Koronavaksinasjon i uke 19 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 19 - Tydal kommune

Koronavaksinasjon i uke 19 - Tydal kommune

I uke 19 fortsetter vaksinasjonen av prioriteringsgruppe 4. FHI varsler en 2-3 dobling av leveranser i juni, juli og august, og aktuelle prioriteringsgrupper må derfor forberede seg på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien.

Type vaksine

Tydal kommune har til nå kun fått leveranser med koronavaksine fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) til vaksinasjon av sine innbyggerne.

Her kan du lese mer om vaksinen fra fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty)  

Vaksine og vaksinasjon er gratis.

Både revaksinasjon og «ny-vaksinasjon» i uke 19

I uke 19 vil Tydal kommune motta 18 vaksinedoser. Ca. en tredjedel av disse vil gå til revaksinasjon av personer som har fått dose 1 tidligere. Resten tilbys personer i prioriteringsgruppe 4. Med bakgrunn i retningslinjer fra FHI, har kommunen til gitt 20 % av dosene til prioritert helsepersonell. De fleste av essensielt og kapasitetskritisk helsepersonell i Tydal er nå ferdigvaksinert.

Vaksinasjon av aldersgruppen 75-84 år – prioriteringsgruppe 3  

Alle i prioriteringsgruppe 3 skal nå ha fått tilbud om vaksine. Hvis noen er glemt/ikke blitt oppringt, men ønsker vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor snarest.

 

Vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp – prioriteringsgruppe 4

I uke 18 vaksineres fortsatt prioriteringsgruppe 4. Dette er personer i alderen 65-74 år og personer mellom 16- og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.  

FHI definerer at følgende sykdommer/tilstander medfører høy risiko for alvorlig forløp:

  • organtransplantasjon 
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år  
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Etter anbefalingen fra FHI har personer med spesielt definerte sykdommer/tilstander jfr. listen over, blitt prioritert først, og alle i denne gruppen skal nå ha fått tilbud om dose 1.  Hvis noen er glemt/ikke blitt oppringt, men ønsker vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor snarest.

Vaksinasjon av aldersgruppen 65-74 år uten de definerte sykdommene/tilstandene over, vil fortsette i flere uker fremover. Etter Folkehelseinstituttet prioriteringsrekkefølge, vil de eldste hovedsakelig få tilbud om vaksine først, selv om enkelttilfeller kan vurderes individuelt av lege.   

Vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom – inkludert i prioriteringsgruppe 4

Det er åpnet for vaksinasjon av ungdom 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys kun BioTech-Pfizer-vaksinen, som er godkjent fra 16 år.

Denne gruppen tilhører også prioriteringsgruppe 4, og skal alle rede ha fått tilbud om vaksine i Tydal.

 

Vaksinasjon av prioriteringsgruppe 5 til 9

Når vi er ferdige med prioriteringsgruppe 4, gjenstår disse gruppene (Jfr. FHI sin prioriteringsrekkefølge av risikogruppene): 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Det er per nå ikke mulig å si noe om når disse prioriteringsgruppene (5-9) vil få tilbud om vaksine. Størrelse på leveranse og når vi mottar informasjon om dette, legger føringer for hvor forutsigbare vi kan være overfor våre innbyggere. Informasjon om når vi forventer å vaksinere de ulike gruppene, vil imidlertid legge ut og oppdateres på kommunens hjemmeside og facebook så fort kunnskapen om dette foreligger. 

Vaksinering i sommermånedene

Uavhengig av sommerferieavvikling vil vaksineleveransene til Norge fortsette. Slik det ser ut nå vil det komme store leveranser fra Pfizer i løpet av juni, juli og august, kanskje en økning på 2-3 ganger de leveransene vi får per i dag. Innbyggere i aktuelle prioriteringsgrupper, må derfor forberede seg på å bli innkalt til vaksinasjon gjennom sommeren og i sommerferien. Det er viktig å merke seg at alle vil få dose 2 i samme kommune som de får dose 1.

Kontakter hver enkelt for tilbud om vaksine når det blir deres tur

Ansatte ved Tydal legekontor vil kontakte hver enkelt person på telefon, etter hvert som det blir deres tur. Du vil også motta en sms i etterkant av samtalen, med presisering av tidspunkt for vaksinasjon.

Fastlege i annen kommune enn man bor

Det er bostedskommunen som skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor disse har fastlege.

Fastlegekommunen skal sortere risikopasientene etter kommunetilhørighet, og deretter oversende liste til bostedskommunen når denne er klar. Bostedskommunen kaller deretter inn til vaksinasjon etter tur.

Revaksinasjon/dose 2

For å oppnå full effekt av vaksinen, er det nødvendig med to doser.

Anbefalt tidsintervall mellom dose en og to er ca. 6 uker for alle i prioriteringsgruppe 1 til 7.

For prioriteringsgruppe 8 og 9, samt aldersgruppen 18-44 år (dvs. personer under 65 år uten underliggende sykdommer) er det bestemt at intervallet mellom 1. og 2. dose skal være ca. 12 uker.

Avtale om revaksinasjon gjøres samtidig som det blir gjort avtale om første dose. Det er viktig å merke seg at alle skal få dose 2 i samme kommune som de får dose 1 – både nå og under ferieavviklingen.

Vaksinasjonen vil fortsatt foregå på Tydal helsesenter

Så lenge kommunen mottar forholdvis få vaksinedoser, vil vaksinasjonen foregå på Tydal helsesenter. En evt. massevaksinasjon planlegges til Tydalshallen. FHI anbefaler at vaksinen transporteres i så liten grad som mulig. Hovedregelen er derfor at den som skal få vaksine, møter på helsesentret. Er det likevel medisinske årsaker til at man ikke kan møte der, kan man få tilbud om vaksinasjon i hjemmet.

Hva hvis jeg ikke kan møte til vaksinasjon som avtalt?

Har du blitt forkjølet, er i karantene eller isolasjon, skal du ikke møte til vaksinasjon som avtalt. Det er viktig at du så snart som mulig, gir beskjed om dette til Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40.

Vaksine-svindel

Det er oppdaget svindelforsøk i forbindelse med vaksine og vaksinering i Norge og andre land. Alle må derfor tenke over hvem som tar kontakt med deg, hvilken kanal du kontaktes på (SMS, e-post, telefonoppringning osv.) og hvordan budskapet legges frem. Husk at det aldri vil være krav om (forhånds-)betaling for å få vaksine tidligere/rykke frem i køen. Vaksine og vaksinering er gratis.

Informasjonen over skal bidra til at svindel ikke skjer.

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Generell informasjon om koronavaksinasjon finner du her Koronavaksine - helsenorge.no

Brosjyren Koronavaksine på 1-2-3 – er nå også tilgjengelig med video for hørselshemmede og lydfiler på flere språk.