Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om skjenkebevilling.

Hvordan få skjenkebevilling?

 • styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • styrer og stedfortreder må være over 20 år

Slik søker du 

Søknadsskjema - skjenkebevilling

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Vedlegg søknaden: 

Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. 

 • firmaattest
 • bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
 • grunneiers tillatelse til uteservering
 • tegning av lokalet inne og ute
 • aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • for båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan. 

Søke om endrede vilkår

Hvis du allerede har bevilling og vil søke om endrede vilkår for èn enkelt anledning kan du ta kontakt med oss. 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling
Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling Enhet 2020
Etablererprøve for serveringssted (§ 7 forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted) pr. gang 400
Kunnskapsprøve i alkoholloven for daglig leder og stedfortreder (kap. 5 i alkoholforskriften) pr. gang 400
Behandling av søknader om ambulerende skjenkebevilling og søknader for en enkeltanledning (§ 6-2 i alkoholforskriften) pr. søknad inntil kr 360
Salg- og skjenkebevilling av alkohol kan gis maks fire år om gangen. Bevillingsgebyret er etter omsetningen av salg og skjenking pr. vareliter pr. år for drikk i gruppe 1, 2 og 3. (Betalingssatsene reguleres iht. § 6-2 i alkoholforskriften)

 

Lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder.