SFO - skolefritidsordning

SFO - skolefritidsordning

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. klasse, og for barn med spesielle behov i 5. til 7. klasse. Alle barn i målgruppen  skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, skjer etter søknad av skoleledelsen. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

Hva er SFO?

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage.

Åpningstider og ferier

SFO har åpent på morgenen 06.45 - 08.30, og på ettermiddag 14.15 - 16.30 på alle elevenes skoledager. Den er ikke åpen når elevene i 1. og 2. klasse har frionsdag.

I tillegg er den åpen i høstferien, vinterferien og de to første ukene av sommerferien. Det er egen påmelding til disse fire ukene. Elever som ikke har plass resten av skoleåret, kan meldes på disse ukene. Skolen sender ut egen informasjon om påmelding til disse ukene.

Slik søker du

Du søker om SFO via foresattportalen i Vigilo. Denne er ikke oppe og går ennå, men er rett rundt hjørnet. Ønsker du å søke sfo-plass i aller nærmeste framtid, ta kontakt med skolen på telefon/epost.

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det også i foreldreportalen, Vigilo. Inntil videre: Ta kontakt med skolen. 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1. mai, men for 2020 er denne fristen utsatt til nye vedtekter er vedtatt og eventuelle endringer i tilbudet er prissatt. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.

Priser SFO

Prisen på SFO fastsettes kommunestyret. Prisen inkluderer ikke mat, elevene har med matpakke selv. Gjeldende priser: 

 

1.2 Skolefritidsordning (SFO)
Skolefritidsordning (SFO) Enhet 2019 2020
Før og etter skoletid 5 dager i uka pr. mnd 1320 1450
Før og etter skoletid 4 dager i uka pr. mnd 1062 1170
32 timer pr. mnd 733 810
24 timer pr. mnd 548 605
Timesats pr. time 41 45
Dagsats/ ukesats på skolens fridager pr. dag/ uke 231/ 636 255/700