TT-kort - Tydal kommune

TT - kort

TT - kort

Transporttjenesten er for funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke vanlige kollektive transportmidler.

For å få denne tjenesten, må det være en direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og manglende evne til å benytte kollektive kommunikasjonsmidler. Ordningen skal ikke erstatte manglende kollektive transporttilbud i området, eller at du ikke disponerer privatbil. Høy alder eller lang avstand til holdeplass er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning

Søknad til NAV Værnes, Tydal, Tydalsvegen 125, 7590 TYDAL

TT - kort Trøndelag fylkeskommune

Søknadsskjema HC parkering

Legeerklæring