet
Avgift etter antall m³ tømt pr. år 504
Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7 m³ Enhet
Rabatt pr. bolig (husstand) pr. år -300
Rabatt pr. fritidsbolig/hytte pr. år -300
Timing/bomtur 1980

 

3.1.8 Utrykning automatisk brannalarmer

Vedtatt styremøte 110-sentral Sør-Trøndelag 26.08.2015.

3.1.7 Utrykning automatiske brannalarmer
. Enhet 2022 2023
Utrykning til falsk/unødig brannalarm pr. gang 5000 5000

3.1.9 Parkering Ystesosen

3.1.8 Parkering Ystesosen
. Enhet 2022 2023
Dag pr. gang 100 100
3 dager sammenhengende pr. gang 250 250
1 uke sammenhengende pr. gang 450 450
Årskort pr. gang 2000 2000
Kontrollgebyr for ikke betalt avgift| pr. gang 2000 2000

3.1.10 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler

Prisene er inkl. kommunale avgifter. 

3.1.9 Husleiepriser for kommunale utleieboliger/ leiligheter/ hybler
Gnr./ bnr. Gateadresse Leilighetens art pr. mnd 2022 pr. mnd 2023
174/50 Lundbakken 2 3-roms leilighet 6500 6500
174/50 Lundbakken 4 2-roms leilighet 5900 5900
174/50 Lundbakken 6 3-roms leilighet 6500 6500
174/50 Lundbakken 8 2-roms leilighet 5900 5900
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B11 3100 3350
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B12 3100 3350
175/66 Jenshaugvegen 1 Trygdeleilighet B13 3100 3350
175/58 Jenshaugvegen 8 Trygdeleilighet 5000 5000
175/58 Jenshaugvegen 6 Trygdeleilighet 5000 5000
175/58 Jenshaugvegen 4 Trygdeleilighet 5000 5000
175/58 Jenshaugvegen 2 Trygdeleilighet 5000 5000
175/58 Jenshaugvegen 10 Trygdeleilighet 5400 5400
175/58 Jenshaugvegen 12 Trygdeleilighet 5400 5400
177/145 Rønningsgjardet 20 Hybelleilighet 3100 3350
177/145 Rønningsgjardet 18 Hybelleilighet 3100 3350
Hybler i sokkel Hybel 1 Hybel m/fellesrom 2500 2700
v/ Helsesentert Hybel 3 Hybel m/fellesrom 2500 2700
Hybel 4 Hybel m/fellesrom 2500 2700
175/69 Storekervegen 55 Hovedleilighet 8200 8200
175/69 Storekervegen 53 Hybelleilighet 5000 5000
173/37 Storekervegen 54 Øvre etg. øst 5400 5400
173/37 Storekervegen 44 Sokkel øst 5400 5400
173/37 Storekervegen 56 Øvre etg. vest 5400 5400
173/37 Storekervegen 42 Sokkel vest 5400 5700
173/39 Storekervegen 52 Leilighet 6000 6000
173/39 Storekervegen 46 Leilighet 6000 6000
173/39 Storekervegen 48 Leilighet 6000 6000
173/39 Storekervegen 50 Leilighet 6000 6000
176/52 Husvollia 28 2- roms leilighet 5800 5900
176/52 Husvollia 30 3-roms leilighet 6000 6500
176/52 Husvollia 32 2- roms leilighet 5800 5900
176/52 Husvollia 34 3-roms leilighet 6000 6500
175/42 Jenshaugvegen 18 1. etg. øst 5600 5600
175/42 Jenshaugvegen 16 Sokkel øst 5400 5400
175/42 Jenshaugvegen 20 1. etg. vest 5600 5600
175/42 Jenshaugvegen 14 Sokkel vest 5400 5400

 

3.1.11 Leiepriser for kommunale bygg - møterom, idrett og kultur

 

Prinsipper for betaling ved leie av lokaler:

 1. Gratis leie:

              1) Studievirksomhet i organ i organisasjoner som iht. Lov om voksenopplæring skal ha

                   gratis lokaler.

              2) Skolen, kulturskolen eller barnehagens egne arrangement.

              3) Kultur- og idrettsaktiviteter for kommunens innbyggere i organisert regi

                 (lag/foreninger o.l).

              4) Grupper / aktiviteter som er et kommunalt ansvar.

