Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune - Tydal kommune

Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Ordning for bedrifter som ønsker å tilsette skoleungdom i sommerjobb

Formålet med ordningen er å gi skoleungdom arbeidserfaring, kunnskap om arbeidslivet og å få utført samfunnstjenlige oppgaver i næringslivet og kommunen.

Tydal kommune kan gi lønnstilskudd til bedrifter som ønsker å være en del av denne ordningen.

Bedriftene kan søke om tilskudd for ungdom fra og med det året de fyller 15 år, til og med det året de fyller 20 år.

Søknadsfrist

 Fredag 15. mars

Retningslinjer

  • kommunestyret vedtar årlig en ramme for tilskudd.
  • kommunen lyser ut tilskuddsordningen på kommunens hjemmeside og i Selbyggen.
  • bedriften kan søke om tilskudd for inntil 2 ungdommer.
  • Tydal kommune innvilger tilskudd innenfor rammene av vedtatt budsjett.
  • bedrifter kan få refundert inntil 50 % av lønnsutgiftene (tarifflønn), for inntil 112,5 timer pr. skoleungdom.
  • bedriften foretar utlysning, ansettelse og skriver arbeidsavtale. 
  • bedriften har arbeidsgiveransvar, er ansvarlig for sosiale utgifter og foretar lønnsutbetaling.
  • bedriften må søke kommunen om utbetaling av tilskuddet innen utgangen av august, kopi av arbeidsavtale og lønnsslipp skal legges ved. Søknad om utbetaling av tilskudd sendes til postmottak@tydal.kommune.no.
  • hvis søknader om utbetaling av tilskudd overstiger budsjetterte midler for ordningen, vil tilskuddet avkortes likt for alle søkere.
  • ved eksterne ordninger der kommunen administrerer midlene på vegne av tilskudds yter vil kommunen i det enkelte år vurdere og avgjøre hvordan midlene best kommer til nytte.  

 

Trøndelag fylkeskommune har lyst ut 330 ukelønner/tilskudd a 7000 kr til sommerjobb for skoleungdom i alderen 15 – 20 år. Det er kommunen som søker på vegne av lokalt næringsliv og/eller egne kommunale etater. Sommerjobben skal ha minst tre ukers varighet og skal lønnes etter tariff eller mer. Her kan du kan lese mer om ordningen (trondelagfylke.no) 

Tydal kommune kan søke på til sammen 10 ukelønner, ved mange søknader vil bedrifter innen reiselivsnæring bli prioritert i tillegg til kommunale tjenester med rekrutteringsutfordringer.

Det skal brukes samme søknadsskjema for begge ordningene, skriv som kommentar hvis du søker på tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune.

Søknadsskjema for bedrifter