Kunngjøring av detaljregulering for Moheim camping – FT9 - 5033-2019-001 med tilhørende reguleringsbestemmelser - Tydal kommune

Kunngjøring av detaljregulering for Moheim camping – FT9 - 5033-2019-001 med tilhørende reguleringsbestemmelser

Kunngjøring av detaljregulering for Moheim camping – FT9 - 5033-2019-001 med tilhørende reguleringsbestemmelser

Kunngjøring av reguleringsplan 

Tydal kommunestyre har egengodkjent følgende detaljregulering

Moheim camping – FT9 - 5033-2019-001 med tilhørende reguleringsbestemmelser, 23.09.21, sak 54/21 i medhold av plan- og bygningslovens §12-14. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klagefristen settes til 5. november 2021. Eventuell klage må sendes skriftlig til Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller pr e-post: posttmottak@tydal.kommune.no. 

Plandokumenter

Reguleringsplan Moheim camping gnr 188 bnr 6 m.fl revidert 9.6.2021 (PDF, 222 kB)

Reguleringsplan Moheim camping planbeskrivelse revidert 09.06.2021 (PDF, 3 MB)

Reguleringsplan Moheim camping plankart A2 M1000 revidert 09.06.2021 (PDF, 630 kB)

Særutskrift 188-6 og 188-70 Privat forslag til ny reguleringsplan - Moheim camping 5033-2019-001 - 2. gangs behandling (PDF, 467 kB)