Ønsker flere innspill til kommuneplanens arealdel – Tydal kommune

Ønsker flere innspill til kommuneplanens arealdel – Tydal kommune

I forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel er det åpnet en innspillportal.  Denne portalen har vært åpen en stund, og det er kommet inn mange innspill til nye tiltak som bør innføres i planen. Veldig mange av innspillene inneholder forslag til nye eller fortetting av eksisterende hyttefelt. Det er bra, men for å utvikle tydalssamfunnet videre er det ønskelig med flere innspill om for eksempel næringsområder, torg, møteplasser, lekeplasser, tur/sykkelstier, sentrumstiltak eller lignende. Listen er ikke uttømmende.

Arealplan:

Tydal kommune ønsker å styrke seg som en god kommune å bo i, men også en populær kommune å besøke. For å nå målet må vi ha en fornuftig og fremtidsrettet arealplan som legger til rette for et godt miljø for de som oppholder seg i kommunen. Denne målsetninger er uoppnåelig uten hjelp fra innbyggere og andre brukere av kommunen. Arealplanen vil legge føringer for kommunen i over 10 år frem i tid. Det er derfor viktig at muligheten til å påvirke gripes nå, og at dere kommer med innspill.

Hva kan du melde inn som innspill:

Ett innspill kan for eksempel være fra deg som har et ønske om å starte en bedrift i Tydal. Ideen din medfører at du har et behov for et næringsbygg, det kan være kontorlokale eller lagerlokale som ikke finnes i kommunen fra før. Da er det viktig at du melder det inn i kommuneplanarbeidet nå. Hvis du vet hvor du ønsker å bygge kan du tegne det inn i kartet til innspillportalen, som du finner lenke til på Tydal kommunes hjemmeside. Dersom du ikke vet hvor du vil etablere deg kan du komme med innspill om at du trenger areal til tiltaket, men at du ikke vet hvor det skal ligge. Kommunen ønsker så langt som mulig å kartlegge behovet for arealer til forskjellig formål. Det er i tillegg til innspillsportalen, mulig å komme med innspill i form av brev eller epost til kommunen. Eksempelet over kan like gjerne brukes om andre typer fremtidig bebyggelse som for eksempel boligområder, leiligheter osv.

Det er også mulig å komme med innspill over tiltak som du ønsker skal bestå uberørt, eller tas hensyn til i senere planlegging. Dette kan for eksempel være turstier, kulturminner, lekeareal, nærturområder, bekkefall, spesielt vilttette områder, naturverdier som har en spesiell kvalitet eller lignende.

Fordelen med at fremtidige tiltak kommer inn i planen er at kommunen gjennom planarbeidet vil foreta seg mange av de kartleggingene som kreves for at man senere skal få bygge på arealene. De vil bli vektet opp mot andre hensyn som må tas i en slik prosess.

Et innspill betyr ikke nødvendigvis at tiltaket blir som du har meldt det inn, men det vil bli tatt stilling til om tiltaket lar seg gjøre eller ikke. Dette er i tillegg gratis for forslagsstilleren, mot at de i en planprosess må betale for en utredning som i verste fall ikke fører frem. Er arealet avsatt til formålet i overordnet planverk skal det mye til at det blir avslag på reguleringsprosessen senere.

Hvordan levere dine innspill:

For å levere innspill kan dere gå inn på innspillportalen, eller sende brev til: Sweco Norge AS, Sluppenvegen 19, 7037 Trondheim eller e-post til: ingrid.pedersen@sweco.no. Eventuelt kan kommunens epostadresse benyttes: postmottak@tydal.kommune.no eller post til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal.

Innspill bes sendt innen 31.3.2020

Kunngjøring om varsel av oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Med dette håper vi på mange nye innspill!