Deling av eiendom - Tydal kommune

Deling av eiendom

Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din

Slik søker du

Bruk et situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Du kan skrive ut situasjonskart her: Kartinnsyn Tydal kommune

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3)
Du kan få nabovarsel ved å henvende dem til Tydal kommune. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Fyll ut skjema for søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning, og legg ved kartet som vedlegg.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen.

Hva koster det?

3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1
3.2.2.16 Deling av eiendom pbl. § 20-1 Pris 2022 Pris 2023
Delingssøknader hvor vedtak kan fattes i henhold til plan 4 600 4 800
Delingssøknad hvor grensen er avsatt i plan 3 100 3 300
Deling fra og med andre tomt i henhold til plan 50 %
Deling av uregulert område (disp. spredt boligbebyggelse ol.) 8 000 8 000
Tilleggsareal eller arealoverføring 3 000 3 500
3.2.1.1. a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn
a) Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2022 2023
Areal fra 0 – 500 m² 15000 17500
Areal fra 501 – 2000 m² 21000 24000
Areal fra 2001 m² - økning pr. påbegynt daa 1000 1200
Maks 31000 36000
3.2.1.1. b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
b) Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Pris
Gebyr som pkt. 3.2.1.1.a)
3.2.1.1. c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon
c) Oppmåling av uteareal på eierseksjon Pris
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon som pkt. 3.2. 1.1.a)
3.2.1.1. d) Oppretting av anleggseiendom
d) Oppretting av anleggseiendom Pris
Gebyr som for oppretting av grunneiendom som pkt. 3.2. 1.1.a)
Volum fra 0 -2 000 m³ 20000
Volum fra 2 001m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 000
3.2.1.1. e) Registrering av jordsameie
e) Registrering av jordsameie Pris
Faktureres etter medgått tid. Minstesats 6 000
3.2.1.1. f) Oppmålingsforretning av punktfeste
f) Oppmålingsforretning av punktfeste
Faktureres etter medgått tid. Minstesats. Uten markarbeid 50 %
3.2.1.1. g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer
g) Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer Pris
For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenne fritids- og andre allmennyttige formål betales etter medgått tid. Medgått tid.