Arealoverføring - Tydal kommune

Arealoverføring

Arealoverføring

Kommunen kan justere en grense mellom to eiendommer ved grensejustering, dersom det er snakk om overføring av små arealer. Grensejusteringer skal ikke tinglyses.

Når arealet som skal overføres er for stort til at det kan grensejusteres, kan det overføres med arealoverføring, jf. matrikkelloven § 15: Arealoverføring kan bare skje mellom eiendommer på samme "nivå" i matrikkelen, for eksempel mellom to grunneiendommer eller mellom to festetomter. Det kan ikke overføres areal mellom en grunneiendom og en festetomt med festenummer.

Kommunen behandler saker om arealoverføring i matrikkelen, og sender deretter melding til tinglysing.