Eiendomsskatt - Tydal kommune

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er skatt som betales på grunnlag av verdien av fast eiendom, verdsatt ved takst. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning (er skatteobjekt)

Eiendomsskatt 2024

Vedtak eiendomsskatt (15.12.2022):

For eiendomsskatteåret 2024 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jfr. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstav c.

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jfr. eskl. § 11 første ledd.

Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til  jf. esktl. §§3 og 4).

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med seks syvdeler i 2024. (Overgangsregel til §§ 3. og 4. første ledd første pkt.).

Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.

  • Takstvedtekter for eiendomsskatt i Tydal kommune vedtatt i kommunestyret 23.06.16 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2024, så fremt ingen lovendringer tilsier oppdatering av vedtekter, jf. esktl. § 10.
  • Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, med forfall 20. april og 20. oktober.

Bolig- og fritidseiendommer

Det er ikke eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i Tydal kommune.

Offentlig ettersyn

I henhold til eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn på Tydal kommunes hjemmeside og servicekontor i tre uker fra 01.03.2024 på rådhuset.

Klage/klagefrist

Eventuelle klager sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret i Tydal kommune innen 6 uker, jfr. eiendomsskattelovens §19 første ledd.

Takst

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkyndig eiendomsskattenemnd i kommunen som fastsetter takstene. Klager på takstene behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen videre til klagenemnd. Klagenemnda kan prøve alle sider ved taksten, og kan også endre til skatteyters ugunst.

Skatt

Fastsetting av eiendomsskatten skjer på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Taksten står normalt i 10 år, mens kommunestyret årlig bestemmer skattepromille.

Innbetaling av eiendomsskatt

Faktura for eiendomsskatt sendes ut i to terminer med forfall 20. april og 20. oktober. Selv om man klager på eiendomsskatten skal den betales. Ved medhold i klagen betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

Viktig:

Alle skriftlige henvendelser merkes med:
Eiendomsskatt, gårds- og bruksnummer, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer hvor du kan treffes på dagtid.

Kontaktinformasjon

Post:
Tydal kommune
Eiendomsskattekontor
Tydalsvegen 125
7590 Tydal

Telefon:
Servicekontoret 73 81 59 00

E-post:
Postmottak@tydal.kommune.no

E-dialog