Informasjon om gradvis åpning av fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, rus- og psykisk helsetjeneste og helsestasjonstjenesten i Tydal kommune

Informasjon om gradvis åpning av fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, rus- og psykisk helsetjeneste og helsestasjonstjenesten i Tydal kommune

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet har alle helsetjenestene hatt redusert inntak av pasienter siden mars. Der det har vært mulig, har oppfølgingen blitt gjort via telefon og videokonferanse.
Nå har Helsedirektoratet kommet med nye anbefalinger, og helsetjenestene skal gradvis åpne opp til mer normal drift. 

Åpningen kan likevel bare skje under forutsetning av at tjenestene driftes på en slik måte at grunnleggende krav til smittevern ivaretas. Dette innebærer at det er satt i verk hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomheten.

Helsepersonellet er godt informert og drillet på myndighetens krav og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte. Pasienter/pårørende vil derfor få god informasjon og rettledning om dette når det avtales konsultasjon/time. Tiltakene vi forholder oss til er blant annet:   

 • pasienter skal ikke møte opp uten avtale. Ring alltid tjenestene på forhånd
 • tjenestene tilbyr fortsatt oppfølging og kontakt ved bruk av videokonsultasjon eller telefon
 • konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon
 • konsultasjoner eller aktivitet i grupper vil ikke gjennomføres
 • hjemmebesøk/konsultasjon gjennomføres kun hvis konsultasjon på helsesentret ikke er gjennomførbart eller hensiktsmessig
 • tjenesten vil være organisert slik at færrest mulig pasienter er inne samtidig   
 • der det er mulig i forhold til tjenestens art, vil vi tilstrebe å overholde anbefalt avstand (2 meter) mellom personer som oppholder seg i lokalene. Dette gjelder også i pasientkonsultasjoner
 • inngangsdørene til Tydal helsesenter vil fortsatt være låst. Pasientene slippes inn av helsepersonell i tjenestene etter avtale, fortrinnsvis en og en. Dette gjøres for å unngå at flere personer oppholder seg på venterommene samtidig
 • husk god håndhygiene. Helsepersonellet vil ha ekstra stort fokus på dette, og pasientene vil bli henvist/informert om hvor og hvordan håndvask og desinfeksjon med sprit skal utføres før, etter og evt. under konsultasjonen
 • pasientene oppfordres til å ha med minst mulig ytterklær og utstyr (f.eks. mobil) inn til konsultasjon. Legg gjerne dette igjen i bilen
 • pasientene oppfordres til å berøre minst mulig av overflater, ting og utstyr inne på helsesentret
 • pasienter som har behov for ledsager, bes begrense antallet til et minimum, og fortrinnsvis en person

På grunn av smitteverntiltakene, vil kapasiteten til tjenestene være noe begrenset fremover. Prioritering vil foregå etter en faglig vurdering.  

Vi vil understreke at det er svært viktig at du tar kontakt hvis du har behov for tjenester eller har spørsmål til oss. Helsetjenestene vil vurdere hvordan vi best mulig kan hjelpe deg innenfor de retningslinjer som foreligger.