Rett til å klage over forvaltningsvedtak - Tydal kommune

Rett til å klage over forvaltningsvedtak

Rett til å klage over forvaltningsvedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottar et forvaltningsvedtak

Hva kan du klage på?

 • vedtak du har fått fra Tydal kommune

Hvor kan du sende klagen?

Klagen sendes til Tydal kommune.

Dersom vedtaket ikke blir endret sendes det videre til klageinstans for avgjørelse.

 • dersom vedtaket er kommunalt er klageinstansen  kommunestyret .
 • dersom vedtaket er gjort i kommunestyret er klageinstansen kommunaldepartementet.

Frist

 • fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket
 • klagen må være postlagt før fristen går ut.

Kreve begrunnelse

Hvis du ikke har fått begrunnelse for vedtaket, kan du sette fram krav om dette, men det må settes fram innen klagefristen.

Klagens innhold

 • hvilket vedtak
 • klagen må være skriftlig og begrunnet.
 • du må undertegne klagen.
 • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Utsettelse av vedtak

 • selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks.
 • du har imidlertid adgang til å søke om å få utsatt iverksettelsen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Sakens dokumenter og veiledning

 • med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken
 • du kan få veiledning om adgang til å klage, fremgangsmåte og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader ved klagesak

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fri rettshjelp

KLAGESKJEMA

Pålogging: MinID eller BankID. Trenger du hjelp, se her

Her finner du lenke til Forvaltningsloven § 27