Stemmerett og manntall - Tydal kommune

Stemmerett og manntall

Stemmerett og manntall

Her kan du se hvem som har stemmerett ved stortingsvalget 2021 og hvordan du sjekker om du står i manntallet.

Stemmerett

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

  • norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet? 

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistret som bosatt i den 30. juni i valgåret.

Hvis du har flyttet, og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du derfor melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni.

Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flytter fra.

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik sjekker du om du er manntallsført

Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Utleggingsmanntallet for Tydal kommune er lagt ut i servicekontoret ved Tydal rådhus. 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Les om stemmerett og manntall på valg.no

Har du spørsmål?

Har du spørsmål vedrørende manntallet, kan du ringe til kommunens sentralbord, telefon 73 81 59 00.