Tilskudd til bygging av helårsbolig - Tydal kommune

Tilskudd til bygging av helårsbolig

Tilskudd til bygging av helårsbolig

Retningslinjer for tilskudd på kr. 200.000,- til bygging av helårsbolig i Tydal.

Retningslinjer

  • søker må bo og ha folkeregistrert adresse på eiendommen det gis tilskudd til i Tydal
  • boligen må benyttes som helårsbolig for søker og dens husstand i minst 5 år regnet fra utbetaling av tilskuddet. Ved brudd på boplikten etter denne regelen må tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig (kr. 40.000,- pr. år avtalen er brutt). Tilskuddsmottaker plikter å informere Tydal kommune ved endring i bosituasjon i disse 5 årene.
  • søknad om tilskudd må sendes Tydal kommune før søknad om ferdigattest sendes.
  • tilskuddet kan utbetales når det foreligger ferdigattest.
  • tilskuddet er gyldig i 3 år fra igangsettingstillatelse blir gitt.
  • I tilfeller der firma/utbyggere kjøper tomt(er) og bygger hus for salg er det huskjøper som er søknadsberettiget på ordningen.
  • kommunedirektøren behandler og avgjør søknader som kommer inn. Innvilgede tilskudd belastes disposisjonsfondet.
  • dette reglementet gjelder for igangsettingstillatelser for bolig, innvilget fra og med 01.10.2020.
  • retningslinjene gjelder fram til nytt vedtak blir fattet i kommunestyret.

 

Søknadsskjema - tilskudd til helårsbolig