Private avløpsanlegg - Tydal kommune

Private avløpsanlegg

Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. 

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming. Innherred Renovasjon utfører slamtømminger for kommunen.

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må du sende søknad om utslipptillatelse, rapport om grunnundersøkelser og nabovarsel til kommunen. 

Søknad om utslippstillatelse

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen før du gjør utbedringer på anlegget ditt. Mange anlegg står for tur til å få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Mindre endringer av anlegget kan være bortkastede penger, hvis kommunen krever andre typer utbedringer. 

I områder hvor det er mulig å koble til kommunal avløpsledning direkte eller via private ledninger vil ikke utslippstillatelse bli gitt. Det kommer da krav om å koble til kommunalt avløpsnett. Ta kontakt med rørlegger som hjelper deg videre i prosessen med selve påkoblingen.

Gebyr spredt avløp

Tydal kommune innførte den 01.07.2021 ett årlig gebyr til alle som har spredt avløp. Det er kommunene som er ansvarlig for å føre tilsyn på alle de anleggene de gir utslippstillatelse på.

Dette gebyret skal dekke tilsyn og saksbehandling av alle de anleggene som ikke er på kommunalt avløp, og er ett selvkostområde. Gebyret er ilagt både fastboende og fritidseiendommer. Størrelsen på gebyret ligger i kommunens gebyrregulativ.

Forskriften finner du her: Forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket, Tydal kommune.