Avløpshåndtering

Avløpshåndtering

Tydal kommune etablerer, drifter og vedlikeholder offentlig avløpsnett med tilhørende renseanlegg i Græsli, Ås og Stugudal. Hensikten er å samle inn avløpsvann og transportere det til egnet renseanlegg, for så å slippe renset vann ut i en godkjent vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser.

Avløpsvann

Med avløpsvann menes vann fra boligeiendommer, fritidseiendommer og næringsliv, både sanitært og industrielt avløpsvann.

Utslipp

Kommunen har ansvaret for utslipp fra de offentlige avløpsanleggene og raporterer årlig utslippsdata til Miljødirektoratet, dataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Søknad om utslippstillatelse

Tilknytning offentlig avløpsnett

Krav om tilknytning offentlig avløpsnett er normalt nedfelt gjennom reguleringsplanen, eller ved søknad om byggetillatelse.

Søknad om sanitærabonnement

For tilknytning offentlig avløpsnett  må du søke om sanitærabonnement.

Søknad om sanitærabonnement

Ferdigmelding

Når eiendommen er  tilknyttet det offentlige avløpsnettet skal det leveres en ferdigmelding til kommunen.

Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett

Forskrift

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tydal kommune

Slamtømming

Informasjon om slamtømming finner du hos Innherred renovasjon.