Personvernerklæring - samtykke fritidsboligundersøkelse - Tydal kommune

Personvernerklæring - samtykke fritidsboligundersøkelse

Personvernerklæring - samtykke fritidsboligundersøkelse

Informasjon om behandling av personopplysninger

Tydal kommune er behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles som følge av spørreundersøkelsen.

For å sikre din anonymitet har Tydal kommune inngått en avtale med Nasjonalparken Næringshage AS som leverandør for spørreundersøkelsen. Målgruppen er eiere av boliger for fritidsformål i Tydal kommune. Nasjonalparken Næringshage AS benytter Online Undersøkelse fra Enuvo GmbH for teknisk gjennomføring av undersøkelsen.

Nasjonalparken Næringshage AS er i denne rollen databehandler for kommunen og har inngått en egen databehandleravtale med Tydal kommune i denne forbindelse. Nasjonalparken Næringshage AS vil ikke utlevere koblingsnøkler eller IP adresse benyttet i forbindelse med besvarelse av undersøkelsen til din kommune. Allikevel kan vi ikke utelukke at det i noen tilfeller vil være mulig å tenke seg til besvarelsen til enkeltpersoner ut ifra de svarene avgitt på de ulike spørsmålene (rådata). Dette kan f.eks. være begrunnet i antall respondenter og mulig kobling av flere i opplysningstyper eller fritekstfelt. Dette er opplysninger som også din kommune har rett til å få utlevert i form av rådata. Derfor må du samtykke til at det blir behandlet personopplysninger om deg, for å kunne svare på undersøkelsen. I det følgende vil vi beskrive hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger, og informere om hvilke rettigheter du har i den forbindelse. Vi vil ikke levere ut opplysningene dine eller behandle dem på en annen måte enn det som er beskrevet her. Husk at det er frivillig å besvare spørreundersøkelsen, og at du når som helst kan avbryte besvarelsen uten å sende inn ditt svar.

Hvilke personopplysninger behandler vi, og hva bruker vi dem til?

Vi ber bare om opplysninger som er relevante og nødvendige for å gi kommunen oppdatert kunnskap om hvordan eiere av fritidsbolig bruker og opplever kvaliteter, tjenester og tilbud i Tydal. Kommunen vil bruke opplysningene som kunnskapsgrunnlag til revidering av kommuneplanen og legge til rette for generell forbedring av tjenester og tilbud for fritidsinnbyggere.

I enkelte tilfeller vil opplysningene i tillegg inngå i forskningsprosjekter, i regi av kommunen selv eller NTNU. Opplysningene skal ikke brukes i forholdet mellom deg og kommunen. Derfor vil vi ikke samle inn opplysninger om din identitet (for eksempel ditt navn, fødselsnummer ol.). Vi oppfordrer deg til ikke å gi identifiserende opplysninger når du fyller ut eventuelle fritekstfelter i spørreskjemaet. Merk at dersom du har konkrete klager i forbindelse med en sak, for eksempel at du er uenig i et vedtak som kommunen har fattet, så må du snarest ta dette opp direkte med kommunen.

Hva gjør vi med personopplysningene dine?

Etter at du har sendt inn besvarelsen blir spørreskjemaet lagret kryptert på Enuvo sine servere. Det er ikke mulig for ansatte i kommunen å se hva du har svart. I enkelte tilfeller vil kommunen også få tilgang til de enkelte rådataene, med unntak av fritekstfeltene. Det gjelder dersom resultatene inngår i et forskningsprosjekt. Besvarelsen din blir oppbevart hos Nasjonalparken Næringshage AS på ubestemt tid. Slik vil det være mulig å se om tilstanden i kommunen endrer seg over tid, for eksempel som følge av nye tiltak som kommunen har iverksatt.

Informasjonssikkerhet

Vi behandler personopplysningene dine i tråd med personvernforordningens krav til informasjonssikkerhet, for blant annet å unngå at opplysningene kommer på avveie eller blir kjent for utenforstående. Det innebærer også at opplysningene sendes kryptert fra deg til Enuvo.

Dine rettigheter

Når besvarelsen er sendt og lagret hos Nasjonalparken Næringshage AS finnes ingen direkte kobling mellom deg og besvarelsen din. Det innebærer blant annet at det normalt ikke vil være mulig å gi deg innsyn i besvarelsen, eller få den endret eller slettet, jf. personvernforordningen artikkel 11 og du kan heller ikke trekke ditt samtykke tilbake eller kreve dataportabilitet.

Ansvarsforhold og kontaktopplysninger

Det er den kommunen du mottar den aktuelle tjenesten fra som skal sørge for at personopplysningene dine blir behandlet på lovlig måte, når du besvarer spørreundersøkelsen. Nasjonalparken Næringshage AS behandler personopplysningene på vegne av kommunen, i tråd med en skriftlig databehandleravtale som disse har inngått. Eventuelle spørsmål eller klager skal derfor rettes til din kommune. Dersom du har ytterligere spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, så kan du imidlertid også kontakte Nasjonalparken Næringshage AS på: asgeir@nasjonalparkhagen.no. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.