Informasjon om vaksinasjon for personer mellom 16 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander - Tydal kommune

Informasjon om vaksinasjon for personer mellom 16 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Informasjon om vaksinasjon for personer mellom 16 og 64 år med underliggende sykdommer/tilstander

Her får du informasjon om vaksinasjon for personer mellom 16 og 64 år med underliggende sykdommer/ tilstander – blant annet om de ulike prioriteringsgruppene, at ulike vaksinetyper vil kunne påvirke når du får tilbud om vaksine, og hvordan samarbeid mellom fastleger og kommuner skal sikre at riktig person/pasient får tilbud om riktig vaksine til riktig tid. 

Prioriteringsgrupper for personer mellom 16 og 64 år, med underliggende sykdommer/tilstander


Det er Folkehelseinstituttet som definerer de ulike risikogrupper/prioriteringsgrupper, når disse skal tilbys vaksine, og hvilken vaksinetype de ulike risikogruppene skal få tilbud om. Beboere på sykehjem og eldre personer ned til 75 år tilbys vaksine først (prioriteringsgruppe 1 til 3). Deretter får personer i alderen 65-74 år og personer mellom 16 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander tilbud om vaksine. Sistnevnte er delt inn i disse prioriteringsgruppene:

  
Prioriteringsgruppe 4:

Alder 65-74 år
Personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom) og kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon).


Prioriteringsgruppe 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdom/ tilstand. 

Prioriteringsgruppe 6 

Alder 45-54 år med underliggende sykdom/ tilstand.

Prioriteringsgruppe 7

Alder 18-44 år med underliggende sykdom/ tilstand.

Med underliggende sykdom for prioriteringsgruppe 5-7 menes kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon, immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer, diabetes, kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året, fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere, demens, kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) og hjerneslag. 
Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Hvilke typer vaksine kommunen får, påvirker hvilke prioriteringsgrupper som tilbys vaksine

Hvilke vaksinetyper kommunen får, vil påvirke hvilke prioriteringsgrupper som til enhver tid tilbys vaksine. Til nå har Tydal kommune kun fått leveranser med Pfizer-vaksinen, og dette i små kvanta (6 til 24 doser/leveranse). Denne vaksinen er nå forbeholdt prioriteringsgruppe 1,2,3 og 4. Får Tydal kommune leveranse med Astra-Zeneca-vaksinen, inneholder denne 100 doser/leveranse. Denne vaksinen skal imidlertid kun brukes på prioritert helsepersonell, og deretter prioriteringsgruppe 5, 6 og 7. Pga. det store antallet doser, betyr leveranse av Astra-Zeneca-vaksinen, at personer i prioriteringsgruppene 5-7 kan bli vaksinert før alle personer i prioriteringsgruppe 3 og 4 er vaksinert. 

Personer i prioriteringsgruppe 4-7 som har fastlege ved Tydal legekontor og bor i Tydal 

Fastlegene utarbeider lister over personer i prioriteringsgruppene 4-7. Disse listene danner grunnlaget for hvem som blir kontaktet med tilbud om vaksine. I Tydal vil ansatte ved Tydal legekontor kontakte deg per telefon – etter hvert som det blir din tur.

Vaksinering av personer i prioriteringsgruppe 4 til 7 som har fastlege i en annen kommune enn der man bor

Det er bostedskommunen som skal tilby vaksine til alle sine innbyggere, uavhengig av hvor disse har fastlege. For dem som tilhører risikogruppe og har fastlege i Tydal, vil Tydal legekontor gi beskjed til bostedskommunen om behov for vaksine.
Det er også Tydal legekontor som mottar informasjon/pasientlister fra andre kommuner vedrørende deres gjestepasienter fra Tydal i prioriteringsgruppene 4-7. Ut i fra tilsendt informasjon, kontakter Tydal legekontor hver enkelt pasient – etter hvert som det blir deres tur.

Feil og misforståelser kan skje

Feil og misforståelser kan skje. Det er derfor viktig at hver enkelt følger med på vaksinasjons-informasjonen som legges ut på Tydal kommunes hjemmeside. Her vil det til enhver tid være oppdatert informasjon om hvilken risikogruppe som vaksineres i aktuelle periode, og hvilke risikogrupper kommunen anser som ferdigvaksinert. Er du i en risikogruppe som anses som ferdigvaksinert, men likevel ikke fått tilbud om vaksine? Da ber vi deg ta kontakt med Tydal legekontor på telefon 73815840 eller fastlegen din så fort som mulig.