Skoleskyss

Skoleskyss

 

For å ha rett på gratis skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

 

Regelment

Det er fylkeskommunen som fastsetter reglement for skoleskyssen.

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Trøndelag fylke

 

Hvordan søke?

 

Ordinær skoleskyss (på grunnlag av avstand)

Søknadsskjema fylles ut og sendes/leveres til skolen. Det er fylkeskommunen som behandler søknaden, og tildeler skyss til de som har rett til det. Fylkeskommunen har utarbeidet en skoleskyssberegner som brukes når de behandler søknader. Denne finner du her: Beregning av avstand i Trøndelag

Søknadsskjema

En elev som etter avtale bor tilnærmet likt hos begge sine foreldre kan kan ha rett til skyss fra begge bosted.
I tillegg til det ordinære søknadsskjemaet fylles da også følgende vedlegg ut:

Botidsfordeling ved delt bosted.

Skyss ved funksjonshemming og midlertidig eller varig sykdom eller skade

I tillegg til det ordinære søknadsskjemaet for skoleskyss, må det legges ved legeerklæring. Fylkeskommunen har utarbeidet mal for legeerklæring som gjerne kan brukes:

Legeerklæring.

Særlig farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei blir behandlet av Tydal kommune på grunnlag av kommunens eget reglement.

Tydals kommunes retningslinjer for særlig farlig skolevei. (lenke til fil etter hvert)

Det kan også søkes om gratis skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei på andre strekninger eller perioder. Søknader om gratis skyss av denne grunn behandles individuelt.

Søknad sendes skriftlig til: