Spesialundervisning - Tydal kommune

Spesialundervisning

Spesialundervisning

Elever som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Skolen har ansvar for å vurdere om eleven trenger spesialundervisning. Det må innhentes samtykke fra foresatte før det blir foretatt sakkyndig vurdering av en elev. Foresatte kan også ta initiativ selv og kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven trenger spesialundervisning

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal utarbeide den sakkyndige vurderingen. Den skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva slags opplæringstilbud som bør gis. PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal.

Hvis det foreligger en sakkyndig vurdering som konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal det fattes vedtak om spesialundervisning. I Tydal kommune er det rektor på skolen som har delegert myndighet til å fatte et slikt vedtak.

Skolen skal utarbeide en individuell opplæringsplan for elever som får spesialundervisning. Opplæringstilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med eleven og foresatte.

Opplæringsloven om spesialundervisning