Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg - Tydal kommune

Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet

 Det kan søkes om tilskudd til:

 • nye idretts- og friluftsanlegg 
  • Det kan søkes om tilskudd til bygging av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet, og som ikke er underlagt fortjenestebaserte eierformer. 
 • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
 • Det kan søkes om tilskudd til kjøp og nødvendig innredning/ombygging av eksisterende anlegg etter nærmere bestemmelser.
 • nærmiljøanlegg
  • Det kan søkes om tilskudd til nærmiljøanlegg som er fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdom (6-19 år), men også for lokalbefolkningen for øvrig.
  • Det kan søkes om tilskudd til rehabilitering av nærmiljøanlegg etter nærmere bestemmelser
  • Tilskudd gis kun til nærmiljøanlegg der kostnader som kan søkes dekket av tilskudd overstiger kroner 50 000.

Målgruppe

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være:

 • kommuner
 • fylkeskommuner
 • idrettslag
 • velforeninger
 • borettslag
 • andelslag
 • eller andre sammenslutninger.

Vilkår

Nye ordinære anlegg må være med i gjeldende Kommunedelplan for idrettsanlegg og kulturbygg. Det kan søkes om inntil 1/3 av bruttokostnad. 

Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettslek eksempelvis skileikanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. 

Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 50 % av bruttokostnad. Kostnadsrammen må være mellom 50.000 og 600.000. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 20 år. 

Retningslinjer

Her finner du retningslinjene for ordningen

Slik søker du 

Alle som søker om støtte til ordinære anlegg fra og med høsten 2020  fylle ut en sjekkliste som skal følge spillemiddelsøknaden. Søknader som ikke tilfredsstiller vilkårene vil bli sendt i retur, -og blir ikke prioritert.Sjekklisten finner du her

Først når kommunen har tildelt et anleggsnummer kan selve søknaden sendes inn. Søknadsfristen for denne er 1.november. 

Alle søknader skal sendes inn elektronisk på www.anleggsregisteret.no

Når søknaden er innsendt kontrollerer kommunen at alt er i orden, og foreslår prioritering i kommunedelplan for idrettsanlegg og kulturbygg. Kommunestyret vedtar endelig prioritering i desember og søknadene sendes videre til endelig behandling i Trøndelag fylkeskommune. Vedtak om tildeling foreligger vanligvis i løpet av mai måned. 

Ta kontakt med kommunen tidlig

Å søke om spillemidler en omfattende og tidkrevende prosess. Vi anbefaler sterkt å starte planleggingen allerede på vinteren/våren. Begynn gjerne med å ta kontakt med kommunen. Vi vil gjerne ha tidlig oversikt over planlagte søknader og kan gi råd og tips om hvordan dere bør gå fram og hvor det er hjelp å få. 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. Opprettholder fylkeskommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.