Reguleringsplan - Tydal kommune

Reguleringsplan

Reguleringsplan

En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastlegger med andre ord hvordan et område skal brukes og bebygges. 

Der kommunen har godkjent en plan skal alle søknadspliktige tiltak forholde seg til den. Reguleringsplaner skal vedtas av kommunestyret, og kan utarbeides både av offentlige og private aktører.

De fleste av kommunens vedtatte reguleringsplaner er tilgjengelig i kommunens kartløsning, eller kan fås ved kontakt med oss.

Her finner du:
Hvordan du selv kan søke opp en reguleringsplan - veileder. Bruk knappen under for å finne kartet.

Kartinnsyn Reguleringsplaner

To typer reguleringsplaner

Det finnes to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. 

For flere eiendommer eller for større områder kan kommunen utarbeide reguleringsplan som områderegulering. Kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide forslag til områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter. Private aktører har i utgangspunktet ingen forslagsrett når det gjelder områderegulering.

Private aktører har rett til å utarbeide forslag til detaljregulering. For private detaljreguleringsforslag har forslagsstiller krav på at forslaget tas imot, behandles, og at kommunen tar standpunkt til om forslaget skal fremmes, og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget skal følge opp hovedtrekk og rammer i overordnede planer, og skal utarbeides av fagkyndige.

Når kreves en reguleringsplan?

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-1 kreves det reguleringsplan for gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.

I følge Tydal kommunes arealplan med bestemmelser vedtatt 21.06.2012 stilles det krav til reguleringsplan ved følgende tiltak:

«For alle områder for bebyggelse og anlegg, også med dens underkategorier, er det krav til reguleringsplan før det kan gis tillatelse til fradeling eller tiltak, jf plan- og bygningsloven §§1-6

For utarbeidelse av forslag til detaljregulering, se planveileder. Der finner du også maler som kan benyttes ved utarbeidelse av planforslag.

Nyttige lenker

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Forskrift om konsekvensutredninger

Plan og bygningsloven

Reguleringsplanveileder

Veileder til kart- og planforskriften