Hukommelsesteam - Tydal kommune

Hukommelsesteam

Hukommelsesteam

Hva tilbyr vi?

Hukommelsesteamet vil jobbe for at personer med hukommelsesproblemer/ demenssykdom får den hjelp de skal ha, med tidlig utredning, behandling og god oppfølging .Det er viktig at personer med demens får informasjon om sykdommen sin så tidlig som mulig og at det tidlig gis tilbud om behandling.

Ved begynnende hukommelsessvikt bør det gjøres undersøkelse og utredning, da andre sykdommer kan gi lignende symptomer. 

Vi i Tydal har laget rutiner for hvordan pasienter som meldes inn til teamet skal følges opp, slik at en sikrer at pasient og pårørende får tilbud om hjelp - og at hjelpa samordnes best mulig. 

Vi kan blant annet hjelpe til med å få satt i verk tiltak i hjemmet, slik at den demente kan oppleve trygghet og det å mestre gjøremål på tross av sykdommen. Kommunen kan også tilby dagaktiviteter for å bidra til at demente får en meningsfull tilværelse.

Hvem kan få tilbudet?

Alle som har en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, som pårørende eller hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss.

Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre, den får du ved å ta kontakt med Tydal kommune.

Det er tverrfaglig sammensatt og består av lege, 2 sykepleiere og ergoterapeut.

Vi ønsker å bidra til bedre livskvalitet for demente og deres pårørende. Erfaringen er at pårørende ofte savner informasjon og noen å snakke med. Ved å henvende seg til teamet får de veiledning, og hjelp videre kan formidles.

Hvem er vi?

Det er et tverrfaglig sammensatt og består av lege, 2 sykepleiere og ergoterapeut.

Ta gjerne kontakt med: Leder hukommelsesteam: ergoterapeut 952 95 938

Demenslinje

Demenslinjen Tlf: 23 12 00 40

Nasjonalforeningen for folkehelsen har opprettet en demenslinje som er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Her får du viktig informasjon om behandling og omsorg for demente og deres pårørende.

Helsenorge

På www.helsenorge.no får du råd om hvordan du som pårørende kan snakke om demens med den det gjelder. Du finner også informasjon og råd om symptomer, forebygging og hjelpetilbud til pårørende og personer med demens. Du får også vite mer om rettigheter og samtykkekompetanse.