Velferdsteknologi - Tydal kommune

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Brukerrettet teknologi som har til hensikt å understøtte og forsterker brukernes trygghet, sikkerhet, muliggjøre økt selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet

I april 2019 åpnet Værnes Respons som er responssenter for tekniske varsler fra helsetjenesten i Værnesregionen. 

Responssenteret er samlokalisert med regionens legevakt, i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet. Løsningen har integrasjon med elektronisk pasientjournal, og videresender varsler til mobile enheter.

Etableringen av Værnes Respons fører til at regionen er rigget til å digitalisere pleie- og omsorgstjenestene med riktig ressursbruk.

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Den skal også bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteyting.

Eksempler på teknologi:

  • automatisk styring av lys, varme, dører, vinduer og vann
  • bevegelsessensor for å slå på lys
  • komfyrvakt og brannalarm
  • automatisk medisindispenser
  • huskehjelpemidler
  • trappeassistent
  • lokaliseringsteknologi (GPS)
  • kameratilsyn

 

Kontaktinformasjon:

Ergoterapeut mobil: 952 95 938

Assisterende tjenesteleder omsorg mobil: 952 95 964