Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021

Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2021

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet.

Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet, og ordningen med tildeling av tilskudd er et område som skal bidra til dette.

Om tilskuddsordningen:

 • tilskuddsordningen retter seg mot lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører
 • det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak som for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid, samt tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett
 • ordningen skal ikke finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon
 • tilskuddsordningen skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter
 • som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 200.000 kr

Kriterier som vektlegges ved tildeling:

 • hvordan tiltaket vil bidra til det nasjonale målet om reduksjon av antall drepte og hardt skadde i trafikken, og hvordan tiltaket samsvarer med de overordnede nasjonale satsingsområdene innen trafikksikkerhet
 • om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører
 • tiltaket er rettet mot barn og ungdom
 • ved søknad om tilskudd til tiltak på vegnettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra vegeier

Tilleggskriterier for søknader fra kommuner:

 • tiltak som er forankret og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner blir foretrukket
 • for mindre fysiske tiltak på kommunal veg er det et krav om minst 50 % egenfinansiering

Krav til søknad:

Søknaden må inneholde opplysninger om

 1. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer (om det foreligger), epostadresse, telefonnummer og kontaktperson
 2. målet for det lokale trafikksikkerhetstiltaket, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot
 3. forventet resultat
 4. plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 5. budsjett for tiltaket, herunder en finansieringsplan der det spesifiseres hvilke kostnader som er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader tilskuddet skal dekke, hva søker selv skal bidra med, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører
 6. hvorvidt og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune
 7. hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder

 

Vi gjør oppmerksom på at vi ønsker å motta søknadene på epost eller pr. brev.

Søknadsskjema

Søknad sendes til:

Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus

Postboks 2560

7735 Steinkjer

eller til epostadresse: postmottak@trondelagfylke.no

Merk søknaden med saksnummer 202032915

Søknadsfrist er 20. november 2020

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løvhaug Eklo, tlf 482 53 199 epost: marekl@trondelagfylke.no

Trafikksikkerhetstiltak Trøndelag fylkeskommune