Rådgivende enhet for russaker - Tydal kommune

Rådgivende enhet for russaker

Rådgivende enhet for russaker

Fra 01.07.22 skal kommunen ha en rådgivende enhet for rus-saker.

Denne enheten skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll etter straffeloven §37 første ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.

Oppgaver knyttet til den rådgivende enhet for russaker 

Enhetens primære oppgave er å gi oppfølging, råd og veiledning til personer som er ilagt møteplikt, samt utføre ruskontroll dersom det er satt som vilkår.

Organisering i Tydal kommune

Den rådgivende enheten for russaker kan organiseres slik kommunen finner det hensiktsmessig.

I Tydal kommune er den lagt til Rus- og psykisk helsetjeneste.

Rustesting/kontroll gjennomføres av/ved Tydal legekontor.