Rullering av kommuneplanens arealdel, Tydal kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Rullering av kommuneplanens arealdel, Tydal kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Tydal kommune skal rullere kommuneplanens arealdel. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 varsles det oppstart av planarbeidet og planprogram legges ut til offentlig ettersyn. 

Planområdet omfatter hele Tydal kommune. Formålet med rulleringen av kommuneplanens arealdel er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen, og å oppdatere planen slik at den bygger opp om målsettingene i nylig vedtatt samfunnsdel. Planen vil bl.a. inneholde konkrete forslag til ny arealbruk og prinsipper for fremtidig utvikling og arealbruk. Det må gjøres noen endringer fra gjeldende arealdel for å optimalisere planens funksjon som et aktivt styringsverktøy for arealbruken i kommunen.

Sweco er innleid som ekstern ressurs, og vil sammen med kommunen avholde et folkemøte med workshop i løpet av høringsperioden av planprogrammet. Nærmere informasjon og dato for møtet publiseres på kommunens hjemmesider.

Varsel om oppstart og planprogrammet vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside www.tydal.kommune.no og på Swecos hjemmesider www.sweco.no.

Spørsmål eller innspill til planarbeidet

Eventuelle spørsmål eller innspill til planarbeidet bes sendt innen 14.2.2020 til: Sweco Norge AS, Sluppenvegen 19, 7037 Trondheim eller e-post: ingrid.pedersen@sweco.no.

Kom med innspill via egen medvirkningsportal