Når du har behov for helse- og omsorgstjenester - Tydal kommune

Tildelings- og koordineringskontor - når du har behov for helse- og omsorgstjenester

Tildelings- og koordineringskontor - når du har behov for helse- og omsorgstjenester

Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv.

Det er stort fokus på hverdagsmestring/rehabilitering og bruk av ny teknologi. 

Kommunen er opptatt av å ivareta din rett til brukermedvirkning. Kartleggingen av hjelpebehov vil derfor ha spørsmålet "Hva er viktig for deg?" som utgangspunkt.

Tjenester du kan søke på gjennom tildelingskontoret:

 • hjemmetjeneste (hjemmesykepleie, praktisk bistand, hjemmehjelp, miljøarbeid)
 • hverdagsmestring (hjemmetrening)
 • dag-aktivitetstilbud
 • korttids og langtidsplass i institusjon
 • rus- og psykiatritjenesten
 • avlastningstiltak
 • trygghetsalarm/velferdsteknologi
 • omsorgsstønad
 • individuell plan
 • støttekontakt
 • omsorgsbolig
 • brukerstyrt personlig assistent
 • TT-kort
 • Parkeringsbevis (parkeringstillatelse)
 • ledsagerbevis
 • matombringing

Tildelings- og koordineringskontoret har telefon: 400 31 579

Besøksadresse Tydal: Jenshaugvegen 11, åpent kontor mandag kl 09.00 - 12.00, ellers etter avtale

Besøksadresse Selbu: Nestansringen 22B, åpent kontor tirsdag og torsdag fra kl. 09.00-12.00

Hvordan søke?

Søknadsskjema

Hvordan klage

Klage