Utlevering av personopplysninger fra matrikkelen - Tydal kommune

Utlevering av personopplysninger fra matrikkelen

Utlevering av personopplysninger fra matrikkelen

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og er ansvarlig for forvaltning av matrikkelen og tilhørende regelverk. Lovverket for Matrikkelen regulerer hvilke opplysninger som skal registreres og hvilke opplysninger som kan utleveres.

Informasjon om egen eiendom

Alle har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på egen eiendom. Denne informasjonen kan utleveres ved personlig oppmøte og fremvisning av legitimasjon og/eller informasjon kan sendes til hjemmelshavers offisielle adresse. 

Informasjon om andres eiendom

 Kartinnsyn Tydal kommune eller www.seeiendom.no finner man all informasjon som etter loven kan utleveres fritt, for eksempel eiendommens matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr).

Eieropplysninger

Utlevering fra grunnboken skjer etter tinglysingsloven og kommunene har ikke hjemmel til å utlevere informasjon etter tinglysingsloven. Henvendelser om utlevering fra grunnboken må rettes til Kartverkets kundesenter tlf 08700. Kundesenteret har åpent 9-15 på alle hverdager. Alternativet er mailadresse tinglysing@kartverket.no.

Matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr) må oppgis ved henvendelse. Dette finnes på  Kartinnsyn Tydal kommune / www.seeiendom.no.

Søknad om utlevering av personopplysninger fra matrikkelen finner du her: Utlevering av personopplysninger fra matrikkelen

Naboliste

Naboliste utgis i forbindelse med oppgaver etter matrikkelloven, plan- og bygningsloven eller eierseksjonsloven.

I forbindelse med søknad om tiltak (byggesøknad, fradelings-/oppmålingssøknad, privat regulering og lignende) vil naboliste utgis sammen med situasjonskartet.

Situasjonskart

Situasjonskart kan leveres til eiendommens eier/rettighetshaver eller ansvarlig søker for tiltaket. Det må opplyses om hva informasjonen skal brukes til ved bestilling (formål).


For ytterligere informasjon henvises det til Kartverkets hjemmeside for matrikkelinformasjon: Personvern og matrikkelen