SFO - skolefritidsordning - Tydal kommune

SFO - skolefritidsordning

SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse, og for barn med spesielle behov i 5. til 7. klasse. Alle barn i målgruppen  skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, skjer etter søknad av skoleledelsen. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

Hva er SFO?

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage.

Måltider

Det serveres brødmåltid på sfo morgen og ettermiddag. Enkelte ganger også enkle varmmåltid. Brukere betaler kostpenger\ i tillegg til vanlig brukerbetaling. (Selvkost)  Hvis man ikke ønsker å kjøpe måltidene, kan man sende med matpakker i stedet 

Åpningstider og ferier

SFO har åpent på morgenen 06.45 - 08.30, og på ettermiddag 14.15 - 16.30 på alle elevenes skoledager. Den er ikke åpen når elevene i 1. og 2. klasse har frionsdag.

I tillegg er den åpen i høstferien, vinterferien og de to første ukene av sommerferien hvis det er så mange som fire påmeldte. Det er egen påmelding til disse fire ukene. Elever som ikke har plass resten av skoleåret, kan meldes på disse ukene. Skolen sender ut egen informasjon om påmelding til disse ukene.

Slik søker du på SFO-plass

  1. Start med å logge inn i Vigilo foreldreportal. Du logger inn med IdPorten og trykker deretter på "Foreldreportal" Logg inn  foreldreportal Vigilo
  2. Etter at du har logget inn trykker du på "Søknader" i venstre-meny og da får du opp en liten boks der det står "Søk SFO-plass". Trykk på denne 
  3. Følg deretter anvisningene i søknadsskjemaet. Bekreftelse på mottatt søknad sendes til din e-post registrert i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Det vil også sendes ut et brev adressert til deg som søker via Svar-UT. Søknadsprosessen vil oppdateres i Foresattportalen.

Veiledning SFO-søknad

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det også i foreldreportalen, Vigilo.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. mai. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.

Priser SFO

Prisen på SFO fastsettes kommunestyret. Gjeldende priser: 

1.2 Skolefritidsordning (SFO)
Tilbud Periode Kostpenger Brukerbetaling 2021
Inntil 13 timer pr uke pr. mnd 260 1200
Fra og med 13 timer pr uke eller mer pr. mnd 370 1750
Timesats 45
Dagsats/ ukesats på skolens fridager pr. dag/ uke 255/700
Matpenger (ingen søskenreduksjon) alle måltider inntil 13 t/uke fra 13 t/uke 260/370

Søskenmoderasjon fra og med 01.08.20: Det gis 30 % reduksjons for 2. barn og 50 % for øvrige barn. Dersom barna har ulikt tilbud, skal det betales full pris for det største tilbudet, mens det gis størst moderasjon for det minste tilbudet. Det gis ikke moderasjon ved kjøp av enkeltdager eller uker.

Vedtekter for SFO Tydal (PDF, 210 kB)