     2. Eksempel på hvem som skal betale husleie:

              1) Møter, kurs og foredrag.

              2) Utleie av lokaler til selskap, bursdager og lignende.

              3) Utleie til forretningsvirksomhet eller inntektsbringende virksomhet.

    3. Ved utleie av arealer/rom som ikke er nevnt skal eiendomsavdelingen og servicekontoret

         bestemme leiepris som tilsvarer selvkost i  forbindelse med ekstra arbeid vedrørende utleien. 

    4. Lag som avtaler trening/øving over lengre periode får halv pris. (Minimum 10 ganger i kalenderåret).

    5. All utleie av lokaler skal gå via servicekontoret.

    6. Faste leietakere må vike ved spesielle arrangementer.

    7. Overnatting i kommunale lokaler avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad til eiendomsavdelingen og brannvernleder.

    8. Utleier kan nekte utleie til arrangement som medfører spesiell slitasje, fare for skade på eiendommen, eller arrangement en ikke finner  passende i et offentlig eid lokale.

    9. Skade på utstyr eller inventar skal erstattes av leietaker.

   10. Ved tilkalling av vaktmester for tilrettelegging som burde/kunne vært utført mellom kl. 07-15 på hverdager vil bli fakturert med kr 500,- pr utrykning.

Kommunale møterom

3.1.10 Kommunale møterom
Kommunale møterom Arrangement Leiepriser 2023 innenbygds og utenbygds Merknader
Møterom Øyfjellet Diverse møter 500/ 500 Spesiell tilrettelegging +50 %
Skolen Skolekjøkken 1000 Til opplæring
Servicebygget, 2. etg. Benyttes kun til barneklubb, juniorklubb, ungdomsklubb og 4H -

 

Tydalshallen

3.1.10 Tydalshallen
Tydalshallen Arrangement Lag og foreninger/trening/kamper 2023 pr. time/pr.dag Lag, foreninger, næringsliv. Arrangement 2023 pr.time/pr.dag
Hall 3/3 kl 15:00 - 22:00 500/1500 500/3000
Hall 3/3 Lør-/ søndag 750/ 6000
Trenings-/ møterom 150/250 800 (pr. dag) 250/ 2000
Svømmebasseng 200/ 1200
Garderober 200/ stk/ gang 300/ stk/ gang
 • Hallen leies vanligvis ikke ut hverdager frem til kl. 15:00 (forbeholdt skole og barnehage).
 • Leie av hall til arrangement på helg avtales spesielt, pris er retningsgivende pr./døgn.
 • Ved leie av hall til arrangement er vestibyle, kiosk og møterom inkludert.
 • Ved leie av hall til kamp er vestibyle og kiosk inkludert.
 • Leie av svømmehall avtales spesielt. Det er krav om kvalifisert personell. Utleie til privatpersoner krever at det er minimum 2 personer til stede.
 • Leietaker har ansvar for tilsyn/nødvendig sikkerhet i leietidsrommet.
 • Henvendelser som ikke kommer inn under noen av de nevnte kategoriene av arrangement og lokale, må avtales særskilt ved hvert enkelt tilfelle. (Eiendomsavd. og servicekontor avklarer).

Tydal kulturhus

3.1.10 Tydal kulturhus
Tydal kulturhus Arrangement Utlån 2022 pr./ gang Utlån 2023 pr./gang Merknader
Fest/ revy/ konsert med fest/ bryllup 3000 3500
Dagarrangement (Barnedåp, konfirmasjon, konsert o.l) 2000 2000 Kun litj-sal 1500
Møter/ øving/ dans/ o.l 750 750
* Bruk av lyd- og lysutstyr * Avtales spesielt, eget teknisk personell må stå for lyd og lys

 

 • På grunn av regler for momskompensasjon kan det ikke kreves leieinntekter ved utleie av kulturhuset, det kan vedtas å kreve et symbolsk vederlag som tilsvarer utgiftene ved renhold. 

* Utleie av lyd- og lysutstyr:

 • Bruk av lyd- og lysutstyr skal avtales i hvert enkelt tilfelle med servicekontoret.
 • Enkelt lydutstyr med mikrofon (foredragslyd) kan betjenes av bruker selv.
 • Ved behov for bruk av lyd- og lysutstyr til konsert/revy o.l. må bruker selv ordne med kompetent tekniker for betjening av utstyret (liste med aktuelle teknikere finnes i servicekontoret).

