Viltforvaltning - Tydal kommune

Viltforvaltning

Viltforvaltning

Kommunens skal som lokal viltmyndighet, jobbe for at viltet og viltets leveområder forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven, slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares

Vilt defineres i viltloven som alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. 

Av kjerneoppgavene i den kommunale viltforvaltningen er forvaltningsansvaret for elg, hjort og rådyr. Dette innebærer godkjenning av bestandsplaner, utdeling av fellingstillatelser og registrering av jaktdata. Kommunen har også ansvaret for å organisere ettersøk etter skadd hjortevilt utenom jakt.

Kommunen disponerer også et eget viltfond. Penger fra salg av kjøtt fra fallvilt, fellingstillatelser m.m. går til kommunens viltfond. Disse midlene skal benyttes til viltforvaltning. Det er mulig å søke på tilskudd fra viltfondet.

Påkjørsel av vilt

Fellingstillatelse

Båndtvang