Naturreservat i Tydal kommune - Tydal kommune

Naturreservat i Tydal kommune

Naturreservat i Tydal kommune

Naturreservater er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven. Dette er områder som inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, har en særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst, eller har særskilt naturvitenskapelig verdi. 

Tydal kommune har fire naturreservater. Disse er:

Forskrift om vern av Henfallet naturreservat, Tydal kommune, Trøndelag

Forskrift om vern av Hilmo naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

Forskrift om Stormyra naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag.

Forskrift om fredning av Sankkjølen naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag