Kommuneplanens samfunnsdel - Tydal kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen av kommuneplanen er kommunens overordna plan for samfunnsutviklinga i et langsiktig perspektiv. Denne planen ser på de overordna utfordringene Tydal som kommune og lokalsamfunn står overfor i de kommende 12 åra

Kommuneplanens samfunnsdel er førende for annet kommunalt planverk
som arealdel, fireårig økonomi- og handlingsplan med årsbudsjett og planer på sektornivå.
Samfunnsdelen er et overordna og strategisk planleggingsverktøy som skal peke på føringer og veivalg for
utviklingen av kommunen både som lokalsamfunn og som tjenesteprodusent (plan- og bygningsloven)
 
 
Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret 05.04.2018 sak 23/18