Kunngjøring av utbyggingsavtale for vann og avløp Stillhåtjønna

Kunngjøring av utbyggingsavtale for vann og avløp Stillhåtjønna

I henhold til Pbl. §17-4 kunngjøres at det er inngått utbyggingsavtale mellom Tydal kommune, og utbygger Stugudal eiendom AS på vegne av grunneier Kjell Kåsen.

Kunngjøring

Utbyggingsavtalen omhandler vann- og avløpsløsning for 16 ubebygde og 1 bebygd eiendom i deler av 16652015004 – Stillhåtjønna hyttefelt, avgrenset i vedlagt VA-kart.

Avtalen skal sikre fritidsbebyggelsen i området en god drikkevannsforsyning, og forsvarlig ivaretaking av avløpsvannet.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig for gjennomsyn i servicekontor Tydal kommune.

Dokumenter 

Signert utbyggingsavtale (PDF, 626 kB)

VA-kart (PDF, 2 MB)

Særutskrift kommunestyret sak 75-16, Forutsigbarhetsvedtak i Tydal kommune (PDF, 135 kB)