Skoleskyss - Tydal kommune

Skoleskyss

Skoleskyss

For å ha rett på gratis skoleskyss må avstanden mellom hjem og skole være over 2 km for 1. klassinger og over 4 km for 2. - 10. klassinger.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, kan du ha rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei
  • er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk

Regelment

Det er fylkeskommunen som fastsetter reglement for skoleskyssen.

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i Trøndelag fylke

Hvordan søke?

Ordinær skoleskyss (på grunnlag av avstand)

Søknadsskjema fylles ut og sendes/leveres til skolen. Det er fylkeskommunen som behandler søknaden, og tildeler skyss til de som har rett til det. Fylkeskommunen har utarbeidet en skoleskyssberegner som brukes når de behandler søknader. Denne finner du her: Beregning av avstand i Trøndelag

Søknadsskjema

En elev som etter avtale bor tilnærmet likt hos begge sine foreldre kan kan ha rett til skyss fra begge bosted.
I tillegg til det ordinære søknadsskjemaet fylles da også følgende vedlegg ut:

Botidsfordeling ved delt bosted.

Skyss ved funksjonshemming og midlertidig eller varig sykdom eller skade

I tillegg til det ordinære søknadsskjemaet for skoleskyss, må det legges ved legeerklæring. Fylkeskommunen har utarbeidet mal for legeerklæring som gjerne kan brukes:

Legeerklæring.

Særlig farlig skolevei

Søknad om skoleskyss i forbindelse med særlig farlig skolevei blir behandlet av Tydal kommune på grunnlag av kommunens eget reglement.Reglementet er revidert og nytt reglement gjøres gjeldende fra og med 27.04.2020.

Tydals kommunes retningslinjer for særlig farlig skolevei:

Reglement for sikringsskyss
Veistrekning: Gjelder skoleklasser: Reglement
Åsgrinda - Tydal barne- og ungdomsskole 2. - 4. klasse Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever som må ferdes langs FV 705 på strekningen forbi Tydal rådhus i vintersesongen. Dvs i perioden 1. november til 31. mars.
Fossan - Tydal barne- og ungdomsskole 1. - 10. klasse Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever som må ferdes langs FV 705 på strekningen Fossan - avkjørsel Neabyen.
FV 6732 Østbyvegen 1.- 10.klasse Sikkringsskyss innvilges etter søknad for elever som ferdes langs FV 6732

Det kan også søkes om gratis skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei på andre strekninger eller perioder. Søknader om gratis skyss av denne grunn behandles individuelt.

Her finner du søknadsskjema