Arbeidet med Kommuneplanens arealdel - Tydal kommune

Arbeidet med Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel, fritidsbebyggelse, landbruk og spredt boligbebyggelse

Fritidsbebyggelse

Siden nyttår har arbeidet med ny KPA vært rettet mot konsekvensutredning med hovedvekta på fritidsbebyggelse samt gjennomgang av overordnet planverk som legger føringer og rammer for ny KPA.

På slutten av februar ble det avholdt et formannskapsmøte der kommunedirektørens vurdering av de innsendte innspillene ble presentert. Ut fra føringer fra planprogrammet for ny KPA, var innspillene som omhandlet utvidelse av eksisterende hyttefelt, samt opprettelse av nye hyttefelt, innstilt negativt.

Formannskapet bestilte da en gjennomgang/revurdering av alle innspill tilknyttet fritidsbebyggelse, også de som omhandlet nye felt og utvidelse av eksisterende. Arbeidet omhandlet både konsekvensutredning og en rangering av alle innspill. Som verktøy for rangeringen ble det utarbeidet et skjema hvor hvert innspill skulle vurderes med en tilhørende poenggivning. Skjemaet inneholdt følgende vurderingskriterier innenfor følgende tema.

1.      Bidrag til sentrumsutvikling

2.      Påvirkning på natur

3.      Tilgjengelig og egnede arealer for utbygging

4.      Utnyttelse av eksisterende infrastruktur

5.      Nærliggende hensyns- /faresoner

Hvert innspill ble deretter vurdert opp mot hverandre, basert på den totale poengsummen fra rangeringen. Hensikten med denne rangeringen var å finne hvilke hyttefelt som i størst mulig grad bidrar til positiv utvikling av kommunen.

Hvert innspill ble deretter vurdert opp mot hverandre, basert på den totale poengsummen fra rangeringen. Hensikten med denne rangeringen var å finne hvilke hyttefelt som i størst mulig grad bidrar til positiv utvikling av kommunen.

Kjerneområder landbruk og spredt boligbebyggelse

Det har også blitt jobbet med kjerneområder for landbruk som har blitt sett på i sammenheng med spredt boligbebyggelse. Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2028 skriver følgende om spredt boligbygging. «Bolig- og fritidsbebyggelse må av hensyn til arealbruk, miljø og stedsutvikling konsentreres rundt eksisterende infrastruktur. Spredt privat boligbygging vil likevel fortsatt være aktuelt, da frihet til å bo grisgrendt er en av stedskvalitetene ved Tydal».

Kjerneområde landbruk defineres som arealer som er viktige for matproduksjon og opprettholdelse av landbrukets kulturlandskap. Disse representerer større sammenhengende områder med ett aktivt landbruk som har vært under kontinuerlig utvikling. Det er områder hvor kulturlandskapet fremstår som helhetlig og vel skjøttet. Arealer definert som kjerneområde landbruk belegges med et ekstra vern mot tiltak i det avsatte området.

I sammenheng med kjerneområde landbruk er det utarbeidet forslag til arealer for spredt boligbebyggelse. Det vil fortsatt være mulig å søke dispensasjon fra arealformålet for å bygge bolig utenfor regulerte felt, men arealene som defineres som spredt boligbebyggelse skal forenkle søknadsprosessen ved at søker ikke trenger å søke om dispensasjon fra arealformålet.