Kunngjøring - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for 16652016002 -Sagvegen boligområde

Kunngjøring - Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for 16652016002 -Sagvegen boligområde

I henhold til plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71, §17-4 første ledd, varsles det at Tydal kommune starter opp forhandlinger med grunneier/utbygger av Sagvegen boligområde om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan på gnr.168 bnr.1

Utkast til utbyggingsavtale legges med dette ut til offentlig ettersyn, og med 30 dagers frist for merknader fra kunngjøringsdato.

Forslaget til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i Pbl. § 17-3, tredje ledd, og omhandler opparbeidelse og etablering av vannforsyning til boligområdet.

Iht. vedtak i K.sak 75/16, er ansvaret for inngåelse av utbyggingsavtaler delegert til rådmann Tydal kommune.

Tydal kommune vil fremlegge fremforhandlet utbyggingsavtale til offentlig ettersyn.

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes til skriftlig til:

Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal

 epost: postmottak@tydal.kommune.no

Merk henvendelsen med:

Innspill til utbyggingsavtale16652016002 – Sagvegen boligområde.

Dokumenter til høringen: