Reguleringsplan for Moheim camping

Reguleringsplan for Moheim camping

I møte den 22.06.2020 vedtok formannskapet å legge reguleringsplan for Moheim camping i Tydal kommune ut til offentlig høring i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2, § 12-10 og §12-11.

Planen omfatter et areal ved Moheim camping som i hovedsak er avsatt til campingplass.Reguleringsplanen finnes på kommunens hjemmeside under kunngjøringer og på Tydal kommune, servicekontoret. Uttalelser og merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller til postmottak@tydal.kommune.no innen 10. august 2020.

Plandokumenter

Reguleringsplan Moheim camping - planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Reguleringsplan Moheim camping - reguleringsbestemmelser (PDF, 279 kB)

Reguleringsplan Moheim camping - plankart (PDF, 770 kB)

Reguleringsplan Moheim camping - Særutskrift privat forslag til ny reguleringsplan - Moheim camping (PDF, 666 kB)