 

3.2 Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, jordloven, forurensningsloven og eierskifteloven

 

3.2.1 Gebyrer for behandling av saker etter matrikkelloven (lovens § 32 og forskriftens § 16)

3.2.1.1 Oppretting av matrikkelenhet

3.2.1.1. a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2022 2023
Areal fra 0 – 500 m² 15000 17500
Areal fra 501 – 2000 m² 21000 24000
Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa 1000 1200
Maks 31000 36000

Ved samtidig oppretting av flere matrikkelenheter på samme eiendom, i samme felt og iht. samme stadfestede reguleringsplan, reduseres gebyret med 25 % av overstående fra og med tomt nr. 3.

Se også pkt. 1.11 angående søknad om tilpasset gebyr.

3.2.1.1 b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

3.2.1.1. b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris
Gebyr som pkt. 3.2.1.1.a)

 

3.2.1.1 c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon

3.2.1.1. c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon
c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon som pkt. 3.2. 1.1.a)

 

3.2.1.1 d) Oppretting av anleggseiendom

3.2.1.1. d) Oppretting av anleggseiendom
d) Oppretting av anleggseiendom Pris
Gebyr som for oppretting av grunneiendom som pkt. 3.2. 1.1.a)
Volum fra 0 -2 000 m³ 20000
Volum fra 2 001m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 000

 

3.2.1.1 e) Registrering av jordsameie

3.2.1.1. e) Registrering av jordsameie
e) Registrering av jordsameie Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats 6 000

 

3.2.1.1 f) Oppmålingsforretning over punktfeste

3.2.1.1. f) Oppmålingsforretning av punktfeste
f) Oppmålingsforretning av punktfeste Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats. Uten markarbeid 50 % 9 000

 

3.2.1.1 g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer

3.2.1.1. g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Pris
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Medgått tid.

 

3.2.1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

3.2.1.2 a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
a) Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Pris 2022 Pris 2023
For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres : I tillegg kommer gebyr etter 1.a – 1.f ved avholdt oppmålingsforretning 5000 6000

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning

3.2.1.2 b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning
b) Oppretting av matrikkelenhet uten krav om oppmålingsforretning pris 2022 pris 2023
Ved oppretting av ny matrikkelenhet, iht. Matrikkellova § 10, 4. ledd bokstav b) og c), uten oppmålingsforretning 5000 5000

 

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

3.2.1.2 c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
c) Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Pris
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres – settes gebyrsatsene til: 1/3 av satsene etter pkt 1.1 og 1.2

 

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter

3.2.1.2 d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter
d) Ved oppmålingsforretning der rekvirent ikke møter Pris
Følgende gebyrsats kan gjøres gjeldende 2500

 

3.2.1.3 Grensejustering

3.2.1.3 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2023
Gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde. Dersom dette ikke dekker faktiske utgifter, beregnes gebyret etter anvendt tid. Minstesats 11000

3.2.1.3 b) Anleggseiendom

3.2.1.3 b) Anleggseiendom
b) Anleggseiendom Pris 2023
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Minstesats 11 000

 

3.2.1.4 Arealoverføring

a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til vegformål.

3.2.1.4 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2022 Pris 2023
Areal fra 0 – 500 m³ 12 500 15000
Arealoverføring pr. påbegynt nytt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500 1500

 

b) Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

3.2.1.4 b) Anleggseiendom

3.2.1.4 b) Anleggseiendom
3.2.1.4 b) Anleggseiendom Pris 2022 Pris 2023
Volum fra 0 – 500 m³ 12 500 15 000
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører økning av gebyret på 1 500 1 500

 

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2022 Pris 2023
Faktureres etter medgått tid, minimum 4 000 5000

 

3.2.1.6 Klarlegging a eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ed oppmålingsforretning

3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning
3.2.1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt ved oppmålsforretning Pris 2022 Pris 2023
Faktureres etter medgått tid, minimum 6 200 8 000

 

3.2.1.7 Privat grenseavtale

3.2.1.7 Privat grenseavtale
3.2.1.7 Privat grenseavtale Pris 2022 Pris 2023
Faktureres etter medgått tid, minimum 8 500 10 000

 

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev

Maksimalsats, og endring av denne, reguleres av Statens kartverk

3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev
3.2.1.8 Utstedelse av matrikkelbrev Pris 2022 Pris 2023
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 175
Matrikkelbrev over 10 sider 350 350

 

3.2.1.9 Timepris

3.2.1.9 Timepris
3.2.1.9 Timepris Pris 2023
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - feltarbeid (reisekostnader inkludert) 1 400
Timepris for arbeider etter matrikkelloven - kontorarbeid (reisekostnader inkludert) 1 150

 

3.2.1.10 Tinglysing / Andre kostnader

I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til Tydal kommunes gebyrer.

