Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Eiendomsskatt 2019

 Eiendomsskatt for 2019 skrives ut bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett

Eiendomsskatt er skatt som betales på grunnlag av verdien av fast eiendom, verdsatt ved takst. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning (er skatteobjekt).

Eiendomsskatt for 2019 skrives ut bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett

 

Ø  Vedtak eiendomsskatt (13.12.2018):

 

Ø  Eiendomsskatt for 2019 skrives ut bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett, og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jfr eiendomsskattelovens §3 første ledd bokstav c.

 

Ø  For skatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jfr. overgangsregel eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 andre ledd.

 

Ø  For skatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4, første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019, som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra 2019 blir ansett som næringseiendom.

 

Ø  Eiendomsskatt for 2019 for kraftanlegg skrives ut med grunnlag i ligningstaksten pr. 1. jan 2018, jfr eiendomsskattelovens §8B-1 og skattelovens § 18-5 første ledd.

 

Ø  Eiendomsskatt for 2019 for fast eiendommer utenom kraftanlegg skrives ut med grunnlag i taksten pr. 1.1.2019, jfr. eiendomsskattelovens § 8A-2. Ny alminnelig taksering inkludert retaksering legges til grunn som takst for 2019, jfr eiendomsskattelovens § 8A-3

 

Ø  Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2016. Eventuell taksering/retaksering som følge av endringer i lovbestemmelser eller annet kan komme i 2019.

 

Ø  Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr. eiendomsskattelovens § 25 første ledd, med forfall 20. mai og 20.november.

 

Ø  Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille jfr. eiendomsskattelovens § 11 første ledd. 

 

Ø  Fristen for utskriving av eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret 2019, jf. esktl. § 14 andre ledd.

 

Ø  Takstvedtekter for eiendomsskatt i Tydal kommune vedtatt i kommunestyret 23.06.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, såfremt ingen lovendringer tilsier oppdatering av vedtekter, jf. esktl. § 10.

 

 

OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til eiendomsskattelovens §15 legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i Tydal kommunes servicekontor i tre uker fra 01.03.2019

Rådhuset, Tydalsvegen 125, mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

KLAGE/KLAGEFRIST

 Evt. klager sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret i Tydal kommune innen 6 uker, jfr. eiendomsskattelovens §19 første ledd.

TAKST

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkyndig eiendomsskattenemnd i kommunen som fastsetter takstene. Klager på takstene behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen videre til klagenemnd. Klagenemnda kan prøve alle sider ved taksten, og kan også endre til skatteyters ugunst.

SKATT

Fastsetting av eiendomsskatten skjer på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Taksten står normalt i 10 år, mens kommunestyret årlig bestemmer skattepromille og eventuelt bunnfradrag.

INNBETALING AV EIENDOMSSKATT

Faktura for eiendomsskatt sendes ut i to terminer Selv om du klager på eiendomsskatten skal den betales. Ved medhold i klagen betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

VIKTIG:

Alle skriftlige henvendelser merkes med:

Eiendomsskatt, gårds- og bruksnummer, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer hvor du kan treffes på dagtid.

 

KONTAKTINFORMASJON

Post:
Tydal kommune
Eiendomsskattekontor
Tydalsvegen 125
7590 Tydal
 
Telefon:
Servicekontoret 73 81 59 00
Åpent mandag-fredag 08.00 -15.30

 

E-post: postmottak@tydal.kommune.no

 

​​eDialog​ Sikker forsendelse av dokumenter til Tydal kommune
 
 
 
 
Oppdatert: 28.02.2019 14:16

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook