Personvernerklæring fjernavleste vannmålere - Tydal kommune

Personvernerklæring fjernavleste vannmålere

Personvernerklæring fjernavleste vannmålere

Kommunalteknisk avdeling for vann- og avløp behandler personopplysninger som er nødvendige i forbindelse med måling og fakturering av vannforbruk i kommunen.

Personopplysninger som behandles

Kommunalteknisk avdeling behandler personopplysninger som er nødvendig for å kunne registrere vannmålerne i vårt system og kunne ha nødvendig kontakt med abonnentene. Avdeling for lønn- og regnskap i Værnesregionen og servicekontoret behandler personopplysninger nødvendig for å kunne fakturere vannforbruk ut til abonnentene. Personopplysningene som behandles er navn, adresse og telefonnummer.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine? (formål)

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger for å kunne måle vannforbruket og fakturere etter forbruk, i henhold til Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, forurensningsforskriften og kommunens lokale forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Dataene skal også brukes til å vurdere totalt vannforbruk i større soner opp mot lekkasje og innlekking på kommunens vann- og avløpsledninger. Data på totalt forbruk i soner kobles ikke til enkeltpersoner/abonnenter.

Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Kommunen behandler personopplysningene dine i ulike systemer:

  • Datasystem for fjernavlesning av vannmålere
  • Tydal kommunes system for fakturering av kommunale avgifter

Opplysningene i disse systemene er sikret med databehandleravtaler. Data registrert på de fjernavleste vannmålerne blir kryptert og er ikke tilgjengelig for uvedkommende.

Vi bruker Personopplysningsloven artikkel 6 1e) jamfør Drikkevannsforskriften paragraf 15, 1.ledd. Databehandlingsansvarlig i Tydal kommune er kommunedirektøren.

Vannverkseieren skal sikre at vannforsyningssystemets distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en tilfredsstillende måte. Dette for å hindre at drikkevannet blir forurenset og bidra til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann.

Tilgang til dataene er begrenset. Det vil kun være de ansatte i Tydal kommune som skal jobbe med saken som har mulighet til å se data fra de fjernavleste vannmålerne. Dette er strengt regulert. Det er tekniske barrierer som sikrer at det kun er de med tjenstlig behov kan se dataene.

Opplysninger hentes fra ulike registre

  • Folkeregisteret
  • Matrikkelen - eiendomsregisteret
  • Enhetsregisteret

 Opplysninger som hentes fra den registrerte

  • vannmålerforbruk
  • eventuelle varsler fra vannmåleren som lekkasje, rørbrudd, sabotasje, tørr/frosset måler.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Kommunen er ansvarlig for at personopplysninger kun blir benyttet til beskrevet formål, og ikke blir misbrukt eller kommer på avveie.

Sletting av personopplysninger

Personopplysningene vil bli tatt vare på inntil formålet med behandlingen er oppfylt. Den registrerte har rett til å få slettet personopplysninger når et krav er betalt/bortfalt, dersom det ikke foreligger lovpålagte krav til oppbevaring.

Innsyn

Den registrerte har rett til å få vite hvilke personopplysninger som er registrert, hvor de er innhentet fra og hvorfor kommunen har innhentet dem.  

Retting av feil

Dersom den registrerte finner at opplysningene kommunen har registrert er feil, ufullstendige eller unøyaktig, kan de be kommunen rette opplysningene.