Egenerklæring om konsesjonfrihet - Tydal kommune

Egenerklæring om konsesjonfrihet

Egenerklæring om konsesjonfrihet

Skjemaet må fylles ut av alle som erverver eiendommer konsesjonsfritt. Konsesjonsfriheten kommer enten som følge av slekts- eller odelsbetingede forhold, eller fordi du overtar eller kjøper en eiendom som er unntatt fra konsesjonsplikt.

Konsesjonsfriheten gjelder enkelttomter under 2 daa og annet ubebygd areal som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruk eller i kommuneplan er utlagt til byggeområde og bebygd eiendom som ikke er over 100 daa der ikke mer enn 20 daa er fulldyrket. 

Hvorfor skal skjemaet brukes?

Myndighetene vil ha kontroll med erverv av konsesjonspliktig fast eiendom. Skjemaet letter tinglysningsdommerens kontroll ved tinglysning av konsesjonsfrie erverv av fast eiendom.

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet finner du her