Kommuneplanens arealdel - Tydal kommune

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, samt bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene. Planbeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av intensjonene bak planen

Gjeldende plan: Kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret sak 45/12 21.6.12

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med å lage arealdelen av Tydals nye kommuneplan er i gang. Planprogrammet ble vedtatt våren 2022, og gir rammer for det videre planarbeidet. Kommuneplanens arealdel er forankret i kommuneplanens samfunnsdel, som angir overordnede satsinger og mål for Tydal kommune, og føringer for hva som vil bli prioritert i ny arealdel.

 

Her finner du mer informasjon om pågående arbeid med kommunens arealplan