Motorferdsel i utmark og vassdrag - Tydal kommune

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i lov med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Motorkjøretøy i utmark og vassdrag brukes i all hovedsak til offentlig anerkjente nytteformål, som for eksempel til redningstjeneste. Ferdsel til andre formål krever dispensasjon fra kommunen

Søk om dispensasjon til motorferdsel

Søknadsskjema om motorferdsel i utmark og vassdrag

Søknadsfrister

Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark blir behandlet i Utvalg for miljø og samfunn. For at du skal være trygg på å få tillatelsen til når du trenger den, så ber vi deg om å sende søknaden senest tre uker før møtet i Utvalg for miljø og samfunn avholdes.

Utvalg for miljø og samfunn har følgende møtedatoer i 2023:

  • 26. januar 2023
  • 9. mars 2023
  • 20. april 2023
  • 1. juni 2023
  • 7. september 2023
  • 16. november 2023

Hvem gis dispensasjon?

I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel knyttet til formål som forskriften ikke nevner spesielt. Søkeren må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring. Kommunen vil foreta en konkret vurdering. Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper. Merk at det uansett ikke kan gis tillatelse til turkjøring.

Hva må søknaden inneholde?

Kommunen gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken. Søknaden behandles fortløpende og må sendes i god tid.

Vedlegg som skal følge søknaden:

Lover og forskrifter

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy, Tydal kommune

Snøscooterløyper

I Tydal har vi både isfiskeløyper og rekreasjonsløyper for snøscooter. 

Informasjon om snøscooterløyper i Tydal

Artikkelliste