Skogfond - Tydal kommune

Skogfond

Skogfond

Skogbruket er regulert gjennom skogbruksloven med tilhørende forskrifter og rundskriv. Skogbruksaktivitet og forvaltning faller også inn under flere sektorovergripende lovverk. Landbruksdirektoratet er nasjonal fagmyndighet på skogbruksområdet. Landbruksdirektoratet gir deg mer utfyllende informasjon om skogbruk.

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at du selv kan bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer på eiendommen din. Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift.

Skogfondmidler kan brukes til:

 • all form for skogkultur 
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige og ikke i strid med regelverket.

Søke tilskudd skogbruksplan

Her er steg for steg hvordan du søker tilskudd på skogbruksplan. (PDF, 2 MB)

Her kan du søke på tilskudd på skogfond.no

Hvordan får du utbetalt skogfondmidlene?

Du sender et refusjonskrav om utbetaling av skogfondmidler (inkludert utbetaling for eget arbeid) til kommunen.  Benytt

søknadsskjema fra Statens Landbruksforvaltning Altinn

Statens landbruksforvaltning gjør etter hvert sine elektroniske tjenester tilgjengelig via Altinn. For at du skal kunne bruke Altinn, må skogeiendommen være registrert på personlig eier med et fødselsnummer. Inntil videre må andre bruke den gamle påloggingen via SLFs hjemmeside. Se skjema SLF-909 og SLF-910.

Kvitteringer og fakturaer for utgifter som du ønsker å få dekket legges ved.

Når får du utbetalt penger fra skogfondet?

Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift.

Saksbehandling

Søknader behandles fortløpende, men du må sende krav om utbetaling av skogfondsmidler til kommunen senest ett år etter utgangen av det kalenderåret du gjorde investeringen.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du har behov for veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klageskjema