Kommuneplanens arealdel - Tydal kommune

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede styringsverktøy i alle saker om arealbruk innenfor kommunegrensene. Den juridisk bindende delen av arealdelen består av et plankart som viser hvilken arealbruk som tillates hvor, samt bestemmelser og retningslinjer, som beskriver hvilke hensyn som må tas i de ulike områdene. Planbeskrivelsen gir en utfyllende beskrivelse av intensjonene bak planen

Gjeldende plan: Kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret sak 45/12 21.6.12

Revisjon av kommuneplanens arealdel:

Det ble fattet vedtak om rullering av KPA i kommunestyremøte den 13.12.2018, med oppstart i kalenderåret 2019. Arbeidet er enda i en tidlig fase, hvor det jobbes med å få på plass konsulent. Varsel om oppstart, og høring av planprogram kunngjøres under aktuelt på forsiden.