Grensejustering - Tydal kommune

Grensejustering

Grensejustering

Ønsker du å justere arealet av din tomt? Justert areal kan økes eller reduseres med inntill 5%, men maksimalt 500 kvadratmeter

Ved makeskifte mellom eiendommer kan arealet justeres med opptil 20 %, men netto justert må likevel ikke overstige 5 %. Verdien på eiendommen kan ikke økes eller reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden). Grensejusteringen trenger ikke å behandles etter pbl. dersom den ikke er i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Da må det søkes dispensasjon. Hvis areal eller verdi overstiger grenseverdiene, må det søkes om deling eller arealoverføring

Det kan ikke grensejusteres mellom 2 forskjellige arealbruksformål.

Slik bestiller du

Tegn grenser til ønsket justert areal inn i et situasjonskart.

Her kan du ta ut et situasjonskart

Fyll ut:

Legg ved situasjonskartet til søknaden og send det til Tydal kommune

Hva koster grensejusteringen?

3.2.1.3 a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
a) Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Pris 2023
Gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til vegformål kan andre arealklasser gjelde. Dersom dette ikke dekker faktiske utgifter, beregnes gebyret etter anvendt tid. Minstesats 11000
3.2.1.3 b) Anleggseiendom
b) Anleggseiendom Pris 2023
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m3. Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid. Minstesats 11 000