Avløpshåndtering - Tydal kommune

Avløpshåndtering

Avløpshåndtering

Tydal kommune etablerer, drifter og vedlikeholder offentlig avløpsnett med tilhørende renseanlegg i Græsli, Ås og Stugudal. Hensikten er å samle inn avløpsvann og transportere det til egnet renseanlegg, for så å slippe renset vann ut i en godkjent vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser.

Avløpsvann

Med avløpsvann menes vann fra boligeiendommer, fritidseiendommer og næringsliv, både sanitært og industrielt avløpsvann.

Utslipp

Kommunen har ansvaret for utslipp fra de offentlige avløpsanleggene og rapporterer årlig utslippsdata til Miljødirektoratet, dataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Søknad om utslippstillatelse

Tilknytning offentlig avløpsnett

Krav om tilknytning offentlig avløpsnett er normalt nedfelt gjennom reguleringsplanen, eller ved søknad om byggetillatelse.

Søknad om sanitærabonnement

For tilknytning offentlig avløpsnett  må du søke om sanitærabonnement.

Søknad om sanitærabonnement

Ferdigmelding

Når eiendommen er  tilknyttet det offentlige avløpsnettet skal det leveres en ferdigmelding til kommunen.

Ferdigmelding - Tilknytning kommunalt vann- og avløpsnett

Forskrift

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Tydal kommune

Slamtømming

Informasjon om slamtømming finner du hos Innherred renovasjon.

3.1.2 Avløpsgebyr abonnement
Abonnementsgebyr for avløp -- Enhet 2021
Bolig pr. år 2750
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig) pr. år 2750
Produksjonsbygg, næringsbygg og offentlige bygg pr. år 2750
Varehus og kontor pr. år 2750
Fritidsbolig pr. år 3190

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet). 

3.1.2 Avløpsgebyr forbruk
Forbruksbebyr for avløp Volum Enhet 2021
Bolig 0 – 70 m² BRA -stipulert mengde 160 m³ pr. år 23,50
Bolig 71 – 350 m² BRA -stipulert mengde 250 m³ pr. år 23,50
Gård (Driftsbygg, hovedbolig og evt. kårbolig)-stipulert 550 m³ pr. år 23,50
Gård (Driftsbygg og hovedbolig) -stipulert 400 m³ pr. år 23,50
Gård (Hovedbolig og kårbolig u/driftsbygg) -stipulert 400 m³ pr. år 23,50
Fritidsbolig -stipulert mengde 100 m³ pr. år 23,50
Arealavhengig gebyr for produksjon/næringsbygg, off. bygg, varehus og kontor beregnes etter flg. formel BRA x 2,5 pr. år 23,50
Forbruksgebyr – målt mengde (måleravlesing) måles/m³ pr. år 23,50
Frakoplingsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125
Tilknytningsgebyr, § 10 i lokal forskrift pr. år 3125
Engangsgebyr for tilknytning av avløp pr. år 50000

Prisene er inklusiv 25 % merverdiavgift. BRA = Bruksareal beregnet etter NS 3940 (forenklet).