Dokumenter sendes til tinglysing først når gebyr er fullt innbetalt.

Kostnader som kommunen påføres ved innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.

3.2.1.11 Tinglysing/ Andre kostnader
Tinglysning /andre kostnader Pris 2023
Grensemerker faktureres pr. nedsatt merke 150

 

3.2.1.11 Urimelige gebyr

Rådmannen kan etter søknad/klage fastsette et passende gebyr, dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til det arbeidet og de kostnader Tydal kommune har hatt. (Jf. matrikkelforskriften § 32, 1. ledd).

3.2.1.12 Nedsatt gebyr etter matrikkelloven

Etter matrikkelforskriften § 18 skal Tydal kommune gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkel-føringen avkortes med en tredjedel.

Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jf. forskriften § 18, 3. ledd.

Tidsfristen som er fastsatt i forskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1.november til 1.mai jf. lokal forskrift om oppmålingsfrister, fastsatt av Tydal kommunestyre den 17. desember 2009.

Det vises også til forskriften § 19, angående start- og sluttidspunkt og delperioder, som ikke inngår i fristberegningen.

 

3.2.1.13 Betalingstidspunkt

Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

 

3.2.1.14 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkeføring av saken, opprettes likevel gebyret.

 

3.2.1.15 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

 

3.2.2. Gebyrer for arbeider/ behandling av saker etter plan- og bygningsloven (lovens § 33-1)

3.2.2.1 Generelle bestemmelser

Bruksareal (BRA) legges til grunn for gebyret (beregnet etter NS 3940)

Gebyret rettes til tiltakshaver (eier).

Dersom en søknad avslås, skal det likevel betales fullt gebyr.

Inkludert i alle gebyrsatser er eventuell forhåndskonferanse, tilsyn og ferdigattest.

Tilsyn utgjør 10 % av gebyret.

Dersom gebyrene åpenbart er urimelige, har sektorleder fullmakt til å redusere, øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger.

3.2.2.2 Boligbygg

3.2.2.2 Boligbygg
3.2.2.2 Boligbygg Pris 2022 Pris 2023
Enebolig (første boenhet) 7 500 8 600
Rekkehus/flermannsbolig (pr. boenhet fra 2. boenhet) 5 000 5 800
Uthus, garasjer, m.m. inntil 70 m2 3 000 3 500
Uthus, garasjer, m.m. over 70 m2 5 000 5 800
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 3 000 3 500
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 5 000 5 800

 

3.2.2.3 Fritidsbygg

3.2.2.3 Fritidsbygg
3.2.2.3 Fritidsbygg Pris 2022 Pris 2023
Fritidsbolig 15 000 17 500
Uthus, garasjer , m.m. inntil 70 m2 4 000 4 600
Uthus, garasjer , m.m. over 70 m2 8 000 9 200
Anneks inntil 30 m² 4 000 4 600
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 4 000 4 600
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 7 500 8 600

 

3.2.2.4 Landbruksbygg

3.2.2.4 Landbruksbygg
3.2.2.4 Landbruksbygg Pris 2022 Pris 2023
Driftsbygninger inntil 1000 m² 8 000 9 200
Driftsbygninger over 1000 m² 12 000 13 800
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal inntil 1000 m2 7 500 8 600
Tilbygg/påbygg/underbygg - byggets samlede areal over 1000 m2 12 000 13 800
Seterhus, gjeterhytte, tilsynsbu 7 500 8 600
Redskapshus, uthus, buer, naust og lignende inntil 70 m2 4 000 4 600
Redskapshus, uthus, buer, naust og lignende over 70 m2 7 500 8 600
Tilbygg/påbygg/underbygg inntil 50 m2 4 000 4 600
Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 7 500 8 600

 

