Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Bolig og eiendom - Kommunal planlegging
Hopp til hovedinnhold

Kommunal planlegging

 Tydal kommune skal gjennom planlegging forme det fysiske miljø og sikre kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra lokale forutsetninger. Kommunen har ansvar for å legge forholdene til rette for planlegging etter loven.

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til kommunal planlegging. Sist ble disse vedtatt den 12. juni 2015.

Stikkord fra regjeringen er:

  • Gode og effektive planprosesser
  • Bærekraftig- areal og samfunnsutviling
  • Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

• Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. Gjennom planleggingen trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Staten, fylkeskommunene og kommunene legger vedtatte planer til grunn for egne vedtak.

• Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

• Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet. Potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.

• Fylkeskommunene og kommunene bidrar aktivt i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige planer for store samferdselstiltak. Kommunene tilrettelegger for effektive prosesser og rask behandling av kommunedelplaner og reguleringsplaner for samferdselstiltak.

• Kommunene har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende bymiljø. Kommunene tilrettelegger for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale møteplasser i sentrum. Et forpliktende samarbeid mellom kommunen og privat næringsliv bør vektlegges. Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og grønne elementer tas aktivt i bruk som ressurser i sentrumsutviklingen.

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og luftforurensning.

• Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.

• Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse.

 

Oppdatert: 22.01.2016 11:05
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook