Reguleringsplan - Mindre endring - Tydal kommune

Reguleringsplan - Mindre endring

Reguleringsplan - Mindre endring

Om en sak kan behandles som en mindre reguleringsendring kommer an på omfanget av endringen(e) og forutsetter at kommunen kan anbefale forslaget, og at det ikke foreligger innvendinger til endringene fra de berørte myndigheter eller private parter.

Med mindre endringer i plan- og bygningslovens § 12-14, menes endringer som relativt sett er mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte som forutsetter nytt offentlig ettersyn. Endringen må ikke ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser.

Mindre endring kan ikke gjennomføres etter reglene i § 12-14 dersom endringen:

  • utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter § 4-3
  • forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen berører
  • foreligger innvending fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter § 5-4)
  • forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse krav om erstatning etter reglene i oreigningslova om ekspropriasjon
  • mindre endringer kan for eksempel være:
  • justering av grensene mellom arealformål
  • justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg
  • justering av byggegrenser, frisiktssoner og lignende
  • endring av tomtegrenser

Det anbefales at saken starter som et planinitiativ for område- og prosessavklaring. Kommunen vil foreta en vurdering av om saken kan behandles som en mindre reguleringsendring. Ved behov avholdes oppstartsmøte.

Komplett planforslag som viser endringer i gjeldende plan sendes kommunen. Oversendelsen bør inneholde plankart, evt. planbestemmelser, opplysninger om gjeldende plan, begrunnelse for endring av gjeldende plan, beskrivelse av evt. virkninger, samt illustrasjoner av evt. bygninger eller geotekniske vurderinger. Det skal også vedlegges dokumentasjon på evt. samråd med berørte parter.

Formannskapet har delegert myndighet fra kommunestyret til å treffe vedtak om mindre endring av reguleringsplan.

Før vedtak treffes, vil kommunen forelegge saken for berørte myndigheter, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, for uttalelse.

For en endring av en reguleringsplan som er vurdert å ikke kunne behandles som en mindre "endring" gjelder de samme bestemmelser som for utarbeidelse av en ny plan i et område som er uregulert, se planveileder.