Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) - Tydal kommune

Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon

 

PP-tjenesten for Tydal kommune er organisert i PPT i Værnesregionen,

PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med å legge opplæringen bedre til rette for barn og  elever med særlige behov, og den skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfellene der loven krever det. Lovverket PP-tjenesten arbeider etter er opplæringsloven. 

PP-tjenesten skal bistå barnehager og skoler slik at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. PP-tjenesten skal hjelpe barnehager og skoler med kompetanse- og organisasjonsutvikling.