Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon uke 30 - Tydal kommune

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon uke 30 - Tydal kommune

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon uke 30 - Tydal kommune

FHI har nå oppdatert fordelingen av vaksiner for uke 30, og Tydal får langt flere doser enn det vi tidligere har fått informasjon om. Dette betyr at vi nå stort sett vil ferdigstille gruppe 8 (55 år +) med første dose i uke 31. Har vi ledig vaksinasjonskapasitet utover gruppe 8, vil enkeltpersoner i gruppe 9 (45 år +) bli oppringt med tilbud om vaksine.     

Fremdrift og tentativ progresjon i vaksinasjonen av de ulike prioriteringsgrupper i Tydal

Her finner du en oversikt over hvilke grupper som har fått tilbud om vaksine (første dose) i Tydal kommune, og når vi forventer å komme i gang med vaksinasjon av de resterende prioriteringsgruppene. Oversikten er kun veiledende, og det vil bli avvik fra tidsplanen etter hvert som vi får sikre opplysninger om leveranse fra FHI. Jo lenger ned i prioriteringsgruppene vi kommer, jo vanskeligere er det å anslå starttidspunkt. Oversikten oppdateres så fort vi får mer kunnskap fra FHI om størrelse på leveranser og når vi mottar disse. 

1. Beboere i sykehjem - ferdigstilt

2. Alder 85 år og eldre - ferdigstilt

3. Alder 75-84 år - ferdigstilt

4. Alder 65-74 år 

og samtidig personer mellom 18¤ og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  - ferdigstilt

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) –ferdigstilt 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander – ferdigstilt  

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander – ferdigstilt  

8. Alder 55-64 år – ferdigstilles i uke 31

9. Alder 45-54 år – oppstart anslagvis i uke 32 (evt. uke 31)

10. Alder 18-24 år og 40-44 år - ikke påbegynt, usikkert starttidspunkt

11. Alder 25-39 år - ikke påbegynt, usikkert starttidspunkt

Er du i en av gruppene som er angitt som «ferdigstilt», men ikke har fått tilbud om vaksine; ta kontakt med Tydal legekontor snarest. 

Type vaksine

Tydal kommune har til nå kun fått leveranser med koronavaksine fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) til vaksinasjon av sine innbyggerne. 

Her kan du lese mer om vaksinen fra fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) 

Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Både revaksinasjon og «ny-vaksinasjon» i uke 30

I uke 30 vil Tydal kommune motta 78 vaksinedoser, der godt over halvparten vil går til nyvaksinering av gruppe 8 (55 år +).  

Vaksinasjon av aldersgruppen 75-84 år – prioriteringsgruppe 3 

Alle i prioriteringsgruppe 3 skal nå ha fått tilbud om vaksine. Hvis noen er glemt/ikke blitt oppringt, men ønsker vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor snarest. 

Vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp – prioriteringsgruppe 4.

Alle i prioriteringsgruppe 4 skal nå ha fått tilbud om vaksine. Dette er personer i alderen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. 

Hvis noen er glemt/ikke blitt oppringt, men ønsker vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor snarest.

FHI definerer at følgende sykdommer/tilstander medfører særlig høy risiko for alvorlig forløp også hos yngre: 

• organtransplantasjon 

• immunsvikt

• hematologisk kreftsykdom siste fem år  

• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 

• nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)

• kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Vaksinasjon av barn og ungdom 12-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom – inkludert i prioriteringsgruppe 4

FHI anbefaler at barn og ungdom 12 til 17 år med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. Hvilke sykdommer dette omfatter er listet opp i kapitlet over om prioriteringsgruppe 4. Foresatte må gi samtykke for barn mellom 12 og 15 år. 

Vaksinasjon av prioriteringsgruppe 5 til 7 (alder 18-64 år med underliggende sykdommer)

Dette er prioriteringsgruppe 5-7: 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (jfr. listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (jfr. listen under)  

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (jfr. listen under)  

 

FHI definerer at følgende sykdommer/tilstander medfører høy risiko for alvorlig forløp:  

• kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

• immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

• diabetes  

• kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

• fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

• demens  

• kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

• hjerneslag  

Prioriteringsgruppe 5-7 ble ferdigstilt i uke 26. Er du i en av disse gruppene, men ikke fått tilbud, kontakt Tydal legekontor snarest på telefon 73815840.

 

Vaksinasjon av prioriteringsgruppe 8 til 11 (alder 18-64 år uten underliggende sykdommer)

Dette er prioriteringsgruppe 8 til 11: 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år 

11. Alder 25-39 år 

Vaksinasjon av gruppe 8 startet i uke 26, og vil pågå til og med uke 31. Vaksinering av gruppe 9 vil starte når gruppe 8 er ferdigvaksinert (uke 32, evt. uke 31).  

Informasjonen fra FHI om vaksineleveranser gjennom sommeren er dessverre beheftet med forholdvis stor usikkerhet og endringer på kort varsel. En stor andel av kommunens vaksineleveranse gjennom sommeren vil dessuten gå til dose 2 for tidligere grupper, noe som påvirker hvor fort vi kommer til prioriteringsgruppe 9, 10 og 11. Kommunens hjemmeside og facebook vil bli oppdatert forløpende etter hvert som vi får informasjon om antall vaksinedoser utover sommeren. 