3.2.2.5 Andre typer bygg

For andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg  og hovedombygging som ikke kommer inn under 2.1, 2.2 eller 2.3, betales gebyr etter tiltakets totale bruksareal:

3.2.2.5 Andre typer bygg
3.2.2.5 Andre typer bygg Pris 2022 Pris 2023
0 – 15 m2 3 000 3 500
15 – 50 m2 5 000 5 800
51 – 100 m2 10 000 11 500
101 – 150 m2 15 000 17 500
151 – 300 m2 18 000 21 000
301 – 600 m2 25 000 29 000
Over 600 m2 Tillegg pr. m2 over 600 m2 30 35

 

3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4

3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4
3.2.2.6 Andre tiltak som krevet søknad og tillatelse i pbl. §§ 20-3 og 20-4 Pris 2022 Pris 2023
Fasadeendring 3 000 3 500
Midlertidig, transportabel bygning 3 000 3 500
Søknadspliktig bad (renovering) 3 000 3 500
Riving av større bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-3) 5 000 5 800
Riving av mindre bygninger, konstruksjoner og anlegg (§ 20-4) 3 000 3 500
Oppføring/endring av tekniske installasjoner 3 000 3 500
Oppføring/reparasjon av pipe/skorstein 3 000 3 500
Innhengning mot veg, gjerde 3 000 3 500
Plassering av skilt og reklameinnretning 3 000 3 500
Store terrenginngrep, tunneler, kulverter, haller og anlegg i fjell 12 000 13 800
Mindre terrenginngrep, grave- og fyllingsarbeid 3 000 3 500
Konstruksjoner og anlegg 5 000 5 800
Adkomstvei, parkeringsplass, landingsplass 3 000 3 500
Veisystem bolig-/ hyttefelt 5 000 5 800
Lekeplasser og idrettsanlegg 3 000 3 500
Vann- og avløpsanlegg 5 000 5 800
Bruksendring (ev. søknadspliktige arbeider kommer i tillegg) (Gebyret gjelder 50% av nybygg av den bygningstypen det endres til) 50%
Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller fra hoveddel til tillegggsdel 3 000 3 500
Oppdeling/sammenslåing av bruksenheter 3 000 3 500
Turvei/ tursti 3 000 3 500

 

3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak

3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak
3.2.2.7 Trinnvis behandling av tiltak Pris 2022 Pris 2023
Rammetillatelse 100% av ordinært gebyr 100% av ordinært gebyr
Igangsettingstillatelse (for hver IG) 3 000 pr. IG 3 000 pr. IG

 

3.2.2.8 Ansvarsrett

3.2.2.8 Ansvarsrett
3.2.2.8 Ansvarsrett Pris 2023
Selvbyggeransvar 1 150

 

3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse

3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse
3.2.2.9 Endring av tidligere gitt tillatelse Pris
Mindre vesentlig endring av tidligere gitt tillatelse 30 % av ordinært gebyr
Vesentlig endring av tidligere gitt tillatelse 50 % av ordinært gebyr

 

3.2.2.10 Dispensasjoner

3.2.2.10 Dispensasjoner
3.2.2.10 Dispensasjoner Pris 2022 Pris 2023
Dispensasjon uten høring 4 100 pr. disp. 4 700 pr. disp
Dispensasjon med høring 8 200 pr. disp. 9 400 pr. disp

 

3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging

3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging
3.2.2.11 Ulovlighetsoppfølging Pris
Forhåndsvarsel 1 150
Pålegg om retting og pålegg om stans 2 300
Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 2 300
Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse 2 300
Ilegging av overtredelsesgebyr 2 300
Dagmulkt Beløp vedtas for hver sak

3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad

3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad
3.2.2.12 Tillegg for mangelfull søknad Pris
Første purring 575
Fra og med andre purring 1 150

 

3.2.2.13 Forhåndskonferanse

3.2.2.13 Forhåndskonferanse
3.2.2.13 Forhåndskonferanse Pris
Forhåndskonferanse med skriftlig referat 1 150

 

3.2.2.14 Ajourhold av kart

3.2.2.14 Ajourhold av kart
3.2.2.14 Ajourhold av kart Pris
Innmåling av ferdig oppsatte bygninger 1 700
Innmåling av private veger (pr. 100 m) 1 500

 

3.2.2.15 Private reguleringsplaner