Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune

Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av Nesjødammen i Tydal kommune

Statkraft Energi AS har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for rehabilitering av Nesjødammen. Planen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Det er også gjort rede for avbøtende natur- og landskapsmessige tiltak som planlegges utført. Anleggsarbeidene er planlagt startet opp i 2021 og vil pågå til og med 2024.

NVE legger planene ut til offentlig ettersyn fordi

▪ areal utover det som er vurdert i konsesjonsbehandlingen skal tas i bruk.

▪ eldre vassdragsanlegg med konsesjon skal ombygges.

Prosjektet er underlagt vilkår i «Tillatelse til å regulere Nea-Nesjø dam» meddelt ved kgl. res. av 23.8.1968 og 13.9.1968. NVE er tilsynsmyndighet for vannkraftanlegg og skal i henhold til konsesjon godkjenne detaljplan for miljø og landskap før arbeidene kan ta til. NVE vil videre føre tilsyn med at arbeidene skjer i henhold til godkjent plan. Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er i medhold av forskrift om byggesak § 4.3 unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Detaljplanen for miljø og landskap skal imidlertid være avklart i forhold til kommuneplanens arealdel eller eventuelle gjeldende reguleringsplaner. Det gjøres oppmerksom på Miljøverndepartementets lovkommentar til plan- og bygningslov § 19.2 der departementet konkluderer med at vilkåret for å gi dispensasjon alltid vil være til stede for tiltak som har endelig konsesjon etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven eller energiloven.

Innspill

Innspill til planarbeidet må sendes til NVE, elektronisk til nve@nve.no innen 1.9.2020

Det bes om at kopi av uttalelser også sendes til Tydal kommune. For at kommunen skal få tid til å behandle saken etter at eventuelle høringsuttalelser foreligger, gis kommunen egen svarfrist til 21.9.2020.

Kontakt

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om planen eller de forskjellige tiltakene, kan prosjektleder Roar Lund og Trine Hess Elgersma hos Statkraft Energi AS kontaktes. Se kontaktinformasjon i vedlegg.

Dokumenter

Offentlig ettersyn - Rehabilitering Nesjødammen - Statkraft Energi AS - Tydal kommune, Trøndelag.PDF (PDF, 630 kB)

Miljplan003002Nesjdammen.PDF (PDF, 31 MB)

Oversending av detaljplan for rehabilitering av Nesjødammen for behandling (PDF, 225 kB)