Vaksineprioritering for ansatte i barnehage, skole og SFO

Det er nå åpnet for at kommunene kan velge å prioritere 10 % av vaksineleveransen til personer som jobber med barn i skole, barnehage og SFO. Tydal kommune velger derfor å tilby vaksiner til personer i som jobber i disse enhetene. Vi har valgt å prioritere de som jobber med de yngste barna først (ansatte i barnehagen, deretter ansatte i barneskolen). Dette fordi de yngste barna har tettest fysisk kontakt med de voksne, og en vaksine vil derfor gi størst dempende effekt på både smitterisiko og konsekvenser hos denne gruppen. I tillegg har de yngste barna behov for å ha voksne hjemme ved evt. hjemmeundervisning/karantene, og en vaksine vil dempe konsekvenser ved smittetilfelle(r). 

Gravide 

FHI har nå åpnet mer opp for at alle gravide kan vurdere vaksinasjon i samråd med lege. Dette gjelder spesielt gravide med underliggende risikotilstander, samt gravide som befinner seg i områder med høy smittespredning. Er du gravid og i tvil om du skal vaksineres, er det viktig at du tar kontakt med fastlegen din. 

Vaksinering i sommermånedene 

Uavhengig av sommerferieavvikling vil vaksineleveransene til Norge fortsette, og i Tydal vil det bli vaksinering gjennom hele sommeren. 

Innbyggere i aktuelle prioriteringsgrupper, må på bakgrunn av dette forberede seg på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom hele sommeren og i sommerferien. Det er viktig å merke seg at alle vil få dose 2 i samme kommune som de får dose 1. 

Revaksinasjon/dose 2

For å oppnå full effekt av vaksinen, er det nødvendig med to doser. 

Anbefalt tidsintervall mellom dose en og to er ca. 6 uker for alle i prioriteringsgruppe 1 til 7. 

For prioriteringsgruppe 8, 9, 10 og 11 er anbefalt tidsintervall 12 uker. 

Avtale om revaksinasjon gjøres samtidig som det blir gjort avtale om første dose. Det er viktig å merke seg at alle skal få dose 2 i samme kommune som de får dose 1 – både nå og under ferieavviklingen.

Hva vil det si å være enten fullvaksinert eller beskyttet?

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

- De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 

- De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.

- De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen

- De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon.

De som blir regnet som «beskyttet» er:

- De som er fullvaksinerte (se over).

- De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.  

- De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.

Råd og regler for deg som er vaksinert (enten beskyttet eller fullvaksinert) finner du her

Kontakter hver enkelt for tilbud om vaksine når det blir deres tur

Ansatte ved Tydal legekontor vil kontakte hver enkelt person på telefon, etter hvert som det blir deres tur. Du vil også motta en sms i etterkant av samtalen, med presisering av tidspunkt for vaksinasjon. 

Vaksinasjonen vil fortsatt foregå på Tydal helsesenter

Så lenge kommunen mottar forholdvis få vaksinedoser, vil vaksinasjonen foregå på Tydal helsesenter. En evt. massevaksinasjon planlegges til Tydalshallen. FHI anbefaler at vaksinen transporteres i så liten grad som mulig. Hovedregelen er derfor at den som skal få vaksine, møter på helsesentret. Er det likevel medisinske årsaker til at man ikke kan møte der, kan man få tilbud om vaksinasjon i hjemmet.

Parkering

Det er forholdvis få parkeringsplasser rett utenfor Tydal helsesenter, og disse må prioriteres til personer med forflytningshemming. Det anmodes derfor sterkt om at andre finner parkeringsplass på baksiden av helsesentret, ved Servicebygget eller på andre parkeringsareal i sentrum.   

Fastlege i annen kommune enn man bor

Det er bostedskommunen som skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor disse har fastlege. 

Fastlegekommunen skal sortere risikopasientene etter kommunetilhørighet, og deretter oversende liste til bostedskommunen når denne er klar. Bostedskommunen kaller deretter inn til vaksinasjon etter tur. 

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har du blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at du så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40. 

Vaksine-svindel

Det er oppdaget svindelforsøk i forbindelse med vaksine og vaksinering i Norge og andre land. Alle må derfor tenke over hvem som tar kontakt med deg, hvilken kanal du kontaktes på (SMS, e-post, telefonoppringning osv.) og hvordan budskapet legges frem. Husk at det aldri vil være krav om (forhånds-)betaling for å få vaksine tidligere/rykke frem i køen. Vaksine og vaksinering er gratis. 

Informasjonen over skal bidra til at svindel ikke skjer.

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Generell informasjon om koronavaksinasjon finner du her Koronavaksine - helsenorge.no

Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer) - FHI – er også tilgjengelig med video for hørselshemmede og lydfiler på flere språk. 

Råd og regler for deg som er vaksinert